Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ground improvement and geosynthetics
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-318-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Module summary

Presentation of modern techniques aimed at the soil improvement and the strengthen of subsoil parameters in general. Looking closely into the extensive issue of deep soil mixing (DSM). Learning about every aspect of geosynthetics – from its applications based on the analysis of specific problems (case studies) to laboratory and field testing. And finally modeling, a chosen problem in available CAE program.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student understands the impact of engineering activities on the natural environment, the risk related to construction and foundation works especially in areas with dense urban infrastructure. BUD2A_K03, BUD2A_K04 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 The student can find the solution of basic geotechnical problems. BUD2A_U05, BUD2A_U03 Execution of a project,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student knows the concepts and issues regarding the principles of design and solving various types of problems in geotechnics as well as the appropriate calculation methods. BUD2A_W01 Project,
Activity during classes
M_W002 The student is familiar with some concepts of geosynthetics and their design. BUD2A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student understands the impact of engineering activities on the natural environment, the risk related to construction and foundation works especially in areas with dense urban infrastructure. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 The student can find the solution of basic geotechnical problems. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student knows the concepts and issues regarding the principles of design and solving various types of problems in geotechnics as well as the appropriate calculation methods. + - + - - - - - - - -
M_W002 The student is familiar with some concepts of geosynthetics and their design. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (9h):

Lectures will cover the subject of:

 • review of modern soil improvement techniques
 • ways of strengthening the parameters of existing subsoil
 • detailed discussion extensive issue of deep soil mixing (DSM) – different methods and types of equipment used
 • the use of geosynthetics – applications based on the analysis of numerous problems (case studies)
 • laboratory and field tests used to establish parameters of the geomaterials and to investigate its behavior and interaction with the soil

Laboratory classes (6h):

Numerical analysis of different cases of ground improvements and subsoil reinforced with the geosynthetics with the use of CAE programs.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Based on slides presentations, instruction movies and other modern teaching techniques. The online course on the University e-learning platform is also provided.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu zaliczenia projektu należy zaliczyć test końcowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Students are encouraged to download and print presentation before attending the lectures.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń laboratoryjnych. Inne aktywności mogą być również premiowane.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub do sprawnego uzupełnienia brakującej wiedzy na podstawie informacji (w tym prezentacji) umieszczonych na platformie UPEL.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość z zakresu Mechaniki Gruntów i Budowli Ziemnych – zwłaszcza sposobów modelowania zachowania podłoża gruntowego i metod obliczeniowych stosowanych w geotechnice.

Recommended literature and teaching resources:
 • S. K. Shukla: An introduction to geosynthetic engineering, CRC Press, 2017
 • Frans B. J. Barends: Introduction to Soft Soil Geotechnique, Content, Context and Application, Technical University Delft / Deltares, May 2011
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której zostanie umieszczony kurs o nazwie Ground improvement and geosynthetics zawierający prezentacje z wykładów, przykłady, testy oraz inne informacje (np. filmy z przykładami technologii i realizacji prac fundamentowych).