Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy komórkowe
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-2-303-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kościelnik Dariusz (koscieln@agh.edu.pl)
Module summary

Przegląd kolejnych generacji systemów komórkowych, budowa i organizacja działania systemów GSM/GPRS, UMTS/HSPA, LTE/LTE-A, planowanie i optymalizacja radiowej sieci dostępowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada odpowiednie zdolności interpersonalne, umożliwiające pracę w zespole przy realizacji złożonego projektu Report,
Presentation,
Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Project
Skills: he can
M_U001 Umie, posługując się narzędziem planistycznym, przeprowadzić analizę ruchową i geograficzną terenu oraz zaplanować strukturę i konfigurację stacji bazowych w kontekście zdefiniowanych wymagań jakości usług. Execution of laboratory classes,
Report,
Oral answer,
Presentation
M_U002 Umie zaplanować i przeprowadzić symulacje komputerowe interfejsu radiowego sieci komórkowej oraz zinterpretować otrzymane wyniki. ETP2A_U01, ETP2A_U03 Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Report,
Presentation,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna metodykę planowania radiowych sieci dostępowych 2G, 3G i 4G. ETP2A_W06, ETP2A_W05, ETP2A_W03 Execution of laboratory classes,
Report,
Project,
Presentation,
Test
M_W002 Zna i rozumie metody współdzielenia zasobów transmisyjnych w sieci o strukturze komórkowej. Test
M_W003 Zna architekturę i rozumie zasadę działania systemów komórkowych kolejnych generacji. ETP2A_W01, ETP2A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada odpowiednie zdolności interpersonalne, umożliwiające pracę w zespole przy realizacji złożonego projektu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie, posługując się narzędziem planistycznym, przeprowadzić analizę ruchową i geograficzną terenu oraz zaplanować strukturę i konfigurację stacji bazowych w kontekście zdefiniowanych wymagań jakości usług. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie zaplanować i przeprowadzić symulacje komputerowe interfejsu radiowego sieci komórkowej oraz zinterpretować otrzymane wyniki. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metodykę planowania radiowych sieci dostępowych 2G, 3G i 4G. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody współdzielenia zasobów transmisyjnych w sieci o strukturze komórkowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna architekturę i rozumie zasadę działania systemów komórkowych kolejnych generacji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Module content
Lectures (18h):

1. Wprowadzenie, historia rozwoju i podstawowe właściwości systemów komórkowych.
2. Projektowanie sieci o strukturze komórkowej, modele siatkowe, analiza interferencji, charakterystyka systemów 1G na przykładzie standardu NMT, architektura systemu i struktura sieci GSM, numeracja.
4. GSM: organizacja transmisji w kanałach radiowych, kanały fizyczne i logiczne, omówienie wybranych procedur (aktualizacja lokalizacji SR, zestawianie połączenia, sterowanie mocą, przełączanie), przetwarzanie sygnału mowy, transmisja danych, usługi.
5. Systemy 2,5G: HSCSD, GPRS, EDGE.
6. Oddziaływanie urządzeń telefonii komórkowej na ludzi i środowisko.
7. Systemy 3G: standaryzacja, IMT2000, usługi, architektura i podstawowe właściwości systemu UMTS.
8. WCDMA: rozpraszanie widma, wielodostęp kodowy, współdzielenie zasobów, kody rozpraszające, zysk przetwarzania.
9. WCDMA: transmisja w kanałach radiowych, techniki nadawania i odbioru.
10. UMTS: kanały logiczne, transportowe i fizyczne.
11. UMTS: procedury zarządzania zasobami radiowymi.
12. Planowanie i optymalizacja sieci UMTS, systemy 3.5G – HSDPA/HSUPA.
13. Systemy 4G: standaryzacja; architektura systemu LTE; interfejs radiowy, wielodostęp OFDMA/SC-FDMA; kanały; organizacja transmisji w DL/UL; tryb TDD;
14. Wybrane funkcje LTE-A; planowanie LTE RAN, kierunki rozwoju sieci komórkowych – systemy 5G.
15. Kolokwium zaliczeniowe

Project classes (12h):

Wykonanie całościowego projektu sieci radiowej na zadanym obszarze, z wykorzystaniem ograniczonych zasobów transmisyjnych, opracowanie dokumentacji oraz prezentacja wyników symulacji dla systemu GSM, UMTS oraz LTE

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie zaliczenia z części obowiązkowej zajęć (część praktyczna: laboratorium i projekt). Dodatkowe punkty, umożliwiające podniesienie oceny można uzyskać pisząc kolokwium z części teoretycznej (wiedza z wykładu; kolokwium nieobowiązkowe, które odbędzie się w terminie ostatniego wykładu).
Ocenę końcową wyznaczamy na podstawie sumy punktów uzyskanych w ramach laboratorium, projektu i kolokwium.
OK[%] = (pkt_lab + pkt_proj + pkt_kol)/(max_pkt_lab + max_pkt_proj + max_pkt_kol) * 100

W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Nie ma możliwości poprawiania zadań etapowych na laboratorium. W przypadku oceny niedostatecznej za projekt istnieje jednorazowa możliwość jego poprawy. Dla osób, które nie uzyskają wystarczającej łącznej liczby punktów aby otrzymać pozytywną ocenę końcową, przewidywany jest również jeden dodatkowy termin poprawy części teoretycznej. Forma poprawy (ustna lub pisemna) zostanie określona ze względu na liczbę osób, które nie uzyskają zaliczenia w terminie podstawowym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wiadomości z zakresu przedmiotu „Sygnały i systemy”.

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Ludwin: Telefonia komórkowa, 1994.
2. W. Ludwin: Projektowanie sieci komórkowych w aspekcie ruchowym. WNT, Warszawa 1982.
3. W. Hołubowicz, P. Płóciennik: Cyfrowe systemy telefonii komórkowej GSM 900, GSM 1800, UMTS, 1998.
4. Kołakowski, J. Cichocki: UMTS – System telefonii komórkowej trzeciej generacji. WKiŁ, Warszawa 2003, 2007.
5. H. Holma, A. Toskala: WCDMA for UMTS (…), Wiley, 2000, 2002, 2004, 2010; LTE for UMTS (…), Wiley, 2010.
6. Christopher Cox: An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications, Second Edition, Wiley 2014
7. www.3gpp.org
8. www.sharetechnote.com
9. www.uke.gov.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None