Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metodyki projektowania i modelowania systemów II
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-2-304-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kasperek Jerzy (kasperek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 student zna i potrafi zastosować analityczne metody obliczania parametrów niezawodnościowych systemów elektronicznych ETP2A_U01, ETP2A_U02, ETP2A_U05 Project
M_U002 student potrafi przygotować seryjną produkcję PCB modułów elektronicznych ETP2A_U01, ETP2A_U02, ETP2A_U05 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie sprzętowych rozwiązań typowych modułów funkcjonalnych stosowanych w systemach wbudowanych ETP2A_U01, ETP2A_U03 Activity during classes
M_W002 student wie jakie są typowe wymogi stawiane urządzeniom elektroniki przemysłowej i zna metody badań środowiskowych ETP2A_U01, ETP2A_U02, ETP2A_U05 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 student zna i potrafi zastosować analityczne metody obliczania parametrów niezawodnościowych systemów elektronicznych - - - + - - - - - - -
M_U002 student potrafi przygotować seryjną produkcję PCB modułów elektronicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie sprzętowych rozwiązań typowych modułów funkcjonalnych stosowanych w systemach wbudowanych + - - + - - - - - - -
M_W002 student wie jakie są typowe wymogi stawiane urządzeniom elektroniki przemysłowej i zna metody badań środowiskowych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (18h):
 1. Projektowanie systemów – sprzęt – 8 godzin

  • Moduły funkcjonalne; Architektury systemów; Analiza dokumentacji producenta;
  • Systemy zasilania; Zagadnienia obniżania poboru mocy; Moduły wejścia/wyjścia (klawiatury, moduły wyświetlaczy, inne czujniki i urządzenia peryferyjne);
  • Typowe interfejsy – obsługa sprzętowa i programowa (stos TCP/IP, system plików, USB, Ethernet, moduły komunikacji bezprzewodowej);
  • Okablowanie i złącza;
  • Mechanika i obwody drukowane; Obudowy (stopnie ochrony IP);

 2. Projektowania systemów – przygotowanie prototypów i produkcji seryjnej – 2 godziny

  Projektowanie uwzględniające systemowe podejście do weryfikacji i testowania systemów – przykłady rozwiązań. Typowe błędy prototypowania; Systemowe podejście do produkcji seryjnej; Systemy automatycznego testowania produktów. Obsługa systemów podczas eksploatacji.

 3. Zagadnienia niezawodności – 3 godziny

  Parametry niezawodności komponentów i modułów; Analityczne metody obliczania parametrów niezawodności systemów elektronicznych; Systemy zarządzania niezawodnością (DQM),

 4. Zagadnienia certyfikacji i dopuszczenia produktu do eksploatacji i ochrona prawno-autorska – 2 godziny

  Procedury dopuszczenia do eksploatacji; Badania środowiskowe (badania zakresu dopuszczalnych temperatur i wilgotności, badania odporności na wstrząsy i wibracje, badania odporności ESD, badania odporności na zakłócenia surge/burst); Badania EMC; Patenty; Znaki towarowe; Zakres ochrony dokumentacji technicznej;

Project classes (12h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2.Na wykładach możliwe jest otrzymanie oceny za przedstawienie prezentacji wybranego tematu.
3.Obliczamy średnią arytmetyczną av ocen uzyskanych we wszystkich terminach (terminy poprawkowe z wagą 2).
4.Wyznaczmy ocenę końcową OK na podstawie algorytmu:
if av>4.75 then OK:=5.0 else
if av>4.25 then OK:=4.5 else
if av>3.75 then OK:=4.0 else
if av>3.25 then OK:=3.5 else

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None