Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-406-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pawluś Dorota (dpawlus@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci samodzielnie realizują poszczególne etapy pisania dyplomowej pracy magisterskiej zgodne z obowiązującymi wytycznymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie istotę i ważność realizowania rozpraw naukowych BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Diploma thesis
M_K002 Rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po zakończeniu studiów BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać zgromadzoną wiedzę podczas pisania pracy BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U02 Diploma thesis
M_U002 Umie prezentować i bronić efekty swojej pracy BUD2A_U04 Diploma thesis
M_U003 Umie wykorzystywać wiadomości zgromadzone podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Diploma thesis
M_U004 Umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych BUD2A_U03 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student wie na czym polega samodzielne pisanie rozprawy naukowej BUD2A_W05, BUD2A_W01 Diploma thesis
M_W002 Wie jak udowadniać tezę pracy BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Diploma thesis
M_W003 Wie z jakich części powinna składać się prawidłowo opracowana praca magisterska BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie istotę i ważność realizowania rozpraw naukowych - - - - - - - - - + -
M_K002 Rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po zakończeniu studiów - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać zgromadzoną wiedzę podczas pisania pracy - - - - - - - - - + -
M_U002 Umie prezentować i bronić efekty swojej pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Umie wykorzystywać wiadomości zgromadzone podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_U004 Umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student wie na czym polega samodzielne pisanie rozprawy naukowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Wie jak udowadniać tezę pracy - - - - - - - - - + -
M_W003 Wie z jakich części powinna składać się prawidłowo opracowana praca magisterska - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 550 h
Module ECTS credits 20 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 500 h
Inne 50 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (0h):

Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej z zakresu budownictwa
Studenci indywidualnie przygotowują treść pracy dyplomowej korzystając z badań literaturowych, baz bibliotecznych elektronicznych, materiałów pozyskanych z zakładów pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem złożenia (rejestracji) pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Ustala promotor
Method of calculating the final grade:

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią z oceny z recenzji promotora, recenzenta oraz prezentacji pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady określa opiekun pracy.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zaliczenia i egzaminy).

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

oraz literatura związana bezpośrednio z tematem pracy magisterskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.