Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyka
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-1-104-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Bratuszewska Elżbieta (bratusze@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia służą zaznajomieniu studenta z rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji jednej zmiennej oraz z teorią szeregów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować. BUD1A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test
Skills: he can
M_U001 Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych. BUD1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Umie obliczać pochodne i stosuje rachunek różniczkowy do badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. BUD1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U003 Umie stosować całki oznaczone w geometrii i fizyce. BUD1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej. BUD1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metod całkowania różnych typów funkcji. BUD1A_W01 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
57 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi badać zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczać pochodne i stosuje rachunek różniczkowy do badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie stosować całki oznaczone w geometrii i fizyce. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metod całkowania różnych typów funkcji. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 225 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 57 h
Preparation for classes 75 h
Realization of independently performed tasks 90 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (24h):

Elementy logiki matematycznej i algebry zbiorów.Ciągi rzeczywiste.Funkcje jednej zmiennej,własności,funkcja odwrotna,granica i ciągłość funkcji , pochodna funkcji jednej zmiennej.Twierdzenie o wartości średniej, wzór Taylora,asymptoty,badanie przebiegu zmienności funkcji.Całka nieoznaczona,metody całkowania.Całka oznaczona Riemanna,zastosowanie geometryczne i fizyczne całki oznaczonej.Całki niewłaściwe.Szeregi liczbowe,szeregi potęgowe.

Auditorium classes (33h):

Rozwiązywanie zadań,zgodnie z programem wykładów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń student zdobywa poprzez: obowiązkową obecność , aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie kolokwiów .
Warunkiem dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa=[0,3(ocena z zaliczenia ćwiczeń aud.)]+[0,7(ocena z egzaminu)]

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach student może nadrobić uczestnicząc w ćwiczeniach grup równoległych lub poprzez pracę własną.
Nieobecność na wykładzie student nadrabia samodzielnie.

Prerequisites and additional requirements:

Matematyka na poziomie szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:

1. R.Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów , cz. I i II , WNT , Warszawa 1996
2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2002.
3. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. IA i IB, PWN, Warszawa 2001.
4. W. Stankiewicz, W. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. II, PWN, Warszawa 1983
5. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, 2. Definicje, twierdzenia ,wzory. Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2017
6. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, 2. Przykłady i zadania. Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2017

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bratuszewska:,,Initial boundary value problem for a mechanical system with beal stroke change of stiffness",
Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis – Studia Matematica 5 , 2005 , May.

Additional information:

Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe na zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych.