Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe magisterskie / Udział w badaniach lub praca w kole naukowym
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-401-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Module summary

Udział w badaniach koła naukowego. Przygotowanie prezentacji i dyskusja na temat aktualnych
problemów budownictwa wynikających z tematów prac dyplomowych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację na temat wybranego zagadnienia z dziedziny budownictwa z wykorzystaniem literatury zagranicznej. BUD2A_U04, BUD2A_U05, BUD2A_U01, BUD2A_U03 Presentation
M_U002 Student prowadzi prezentację posługując się fachową terminologią z zakresu budownictwa. BUD2A_U04, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Analiza szczególnych rozwiązań technologicznych w budownictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wcześniej w zastosowaniu do rozwiązań rzeczywistych w gospodarce. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W06 Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w technologiach budowlanych. BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W02, BUD2A_W04 Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować prezentację na temat wybranego zagadnienia z dziedziny budownictwa z wykorzystaniem literatury zagranicznej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student prowadzi prezentację posługując się fachową terminologią z zakresu budownictwa. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Analiza szczególnych rozwiązań technologicznych w budownictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wcześniej w zastosowaniu do rozwiązań rzeczywistych w gospodarce. - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w technologiach budowlanych. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (12h):

1. Zasady edytorskie pisania pracy dyplomowej i jej układu.
2. Zasady dotyczące cytowania źródeł literaturowych oraz przypisów.
3. Indywidualne konsultacje na temat wybranych tematów prac.
4. Sformułowanie zakresu i wstępnej objętości pracy.
5. Organizacja części badawczej pracy.
6. Bieżąca kontrola postępów w pisaniu pracy.
7. Wstępna prezentacja prac dyplomowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność w kole naukowym albo aktywność na zajęciach wraz z wygłoszeniem prezentacji.

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

0.8 x ocena z prezentacji + 0.2 x ocena z aktywności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenie z prowadzącym lub odrobienie zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymogów w zakresie następstwa modułów.

Recommended literature and teaching resources:

1.Czasopisma, monografie i materiały konferencyjne z zakresu budownictwa (aktualne publikacje na temat technologii stosowanych w budownictwie).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Zbigniew Niedbalski Z., Małkowski P., Majcherczyk T. Application of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the : Carpathian flysch / // Tunnelling and
Underground Space Technology ; ISSN 0886-7798. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. —
Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP
2. The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas — Wpływ zruszenia
górotworu na obniżenia powierzchni terenu zurbanizowanego / Tadeusz MAJCHERCZYK,
Katarzyna KRYZIA, Zbigniew NIEDBALSKI // Czasopismo Techniczne = Technical
Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 5, s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.,
Streszcz.. — Artykuł w części: Civil engineering. — tekst:
https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=24297602.

Additional information:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.
Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że są wolne miejsca.