Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-403-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach prowadzonych zajęć Student zapoznaje się z technologiami i specyfiką likwidacji różnych konstrukcji budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość realizacji zadań zgodnie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w zakresie likwidacji obiektów budowlanych. BUD2A_K03, BUD2A_K02 Project,
Presentation,
Activity during classes
M_K002 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowo, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. BUD2A_K01 Project,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić warunki bezpiecznego wykonania zadania inżynierskiego oraz dobrać optymalną technologię likwidacji obiektu budowlanego. BUD2A_U03, BUD2A_U01 Project,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi przygotować plan BIOZ, zaprojektować roboty wyburzeniowe obiektów budowlanych lub ich elementów, sporządzić dokumentację i metrykę strzałową. BUD2A_U04, BUD2A_U05, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi dokonać oceny oddziaływania drgań wzbudzonych detonacją MW i upadkiem obiektu, w szczególności: zaklasyfikować obiekt chroniony do danej grupy, wybrać odpowiednią normę do oceny oraz nanieść wyniki na skale szkodliwości i je zinterpretować. BUD2A_U03, BUD2A_U01 Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych dotyczących likwidacji obiektów budowlanych. BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Project,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie doboru optymalnej technologii likwidacji obiektów budowlanych metodami wybuchowymi i mechanicznymi. BUD2A_W05, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_W003 Student posiada wiedzę na temat procedur realizacji prac budowlanych i warunków bezpieczeństwa, zagrożeń, ich identyfikacji i ograniczania podczas wyburzania obiektów budowlanych. BUD2A_W06 Report,
Project,
Test,
Activity during classes
M_W004 Student ma wiedze na temat metod likwidacji obiektów: zwartych, prostych, smukłych, o skomplikowanej budowie, stalowych, a także na temat metod wykonywania prac inżynierskich w środowisku. BUD2A_W05, BUD2A_W02 Test,
Activity during classes
M_W005 Student ma podstawową wiedzę na temat materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. BUD2A_W03, BUD2A_W06 Project,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość realizacji zadań zgodnie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w zakresie likwidacji obiektów budowlanych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowo, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić warunki bezpiecznego wykonania zadania inżynierskiego oraz dobrać optymalną technologię likwidacji obiektu budowlanego. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować plan BIOZ, zaprojektować roboty wyburzeniowe obiektów budowlanych lub ich elementów, sporządzić dokumentację i metrykę strzałową. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dokonać oceny oddziaływania drgań wzbudzonych detonacją MW i upadkiem obiektu, w szczególności: zaklasyfikować obiekt chroniony do danej grupy, wybrać odpowiednią normę do oceny oraz nanieść wyniki na skale szkodliwości i je zinterpretować. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych dotyczących likwidacji obiektów budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie doboru optymalnej technologii likwidacji obiektów budowlanych metodami wybuchowymi i mechanicznymi. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat procedur realizacji prac budowlanych i warunków bezpieczeństwa, zagrożeń, ich identyfikacji i ograniczania podczas wyburzania obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedze na temat metod likwidacji obiektów: zwartych, prostych, smukłych, o skomplikowanej budowie, stalowych, a także na temat metod wykonywania prac inżynierskich w środowisku. + - - + - - - - - - -
M_W005 Student ma podstawową wiedzę na temat materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):

 1. Uwarunkowania prawne stosowania materiałów wybuchowych w pracach budowlanych oraz uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej z użyciem materiałów wybuchowych i kwalifikacje specjalistyczne w zakresie stosowania MW przeznaczonych do użytku cywilnego;
 2. Charakterystyka materiałów wybuchowych stosowanych do użytku cywilnego.
 3. Charakterystyka środków inicjujących stosowanych do użytku cywilnego.
 4. Ogólne zasady, tryb postępowania oraz organizacja pracy przy rozbiórkach obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych,
 5. Technologia i zasady wyburzania obiektów prostych;
 6. Technologia i zasady wyburzania obiektów stalowych;
 7. Technologia i zasady wyburzania obiektów wysokich (kominy i chłodnie kominowe);
 8. Technologia i zasady wyburzania obiektów wielkokubaturowych;
 9. Technologia i zasady wykonywania wybranych inżynierskich prac strzałowych (m.in. makroniwelacje terenu, strzelanie w skale pod fundamenty obiektów budowlanych, drążenie tuneli, zagęszczanie gruntów);
 10. Oddziaływanie robót wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych na środowisko oraz zagrożenia występujące w trakcie stosowania materiałów wybuchowych w robotach cywilnych.

Project classes (12h):

 1. Repetytorium wiadomości z zakresu aktualnie stosowanych systemów inicjowania materiałów wybuchowych, sposobu przygotowania i uzbrajania ładunków oraz projektowania i wykonywania sieci strzałowych w cywilnych pracach strzałowych;
 2. Prezentacja założeń do projektu robót strzałowych wyburzeniowych dla zadanych warunków brzegowych dot. otoczenia oraz charakteru wyburzanego obiektu budowlanego;
 3. Prezentacja założeń do projektu inżynieryjnych robót strzałowych dla zadanych warunków brzegowych dot. otoczenia oraz celu i stosowanej technologii wykonywanych prac.
 4. Prezentacja wybranych koncepcji realizacji projektów wykonanych przez Studentów i dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami technicznymi.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest zaliczenie kolokwium końcowego z zagadnień poruszanych na wykładach, w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Kolokwium będzie zrealizowane w ramach ćwiczeń projektowych.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyska student, który samodzielnie i prawidłowo wykonał zadany projekt(y) i obronił go.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z kolokwium z wykładów i oceny z ćwiczeń projektowych. Aktywność na wykładach może być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach projektowych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach projektowych realizowany jest ten sam temat. Jeżeli student będzie miał więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Udokumentowana wiedza na temat materiałów wybuchowych i środków inicjujących.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278)
 5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 565)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. 2011 nr 42 poz. 216)
 7. Krzewiński R., Rekrucki R.: Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych. Wyd. Polcen 2005.
 8. Lewicki J.: Prognozowanie wielkości zagrożeń powstałych przy prowadzeniu robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 28 (2004), zeszyt 3/1.
 9. Lewicki J., Batko P., Krzyworączka P.: Nietypowe sposoby wybuchowej likwidacji wysokich obiektów żelbetowych. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, (str. 295-311).
 10. Lewicki J., Krzyworączka P., Batko P., Morawa R.: Sposoby zwiększania pewności kierunkowego obalania kominów. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, (str. 313-321).
 11. Lewicki J.: Metody wybuchowej likwidacji obiektów wielkoprzestrzennych. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, (str. 231-249).
 12. Lewicki J., Morawa R.: Metoda wybuchowego obalania stalowych obiektów górniczych. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, (str. 323-329).
 13. Lewicki J.: Zasady i metody bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 28 (2004), zeszyt 3/1.
 14. Morawa R., Onderka Zb.: Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy. Art-Tekst, ISBN: 9788377830529, Kraków 2013
 15. Projekt budowlany 1 – Vademecum projektanta i Inwestora. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2004.
 16. Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (http://www.wug.bip.info.pl/).
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Cała M., Lewicki J., Pyra J.: Zastosowanie technologii mikrowybuchów do zagęszczania gruntów zwałowych — [Practical application of microblasting for dump soil densification] / W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18–19 września 2014 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 2. Biessikirski A., Dworzak M., Pyra J., Sołtys A.: Reakcja fundamentu budynku na niskoczęstotliwościowe drgania wzbudzane robotami strzałowymi — The response of buiding foundation to low-frequency vibration induced by shooting / Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 65–70.
 3. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Wybrane problemy oceny oddziaływania powietrznej fali uderzeniowej przy robotach z użyciem MW — [Selected problems environmental ompact assessment of the shock wave produced in the works with the use of explosives] / / W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : XI konferencja : Andrychów 21–22 kwietnia 2009 r. / Wyższy Urząd Górniczy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : ZG SIiTG, 2009. — ISBN 978-83-87267-90-2.
 4. Winzer J., Sołtys A., Pyra J.: Oddziaływanie na otoczenie robót z użyciem materiałów wybuchowych. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016. — 311s. ISBN: 978-83-7464-882-0
 5. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Metody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie. Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 9, s. 110–115
 6. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Zagrożenia dla obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie robót wyburzeniowych. Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 2, s. 90–99.
Additional information:

Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.
Istnieje możliwość poprawy oceny na wyższą po uprzednim zapoznaniu się z pracą pod warunkiem nie wykorzystania wszystkich terminów zaliczenia. Student przystępująca do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą (w przypadku poprawy na niższą ocenę lub 2,0 ndst taka ocena zostaje wystawiona jako ocena z kolokwium).