Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamenty specjalne
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-307-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Module summary

Fundamenty Specjalne ze względu na swoje skomplikowanie i zastosowanie zaawansowanych modeli fizycznych ośrodka gruntowego, liczy się wyłącznie z zastosowaniem wspomagania komputerowego (CAE).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zaczyna w sposób świadomy i profesjonalny traktować prowadzone przez siebie obliczenia. Pomoże mu to wyeliminować ewentualne błędy w przyszłej pracy zawodowej w trakcie stosowania komputerowego wspomagania projektowania inżynieryjnego. BUD2A_K04 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 W celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu fundamentowania specjalnego, student potrafi zadecydować o odpowiednim doborze metody modelowania numerycznego oraz bazującego na niej oprogramowania komputerowego. BUD2A_U01 Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student umie krytycznie podchodzić do wyników analiz numerycznych otrzymywanych z oprogramowania stosowanego w CAE. BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod projektowania zaawansowanych i skomplikowanych posadowień konstrukcji budowlanych. BUD2A_W01, BUD2A_W03 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowego modelowania numerycznego, głównie MES. BUD2A_U01, BUD2A_W01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zaczyna w sposób świadomy i profesjonalny traktować prowadzone przez siebie obliczenia. Pomoże mu to wyeliminować ewentualne błędy w przyszłej pracy zawodowej w trakcie stosowania komputerowego wspomagania projektowania inżynieryjnego. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 W celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu fundamentowania specjalnego, student potrafi zadecydować o odpowiednim doborze metody modelowania numerycznego oraz bazującego na niej oprogramowania komputerowego. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie krytycznie podchodzić do wyników analiz numerycznych otrzymywanych z oprogramowania stosowanego w CAE. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod projektowania zaawansowanych i skomplikowanych posadowień konstrukcji budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowego modelowania numerycznego, głównie MES. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 13 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Inne 1 h
Module content
Lectures (12h):

 • Przypomnienie podstaw MES.
 • Modelowanie fundamentów specjalnych i podłoża budowlanego w programach CAE.
 • Modele podłoża gruntowego jedno i dwuparametrowego – podejście analityczne i numeryczne.
 • Teoria dynamicznej konsolidacji Biot’a – rys historyczny i jej współczesna implementacja numeryczna.

Project classes (12h):

 1. Zabezpieczenie głębokiego wykopu – oswojenie się z programem, analiza poprawności wyników i możliwości ich wizualizacji.
 2. Konsolidacja podłoża budowlanego – modelowanie procesów zmiennych w czasie.
 3. Fundamenty kombinowane – model 3D z użyciem elementów typu embedded piles.
 4. Wzmocnienie podłoża pod budowlę ziemną oraz wyznaczenie dla niej wskaźnika stateczności.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie projektów polega na ustnym obronieniu zawartych w nim obliczeń oraz znajomości obsługi zastosowanego oprogramowania CAE, mogącego potwierdzić zdolność studenta do samodzielnego projektowania fundamentów specjalnych (ze zrozumieniem).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa określana będzie na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych. Obecność na wykładach może mieć wpływ na ocenę końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub do sprawnego uzupełnienia brakującej widzy na podstawie informacji (w tym prezentacji) umieszczonych na platformie UPEL.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals; Olgierd C. Zienkiewicz, Robert L. Taylor, Z. Zhu
 2. Norma BS 8006-1:2010 Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills.
 3. Instrukcja ITB 429/2007 Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami.
 4. Norma B-03040:1980 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.Obliczenia i projektowanie.
 5. Geotechnical engineering handbook. Vol. 1-3, Ulrich Smoltczyk
 • Ogólnodostępne w sieci tutoriale w postacie PDFów i filmów instruktażowych.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Qualitative and quantitative assessment of liquefaction in a saturated road embankment. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation – Zingoni (Ed.), Taylor & Francis Group, London, 2013.
 2. Assessment of susceptibility to liquefaction of saturated road embankment subjected to dynamic loads. Studia Geotechnica et Mechanica, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Vol. 36, nr 1, 2014.
Additional information:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której zostanie umieszczony kurs Fundamenty specjalne, zawierający prezentacje z wykładów oraz inne informacje (np. filmy do samodzielnej nauki, instrukcje i manuale do programów).