Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Building Physics
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-1-516-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Module summary

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie zasad kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków; zapoznanie się z zagadnieniami podstawowych zjawisk związanych z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych; rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z ochroną cieplną budynków; dokonywanie oceny bilansu energetycznego budynków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. BUD1A_K01 Test,
Oral answer,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dokonać oceny bilansu energetycznego budynków BUD1A_U02, BUD1A_U04, BUD1A_U03 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z ochroną cieplną budynków BUD1A_U02, BUD1A_U04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe zjawiska związane z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych BUD1A_W04, BUD1A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna zasady kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków BUD1A_W04, BUD1A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
21 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać oceny bilansu energetycznego budynków + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z ochroną cieplną budynków + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe zjawiska związane z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 21 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):

Wykłady stanowią przegląd podstawowych zagadnień współczesnej fizyki budowli w zakresie niezbędnym do projektowania architektonicznego. Ćwiczenia audytoryjne uzupełniają treść wykładów i polegają na rozwiązywaniu praktycznych problemów ochrony cieplnej budynków i kształtowania mikroklimatu pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Wprowadzenie do zagadnień racjonalnego projektowania budynków spełniających współczesne wymagania dotyczące ochrony cieplnej oraz właściwego mikroklimatu pomieszczeń.

Project classes (9h):

Dobór przegród budowlanych dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Obliczenie strat ciepła i współczynnika zapotrzebowania na ciepło poszczególnych przegród budynku.
Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Przedmiot zakończony jest kolokwium zaliczeniowym.
2. Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń projektowych.
3. Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga oddania z oceną pozytywną projektów oraz zaliczenia kolokwiów z zakresu przedstawianego na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Student, który opuścił więcej niż 20% ćwiczeń projektowych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

1.Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć. 2.Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów: 1. Elementy matematyki i geometrii 2. Budownictwo ogólne

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne t. 2: Fizyka budowli. Arkady, Warszawa 2005 2. Laskowski L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005, 2009 3. Laskowski L.: Leksykon podstaw budownictwa niskoenergochłonnego. POLCEN, Warszawa 2009 4. Płoński W., Pogorzelski J.A.: Fizyka budowli. Arkady, Warszawa 1979 5. Grandjean E.: Ergonomia mieszkania. Arkady, Warszawa 1971 6. Andjulovici A., Georgescu S.: Komfort cieplny w budynkach. Arkady, Warszawa 1971

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. KINASH Oksana: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall — Osobliwości wentylacji sali widowiskowej opery we Lwowie // Architectus. —2010 nr 2 s. 243–247
2. KINAS O. V. Experimental researches of expense of air are through cracks of the real windows and balcony doors // W: Resursoekonomnì materìali, konstrukcìï, budìvlì ta sporudi : resursoekonomnì materìali, vlastivostì ta tehnologìï vigotovlennâ : budìvlì ì sporudi : osnovi ì fundamenti : pekonstrukcìâ ì pìdsilennâ budìvel’ ì sporud / redkol. Ê. M. Babič [et al.] ; Mìnìsterstvo osbìti ì nauki Ukraïni [et al.]. — Rìvne : Nacìonal’nij unìversitet vodnogo gospodarstva ta pripodokoristyvannâ, cop. 2008. — ISBN 966-7447-21-9 ; (Zbìrnik naukovih prac’ ; vip. 16 č. 1). — S. 159–170.
3. KINASH Oksana: Doświadczalne badania wydajności powietrza przez otwory szczelinowe — Experimental research into air efficiency through vents / // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : 2009.—S. 69–70.
4. KINASH Oksana: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall // W: Architektura bez granic ; architektura w kulturze ; kultura architektury = Architecture without limits ; culture of architecture ; architecture in culture : I/IV międzynarodowa konferencja = I/IV international conference : Wrocław 25 listopada 2010 = Wroclaw 25th November 2010 / Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : PWr WA, ZKiBO, 2010

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru.