Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wentylacja wybranych obiektów podziemnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-407-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z wentylacją i bezpieczeństwem użytkowania obiektów podziemnym ze szczególnym uwzględnieniem tuneli.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji w tunelach i innych obiektach podziemnych. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K02 Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wyznaczyć emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych. BUD2A_U03, BUD2A_U01 Project
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia ilości powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru. BUD2A_U03, BUD2A_U01 Project
M_U003 Student potrafi dobrać urządzenia wentylacyjne w tunelach dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru. BUD2A_U03, BUD2A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat zadań systemów wentylacji wybranych obiektów podziemnych oraz przepisów i norm w tym zakresie. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W04, BUD2A_W06, BUD2A_W02 Test
M_W002 Student posiada wiedzę na temat zasad projektowania wentylacji wybranych obiektów podziemnych w trybie normalnym, awaryjnym oraz pożarowym. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W06, BUD2A_W02 Test
M_W003 Student dysponuje wiedzą związaną z systemami systemów bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia ilości powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać urządzenia wentylacyjne w tunelach dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat zadań systemów wentylacji wybranych obiektów podziemnych oraz przepisów i norm w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat zasad projektowania wentylacji wybranych obiektów podziemnych w trybie normalnym, awaryjnym oraz pożarowym. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą związaną z systemami systemów bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 19 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):

1.Podstawy wentylacji i klimatyzacji przemysłowej oraz wymagania prawne.
2.Komfort cieplny i obliczanie parametrów powietrza. Klimat i obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego.
3.Wentylacja tuneli w fazie ich budowy: zagrożenie gazami toksycznymi
i pożarowymi, zagrożenie klimatyczne, systemy wentylacji, obliczanie koniecznego wydatku strumienia powietrza, dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, prewencja przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa.
4.Wentylacja tuneli w fazie ich eksploatacji: zagrożenie gazami toksycznymi
i pożarowymi, zagrożenie klimatyczne, systemy wentylacji, obliczanie koniecznego wydatku strumienia powietrza, dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, prewencja przeciwpożarowa.
5.Pożary w tunelach komunikacyjnych: drogi ucieczkowe, wentylacja, środki bezpieczeństwa, gaszenie pożarów, akcje przeciwpożarowe, systemy bezpieczeństwa.
6.Metody opanowania zagrożenia temperaturowego i zanieczyszczeń powietrza
w obiektach podziemnych: wymagania prawne, źródła emisji ciepła, bilans cieplny, prewencja wentylacyjna i za pomocą urządzeń chłodniczych, zanieczyszczenia stałe i gazowe, oczyszczanie powietrza.
7.Wentylacja podziemnych obiektów komunikacji zbiorowej: zagrożenie gazami toksycznymi i pożarowymi, zagrożenie klimatyczne, obliczanie koniecznego wydatku strumienia powietrza, dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, prewencja przeciwpożarowa, systemy bezpieczeństwa.

Project classes (12h):

Wyznaczania parametrów i przemian termodynamicznych powietrza w zachodzących w obiektach podziemnych.
Określenie emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych z pojazdów w podziemnych obiektach,
Obliczenia zapotrzebowania na powietrze dla różnych trybów pracy systemu wentylacji Dobór systemu wentylacji i urządzeń wentylacyjnych,
Obliczenia rozpływu powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji
i w przypadku wystąpienia pożaru,
Modelowanie warunków pożaru w tunelach.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie cząstkowych projektów związanych z wentylacją i bezpieczeństwem tunelu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z zaliczenia wykładów + 0.5 oceny z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

Na pierwszym wykładzie zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu. W przypadku nieobecności student zobowiązany będzie do opracowania uzgodnionego z prowadzącym zagadnienia.

Recommended literature and teaching resources:

The Handbook of Tunnel Fire Safety. Alan Beard and Richard Carvel, second edition: 2012

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, DzU Nr 63/2000.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1192 z dnia 30 października 2008 r.).

Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej

Wytyczne dotyczące wyposażenia i eksploatacji tuneli drogowych RABT 2006 (Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln), 2006.

PIARC. (2007). SYSTEMS AND EQUIPMENT FOR FIRE AND SMOKE CONTROL IN ROAD TUNNELS. France: PIARC Committee on Road Tunnels Operation (C3.3)

Wentylacja i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych — [Ventilation and safety in communication tunnels] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 106, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0171). — Bibliogr. s. 106–107. — ISBN10: 83-7464-026-X

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wentylacyjne aspekty stosowania maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych — [Ventilating aspects of using the diesel-powered vehicles in underground mines] / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 144 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 13). — Bibliogr. s. 137–144, Streszcz.

Wpływ podziemnych pojazdów górniczych z napędem spalinowym na stan zagrożenia atmosfery kopalnianej — Influence the underground vehicles of diesel engine on the state of hazardous mine atmosphere gas / Grzegorz Sporysz, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 8–10 listopada 2011 r.

Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych — Analysis of exhaust emissions from machinery with diesel engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 4, s. 101–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

Additional information:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 1 termin zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładów na ostatnim wykładzie w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa.
Forma zaliczenia ćwiczeń projektowych: oddanie i obrona projektu.