Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja ługownicza w złożach soli kamiennej
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-308-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Module summary

1. Introduction to the solution mining.
2. Brine properties.
3. Principles of salt cavern location; drilling, construction and well completion.
4. Review of solution mining technologies.
5. Leaching process.
6. Brine field infrastructure.
7. Solution mining for storage caverns construction.
8.Mining problems of storage and waste disposal in salt caverns.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student is aware of and appreciates the role of research in the development and implementation of new techniques and technologies in the field of mining leaching the salt mines and related disciplines (storage in salt caverns). Understands the need for the dissemination of these achievements in the social environment. BUD2A_K01 Report,
Test
Skills: he can
M_U001 The student has been prepared to solve engineering tasks in mining leaching , manufacturing and execution of brine leaching technology storage chambers. BUD2A_U01 Report,
Test
M_U002 The student is able to plan and choose the methodology of conduct and set of supporting tools (including dedicated algorithms and computer applications), aimed at seeking solutions to tasks related to the production and construction of leaching brine storage chambers. BUD2A_U04 Report,
Test
M_U003 The student can draw elements of technological documentation, perform a report presenting the results of their own work on issues relating to the production and execution of brine leaching technique salt chambers. BUD2A_U04, BUD2A_U05 Report,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student has expanded knowledge of selected branches of technical sciences useful to formulate, analyze and solve engineering tasks in the field of leaching salt brine production and performance of storage chambers leaching technique. BUD2A_W01 Test
M_W002 The student has knowledge about current issues related to the production of brine and technique of leaching chambers and storage. BUD2A_W01 Test
M_W003 The student has the knowledge and awareness of the impact of leaching of salt on the environment. BUD2A_W02 Test
M_W004 The student has knowledge of new developments in the areas of technology, either directly or indirectly used in the leaching of salt. BUD2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student is aware of and appreciates the role of research in the development and implementation of new techniques and technologies in the field of mining leaching the salt mines and related disciplines (storage in salt caverns). Understands the need for the dissemination of these achievements in the social environment. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 The student has been prepared to solve engineering tasks in mining leaching , manufacturing and execution of brine leaching technology storage chambers. - + - - - - - - - - -
M_U002 The student is able to plan and choose the methodology of conduct and set of supporting tools (including dedicated algorithms and computer applications), aimed at seeking solutions to tasks related to the production and construction of leaching brine storage chambers. - + - - - - - - - - -
M_U003 The student can draw elements of technological documentation, perform a report presenting the results of their own work on issues relating to the production and execution of brine leaching technique salt chambers. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student has expanded knowledge of selected branches of technical sciences useful to formulate, analyze and solve engineering tasks in the field of leaching salt brine production and performance of storage chambers leaching technique. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student has knowledge about current issues related to the production of brine and technique of leaching chambers and storage. + - - - - - - - - - -
M_W003 The student has the knowledge and awareness of the impact of leaching of salt on the environment. + - - - - - - - - - -
M_W004 The student has knowledge of new developments in the areas of technology, either directly or indirectly used in the leaching of salt. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Module content
Lectures (9h):

1. Introduction to the salt mining.
2. Brine properties.
3. Principles of salt cavern location; drilling, construction and well completion.
4. Review of solution mining technologies.
5. Leaching process.
6. Brine field infrastructure.
7. Solution mining for storage caverns construction.
8.Mining problems of storage and waste disposal in salt caverns.
9.Caverns and wells abandonment.
10.Solution mining impact on the land surface.

Auditorium classes (6h):

1. Principles of calculations in solution mining.

2.Principles of projecting and modeling of cavern leaching (computer program “UbroAsym for Windows – computer simulation of cavern leaching”).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to complete the course student has to get a positive grade from all parts of the project work (final report) and from the final test.
There is one date of the correction test.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Final grade is the arithmetic mean of the test and final report positive evaluation.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

A student absent from the classes is obliged to complete the knowledge independently on the basis of the bibliography given by the teacher.

Prerequisites and additional requirements:

None

Recommended literature and teaching resources:

Kunstman A., Poborska-Młynarska K., Urbańczyk K., 2007 – Solution mining in salt deposits. Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, p.151.
Jeremic M.L., 1994 – “Solution mining” in: Rock mechanics in salt mining. Balkema.
Warren J., 2006 – “Solution mining” in: Evaporites. Sediments, Resources and Hydrocarbons.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2017 – Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie – przyczyny, sposoby zwalczania, skutki. Przegląd Górniczy ; t. 74 nr 6, s. 33–41.
POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2015 – Współczesne techniki eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnych. Przegląd Górniczy ; nr 12, s. 140–146.
KORZENIOWSKI W., POBORSKA-MŁYNARSKA K., SKRZYPKOWSKI K., 2018 – The idea of the recovery of municipal solid waste incineration (MSWI) residues in Kłodawa Salt Mine S. A. by filling the excavations with self-solidifying mixtures . Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; vol. 63 no. 3, s. 553–565.

Additional information:

The pronciples of planning and modeling of solution salt caverns are based on computer program “UbroAsym for Windows – computer simulation of cavern leaching” demo version.

There is only one term of the correction test.