Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotechnika budowli podziemnych i tuneli
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-313-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Tajduś Antoni (tajdus@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest nabycie rozszerzonej wiedzy dotyczącej geotechnicznych i geomechanicznych zagadnień w budownictwie podziemnym, a także zdobycie umiejętności dotyczących projektowania obudowy obiektów podziemnych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomoś wpływu wykonania, użytkowania i likwidacji obiektu podziemnego na środowisko. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K02 Project,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykonać projekt wykonania i obudowy obiektu podziemnego BUD2A_U03, BUD2A_U01 Execution of a project,
Activity during classes,
Project
M_U002 Potrafi zastosować metody zamknięte i rozwinięte do projektowania obiektów budownictwa podziemnego BUD2A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat aktualnych problemów budownictwa podziemnego w kraju i na świecie. BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę na temat geotechnicznych i geomechanicznych problemów w budownictwie podziemnym BUD2A_W03 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 21 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomoś wpływu wykonania, użytkowania i likwidacji obiektu podziemnego na środowisko. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać projekt wykonania i obudowy obiektu podziemnego + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować metody zamknięte i rozwinięte do projektowania obiektów budownictwa podziemnego + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat aktualnych problemów budownictwa podziemnego w kraju i na świecie. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat geotechnicznych i geomechanicznych problemów w budownictwie podziemnym + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (21h):

Modele geoinżynierskie skał i masywów skalnych.
Mechanika zniszczenia skał i masywów skalnych.
Wytrzymałość na ścinanie masywów skalnych.
Opis zachowania się masywu skalnego w otoczeniu obiektu podziemnego na podstawie pomiarów in situ.
Metoda obserwacyjna wykonywania tuneli.
Kryteria wytrzymałościowe dla skał i gruntów

Laboratory classes (12h):

Analiza współpracy obudowy z masywem skalnym na podstawie symulacji numerycznych, dobór obudowy.
Projekt obudowy tunelu komunikacyjnego w złożonych warunkach geologicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych ćwiczeń i zadań, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

0.5 x kolokwium z wykładu + 0.5 x zaliczenie z ćw. laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca, a gdy jest to niemożliwe warunki odrobienia zajęć należy ustalić z prowadzącym.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot Budownictwo podziemne.

Recommended literature and teaching resources:

Tajduś A., Cała M, Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aktualne problemy budownictwa tunelowego — Current problems for tunnel construction / Antoni TAJDUŚ, Krzysztof TAJDUŚ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 3, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — K. Tajduś – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków.

Additional information:

Aktywność na wykładzie może być premiowana.