Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dynamika gruntów
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-315-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot poświęcony jest najbardziej zaawansowanemu i skomplikowanemu problemowi w geotechnice jakim jest dynamika gruntu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zaczyna rozumieć złożoność zjawisk dynamicznych zachodzących w podłożu budowlanym, których specyfika wynika z faktu iż jest on porowatym ośrodkiem trójfazowym. BUD2A_K01, BUD2A_K03
Skills: he can
M_U001 Student nabywa umiejętność rozpoznawania charakterystyk dynamicznych podłoża budowlanego oraz oceny ich rangi z punktu widzenia zastosowań inżynieryjnych. BUD2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student nabywa umiejętność identyfikacji zagrożeń i problemów wypływających z przyłożenia do podłoża wymuszenia dynamicznego. BUD2A_U05 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student nabywa umiejętność wyznaczania sił parcia i odporu na konstrukcjach oporowych oraz sprawdzania stateczności skarp. Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów wytrzymałościowych gruntu oraz metod ich wyznaczania. Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę na temat pracy ośrodka gruntowego i czynników jakie wpływają na jej zmianę. Participation in a discussion,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zaczyna rozumieć złożoność zjawisk dynamicznych zachodzących w podłożu budowlanym, których specyfika wynika z faktu iż jest on porowatym ośrodkiem trójfazowym. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student nabywa umiejętność rozpoznawania charakterystyk dynamicznych podłoża budowlanego oraz oceny ich rangi z punktu widzenia zastosowań inżynieryjnych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętność identyfikacji zagrożeń i problemów wypływających z przyłożenia do podłoża wymuszenia dynamicznego. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student nabywa umiejętność wyznaczania sił parcia i odporu na konstrukcjach oporowych oraz sprawdzania stateczności skarp. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów wytrzymałościowych gruntu oraz metod ich wyznaczania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat pracy ośrodka gruntowego i czynników jakie wpływają na jej zmianę. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Inne 2 h
Module content
Lectures (12h):

 • szczegółowe omówienie teorii dynamicznej konsolidacji Biot’a w ujęciu MES (przejście ze sformułowania mocnego na słabe, iteracje po czasie) dla sformułowania pełnego i uproszczonego
 • modelowanie propagacji fal oraz zjawiska upłynnienia gruntów
 • przesłony anty wibracyjne – ochrona budynków i ludzi w nim przebywających przed drganiami w odniesieniu do norm i wytycznych
 • elementy analizy sygnały stosowane dla wymuszeń i odpowiedzi (transformaty Fouriera i falkowe)
 • charakterystyka drgań sejsmicznych i parasejsmicznych
 • laboratoryjne i polowe badania gruntów pod kątem charakterystyk dynamicznych (cyklicznego ścinania, kolumna rezonansowa, SCPT, geofony)

Laboratory classes (12h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych zajęcia prowadzone są na pracowni komputerowej, przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu zaliczenia projektu należy zaliczyć test końcowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń laboratoryjnych. Inne aktywności mogą być również premiowane.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub do sprawnego uzupełnienia brakującej wiedzy na podstawie informacji (w tym prezentacji) umieszczonych na platformie UPEL.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość z zakresu Mechaniki Gruntów – zwłaszcza sposobów modelowania zachowania podłoża gruntowego i metod obliczeniowych stosowanych w geotechnice.

Recommended literature and teaching resources:

Braja M. Das, G.V. Ramana, Principles of Soil Dynamics

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Assessment of susceptibility to liquefaction of saturated road embankment subjected to dynamic loads / Anna BOROWIEC, Krzysztof Maciejewski // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.
 2. Liquefaction mechanism induced by dynamic excitation modeled in Plaxis AE with the use of UBC and Mohr-Coulomb constitutive relationships : technical note / Anna BOROWIEC, Michał Stanuszek // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38 no. 1, s. 123–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.
 3. The influence of Rayleigh coefficients on numerical calculation in specific dynamic problems / Anna BOROWIEC // W: Advances in numerical methods in in geotechnical engineering : proceedings of the 2nd GeoMEast international congress and exibition on Sustaibanle civil infrastructures, Egypt 2018 – the official international congress of the Soil-Structure Interaction Group in Egypt (SSIGE) / eds. Hany Shehata, Chandrakant S. Desai. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Sustainable Civil Infrastructures ; ISSN 2366-3405). — ISBN: 978-3-030-01925-9 ; e-ISBN: 978-3-030-01926-6. — S. 126–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.
Additional information:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której zostanie umieszczony kurs o nazwie Dynamika Gruntów zawierający prezentacje z wykładów, przykłady oraz inne informacje (np. filmy z przykładami technologii i realizacji prac fundamentowych).