Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fluid Flow Machines
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-311-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Module summary

The lecture discusses the basic issues in the field of fluid flow machines, which
accompanying examples solved during the auditorium classes.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student understands the need for continuous updating of knowledge in the field of flow machines BUD2A_K01 Activity during classes
M_K002 The student has the ability to solve problems in the field of using flow machines BUD2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student is able to calculate the reaction of a free stream on immovable and movable plates. BUD2A_U04 Test
M_U002 Student is able to choose a flow machine for an existing installation. BUD2A_U04 Test,
Activity during classes
M_U003 The student can use the information contained in the flow characteristics of the selected machine and pipe, tube or duct system. BUD2A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student knows the mechanisms governing the cooperation of flow machines. BUD2A_W01 Test,
Activity during classes
M_W002 The student has knowledge of the basic laws governing fluid flow machines. BUD2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W003 The student knows the structure and operating principle of typical flow machines BUD2A_W01 Test,
Activity during classes
M_W004 The student understands the of the selection of fluid flow machines on the economic efficiency of the designed installation. BUD2A_W01 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student understands the need for continuous updating of knowledge in the field of flow machines + + - - - - - - - - -
M_K002 The student has the ability to solve problems in the field of using flow machines + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student is able to calculate the reaction of a free stream on immovable and movable plates. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to choose a flow machine for an existing installation. - + - - - - - - - - -
M_U003 The student can use the information contained in the flow characteristics of the selected machine and pipe, tube or duct system. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student knows the mechanisms governing the cooperation of flow machines. + + - - - - - - - - -
M_W002 The student has knowledge of the basic laws governing fluid flow machines. + + - - - - - - - - -
M_W003 The student knows the structure and operating principle of typical flow machines + + - - - - - - - - -
M_W004 The student understands the of the selection of fluid flow machines on the economic efficiency of the designed installation. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 45 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (9h):

Basic principles of fluid mechanics. Short history and classification of fluid machines. Dynamic forces exerted by fluid on fixed and moving plates. Euler’s basic formula of fluid machines. Principal pump variables. Losses and efficiencies – overall pump efficiency. Head rise. Special speed. Pump characteristics – pump performance curve, system curve, operating point. Effect of operating pumps in series and in parallel. Fans – basic information. Impulse and reaction turbines. Jet engines – ramjet, pulse detonation engine, turbojet, turbofan, turboprop, propfan and rocket – principle of action. Brayton-Joule cycle.

Auditorium classes (6h):

An introduction to pumps and turbines. Impulsive and reaction forces when the fluid flows over the vane. Pumps operating in a pipe system. Pumps operated in combination. Basic energy considerations. Pump performance characteristics. Dimensionless parameters and similarity laws.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Exercises in the field of covered material will be solved on the exercises lecture. The forms of checking
the knowledge can be checked during classes or colloquium at the end of the semester. The lecturer
decides about the mode of conducting them activities. The lecturer can ask students to do the
independent work solutions at home, in order to better understand the issue and prepare for classes. Each student receives from the teacher a topic to develop a short presentation in English language, which is
presented in class. Completion of classes based on the average grades from activity during classes
(answers, tests, colloquium) and presentation.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Final mark based on the grade from the exercises (classes).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the absence of a student, it is required to supplement the arrears on their own and pass the
exercises.
Auditory exercises:
- Only one unjustified absence from the exercises is permissible.
- One absence justified and unjustified in classes requires the student independently learning the
material being processed in this class.
- More than one absence (justified) during classes requires the student to be independent to learn the
material processed in this class and to pass it in the form determined by and at the time appointed by
him, but not later than in the last week of the duration classes.

Prerequisites and additional requirements:

Knowledge of fluid mechanics

Recommended literature and teaching resources:

J.A.Roberson, J.J.Cassidy, M.H.Chaudhry ; Hydraulic Engineering; Jon Wiley & Sons, Inc. 1995
Gundlach W.R., Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2008.
Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J.A., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS 1997.
Walden H., Stasiak J., Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej, Arkady Warszawa 1971.
Janiak M., Krzyżaniak G., Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska. Cz.2. Pompy, wentylatory, sprężarki. Politechnika Poznańska 1999.
Świtalski P., ABC techniki pompowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Propozycja stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych — A proposal of constant-pressure regulation of impeller pumps efficiency / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2011 R. 49 nr 2, s. 28–31.
Komputerowe wspomaganie układu regulacji energooszczędnej pracy pompy wirowej — Computer assistance provided to the regulation system of the impeller pump’s energy-efficient performance / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ; ISSN 1426-9600. — 2011 t. 16 nr 2, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54
Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowej — Pre-rotation head in shaping liquid velocity field in the vortex pump suction area / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2011 R. 71 nr 12, s. 508–511. — Bibliogr. s. 511.
Propozycja energooszczędnego sposobu regulacji pomp wirowych — The proposal of the energy-efficient way of the impeller pump regulation / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77

Additional information:

During the semester, as far as possible, some of the classes may take place on the premises of plants
producing or using flow machines.