Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kompatybilność elektromagnetyczna
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-2-104-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
Worek Cezary (worek@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy analizy zjawisk związanych z powstawaniem i oddziaływaniem zaburzeń elektromagnetycznych oraz przedstawiane są na nim techniki przeciwdziałania negatywnym skutkom tych oddziaływań. Na zajęciach omawiane są również aspekty prawne związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy ETP2A_K01 Examination,
Activity during classes
M_K002 Student rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia ETP2A_K02 Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie ETP2A_U01 Preparation and conduct of scientific research,
Examination
M_U002 Student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników ETP2A_U03 Preparation and conduct of scientific research,
Examination
M_U003 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów elektronicznych lub sieci i systemów telekomunikacyjnych — integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł, a w szczególności z dziedziny elektroniki, telekomunikacji, fotoniki, informatyki i metod matematycznych, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych) ETP2A_U06 Preparation and conduct of scientific research,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, budowy i działania aparatury oraz stanowisk pomiarowych do badania emisji i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. ETP2A_W06, ETP2A_W04 Execution of laboratory classes,
Examination
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie analizy środowiska i zjawisk związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz potrafi identyfikować i analizować źródła zaburzeń EM. ETP2A_W04 Execution of laboratory classes,
Examination
M_W003 Student zna i rozumie sposoby i metody zwiększania odporności urządzeń i systemów na zaburzenia elektromagnetyczne oraz ma wiedzę praktyczną w tym zakresie ETP2A_W04 Execution of laboratory classes,
Examination
M_W004 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie pomiarów wybranych parametrów oraz ma wiedzę praktyczną w zakresie zmniejszania emisji zaburzeń elektromagnetycznych ETP2A_W04 Execution of laboratory classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy + - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów elektronicznych lub sieci i systemów telekomunikacyjnych — integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł, a w szczególności z dziedziny elektroniki, telekomunikacji, fotoniki, informatyki i metod matematycznych, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych) + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, budowy i działania aparatury oraz stanowisk pomiarowych do badania emisji i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie analizy środowiska i zjawisk związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz potrafi identyfikować i analizować źródła zaburzeń EM. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie sposoby i metody zwiększania odporności urządzeń i systemów na zaburzenia elektromagnetyczne oraz ma wiedzę praktyczną w tym zakresie + - + - - - - - - - -
M_W004 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie pomiarów wybranych parametrów oraz ma wiedzę praktyczną w zakresie zmniejszania emisji zaburzeń elektromagnetycznych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 24 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (18h):

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (18h) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (12h).

Wykłady

1. Wprowadzenie do problematyki kompatybilności elektromagnetycznej – 1h

Obszary zainteresowań kompatybilności elektromagnetycznej, podstawowe definicje, rys historyczny, analiza przykładów braku kompatybilności elektromagnetycznej, wprowadzenie do metod analizy problemów związanych z EMC.

2. Podstawy budowy i eksploatacji systemów zasilających – 2h

Omówienie budowy i systemu zabezpieczeń podstawowych układów sieciowych, techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej, ochrona podstawowa i dodatkowa, budowa i zasada działania wyłącznika różnicowo-prądowy, systemy zasilania stałoprądowego, układy zasilania rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego.

3. Charakterystyka środowiska elektromagnetycznego, źródeł zaburzeń oraz wybrane zagadnienia analizy EMC – 4h

Charakterystyka naturalnych pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, wyładowań elektrostatycznych i piorunowych, charakterystyka pól elektromagnetycznych pochodzących od nadajników radiowych, niezamierzonych emisji zaburzeń elektromagnetycznych, źródła zaburzeń długotrwałych i krótkotrwałych; mechanizmy sprzężeń zaburzeń elektromagnetycznych i analiza zjawisk rezonansowych w układach elektrycznych i elektronicznych; analiza propagacji sygnałów różnicowych, wspólnych i asymetrycznych, skala decybelowa, równania pola elektromagnetycznego, fale elektromagnetyczne, oddziaływanie w strefie pola bliskiego, pośredniego i dalekiego, analiza widma elektromagnetycznego, zastosowanie szeregów i transformaty Fouriera do analizy zaburzeń elektromagnetycznych, modelowanie obwodowe niskoczęstotliwościowych sprzężeń polowych, źródła i parametry szumów, parametry i budowa podstawowego sprzętu do badań EMC, zagadnienia pomiaru prądów, napięć, mocy w.cz. oraz pól magnetycznych, elektrycznych i elektromagnetycznych.

4. Klasyfikacja, charakterystyka i budowa stanowisk do badania zaburzeń przewodzonych – 3h

Procedury pomiarowe, budowa stanowisk i aparatury pomiarowej do badania odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD), wyładowania piorunowe (SURGE), szybkie stany przejściowe (BURST), zaburzenia przewodzone o częstotliwościach radiowych, zmiany, zapady i zaniki napięcia.
Procedury pomiarowe, budowa stanowisk i aparatury pomiarowej do badania emisji prądów harmonicznych sieci zasilającej, nisko i wysokoczęstotliwościowych zaburzeń przewodzonych.

5. Klasyfikacja, charakterystyka i budowa stanowisk do badania zaburzeń promieniowanych – 2h

Zastosowanie i budowa otwartego poligonu doświadczalnego – (OATS Open Area Test Sites), zastosowanie i budowa komór pomiarowych: ekranowanej, bezodbiciowej i semi-bezodbiciowej, TEM i GTEM, rewerberacyjnej; typy anten używanych w badania zaburzeń promieniowanych oraz ich parametry i charakterystyki, metody wzorcowania anten pomiarowych, metody wzorcowania pól elektromagnetycznych, procedury pomiarowe, budowa stanowisk i aparatury pomiarowej do badania emisji zaburzeń promieniowanych, wysokoczęstotliwościowych.
Procedury pomiarowe, budowa stanowisk i aparatury pomiarowej do badania odporności na zaburzenia promieniowane, wysokoczęstotliwościowe.

6. Wybrane metody i środki ograniczające zaburzenia EMC – 3h

Podstawowe zagadnienia związane z okablowanieniem, ekranowaniem przewodów, systemami uziemień; analiza zjawisk związanych z ekranowaniem układów i przyrządów, systemy uszczelnień elektromagnetycznych, materiały magnetyczne ograniczające zaburzenia EMC; charakterystyki elementów pasywnych o parametrach skupionych i rozłożonych; budowa, charakterystyki i metody pomiarowe filtrów sieciowych, filtracja linii zasilających DC, filtracja linii przesyłu danych, systemy zabezpieczeń na liniach zasilających i liniach przesyłu danych, podstawowe zagadnienia integralności sygnałowej, programowe środki zwiększania odporności i zmniejszania emisji zaburzeń elektromagnetycznych.

7. Wybrane zagadnienia ustawodawstwa związanego z EMC – 1h

Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów, podział norm EMC w zależności od zakresu ich szczegółowości, omówienie procedur oceny zgodności dla dyrektyw EMC, LVD, R&TTE; omówienie wykazu polskich norm zharmonizowanych z dyrektywą EMC, LVD, R&TTE; omówienie przykładów deklaracji zgodności i ich elementów składowych.

Laboratory classes (12h):

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Pomiary widm sygnałów okresowych – przeprowadzenie za pomocą oscyloskopu i analizatora widma: pomiarów przebiegów czasowych oraz widma podstawowych przebiegów okresowych, pomiarów przebiegów czasowych oraz widma sygnałów zmodulowanych amplitudowo i częstotliwościowo, weryfikacja zastosowanie szeregów i transformaty Fouriera do analizy sygnałów.
2. Pomiary zaburzeń przewodzonych niskoczęstotliwościowych – określenie kluczowych parametrów napięcia sieciowego, pomiary: prostowników z mostkiem Greatz’a i Valley-Fill przy obciążeniu rezystancyjnym i z różnymi zaprojektowanymi konfiguracjami elementów filtrujących dla kilku różnych wartości obciążeń, zasilaczy sieciowych, układów korektorów mocy PFC, zestawu energooszczędnych jarzeniowych i LED-owych źródeł światła; obserwacja przebiegów czasowych prądów i napięć wejściowych i wyjściowych układów/modułów zasilających; pomiar emisji harmonicznych prądu do sieci zasilającej, badanie układów w stanach nieustalonych, w tym podczas narażeń na prądy udarowe; obserwacja zaburzeń nisko- i wysokoczęstotliwościowych przy pomocy oscyloskopu zestawu układów/modułów zasilających.
3. Pomiary zaburzeń niskoczęstotliwościowych – pola magnetyczne – zaprojektowanie i wyznaczanie podstawowych parametrów szeregowego i równoległego obwodu rezonansowego, badanie rozkładu natężenia pola magnetycznego cewek powietrznych i przewodników z prądem, badanie układów rezonansowych sprzężonych magnetycznie, badanie sprzężeń magnetycznych różnych topologii okablowania w polach niskoczęstotliwościowych.
4. Pomiary filtrów i układów filtrujących – pomiar częstotliwościowych charakterystyk impedancji i transmitancji rezystorów, dławików, kondensatorów, transformatorów, elementów filtrujących, filtrów sieciowych w zakresie niskich i wysokich częstotliwości (mostek LCR, analizator widma z TG); w zakresie wysokich częstotliwości pomiary wykonywane będą zarówno dla impedancji 50W jak i różnych od 50W; określenie rzeczywistych charakterystyk elementów, wyznaczenie schematów zastępczych elementów elektronicznych, znalezienie parametrów modelu na podstawie pomiaru, porównanie charakterystyk rzeczywistych z danymi katalogowymi i modelami matematycznymi.
5. Badanie zjawisk falowych i wysokoczęstotliwościowych zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych – badania zjawisk falowych w zakresie fal centymetrowych poprzez: pomiar i wyznaczenie charakterystyki kierunkowej anteny tubowej, pomiar rozkładu natężenia promieniowania mikrofalowego na krawędzi ekranu oraz przechodzącego przez szczelinę, pomiar rozkładu natężenia promieniowania mikrofalowego w funkcji odległości ruchomego ekranu w interferometrze Michelsona, określenie odbiciowej i transmisyjnej charakterystyki szkła, szkła akrylowego i metalu dla promieniowania mikrofalowego, pomiar rozkładu natężenia promieniowania mikrofalowego w funkcji odległości ruchomej płytki płasko równoległej. Badanie zaburzeń wysokoczęstotliwościowych przewodzonych w zakresie od 150kHz do 30MHz dla różnych modułów i układów zasilających. Badanie wysokoczęstotliwościowych zaburzeń modułów i układów elektronicznych zakresie od 1MHz do 1GHz (3GHz) przy pomocy sond pola bliskiego. Interpretacja jakościowa i ilościowa zjawisk falowych, identyfikacja źródeł zaburzeń przewodzonych i promieniowanych, porównanie otrzymanych widm z wymaganiami odpowiednich norm oraz widmami wzorcowymi.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot “Kompatybilność Elektromagnetyczna” składa się z dwóch części: wykładu oraz laboratorium.
Ćwiczenia regularne składają się z czterech części:
a) konspektu,
b) doświadczenia,
c) sprawozdania,
d) z kolokwium lub innej formy sprawdzenia wiadomości ustalonej przez prowadzącego zajęcia.
Każdy student, na podstawie instrukcji i problemu zadanego przez prowadzącego przygotowuje w formie rękopisu (czyli odręcznie) konspekt (rysunki mogą być zrobione na komputerze) z tematu zgodnego z programem laboratorium. W oparciu o konspekty i instrukcje ćwiczeń oraz polecenia
prowadzącego zespół wykonuje doświadczenia. Konspekt jest obowiązkowy, jego brak powoduje
niedopuszczenie do wykonywania ćwiczenia. Wzór konspektu będzie przekazany przez prowadzącego zajęcia.
Wyniki uzyskane w trakcie wykonywania doświadczeń muszą być odnotowane w jednym z konspektów i
potwierdzone przez prowadzącego zajęcia.
Po wykonaniu ćwiczenia każdy student wykonuje sprawozdanie. Brak sprawozdania jest równoznaczny z brakiem zaliczenia ćwiczenia. Sprawozdanie należy bezwzględnie oddać na przeznaczonych do tego zajęciach. Nieoddanie sprawozdania w terminie obniża ocenę końcową z laboratorium o jeden stopień.
Usprawiedliwiona nieobecność na którymś z ćwiczeń umożliwia jego odrobienie w terminie ustalonym
przez prowadzącego zajęcia lub w godzinach zajęć innych grup, w miarę wolnych miejsc do
wykonywania ćwiczeń. O umożliwieniu odbycia ćwiczeń w godzinach innych grup decyduje prowadzący
dane zajęcia. Studenci odrabiający ćwiczenie w ramach innej grupy laboratoryjnej muszą posiadać
własny, odręcznie przygotowany konspekt i wyniki pomiarów.
W pewnych przypadkach kolokwium lub test będzie odbywał się przed wykonaniem ćwiczenia i wtedy
warunkiem do ich wykonania będzie pozytywna ocena z kolokwium.
Zaliczenie laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.
Egzamin obejmuje zarówno materiał przerabiany podczas ćwiczeń laboratoryjnych, jak również
przedstawiony w ramach wykładu do dnia egzaminu. Zagadnienia na egzamin będą udostępnione na
stronie internetowej.
Ocena końcowa z laboratorium jest ustalana przez prowadzącego grupę laboratoryjną na podstawie:
a) ocen/punktów z ewentualnych kolokwiów cząstkowych
b) oceny/punktów ze sprawozdań
c) innych ocen/punktów uzyskanych w trakcie wykonywanych ćwiczeń.
Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana przez prowadzącego przedmiot (wykładowcę) na
podstawie oceny końcowej z laboratorium i oceny z egzaminu.
Pierwszy wykład jest obowiązkowy gdyż dotyczą zagadnień bezpieczeństwa. Nieobecność na nim powoduje, iż student musi dodatkowo zaliczyć u prowadzącego wykład (w formie ustnej lub pisemnej) kolokwium z materiału przedstawianego w ramach wymienionego wykładu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium
oraz z egzaminu.
2.Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (45%) i egzaminu (55%) uzyskanych we wszystkich
terminach.
3.Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr > 4.75 then OK:=5.0 else
if sr > 4.25 then OK:=4.5 else
if sr > 3.75 then OK:=4.0 else
if sr > 3.50 then OK:=3.5 else OK:=3
4.Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie i
dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na którymś z ćwiczeń umożliwia jego odrobienie w terminie ustalonym
przez prowadzącego zajęcia na końcu roku akademickiego lub w godzinach zajęć innych grup, w miarę
wolnych miejsc przy stanowisku do wykonywania ćwiczenia. O umożliwieniu odbycia ćwiczeń w
godzinach innych grup decyduje prowadzący dane zajęcia. Studenci odrabiający ćwiczenie w ramach
innej grupy laboratoryjnej muszą posiadać własny, odręcznie przygotowany konspekt i wyniki pomiarów
oraz muszą oddać dodatkowo własne sprawozdanie (ponad obowiązujące sprawozdania).

Prerequisites and additional requirements:

· Znajomość elementów elektrodynamiki
· Znajomość elementów teorii anten i propagacji fal
· Znajomość teorii obwodów w zakresie analizy układów elektrycznych
· Umiejętność tworzenia modeli obwodowych
· Znajomość elementów metrologii
· Znajomość teorii przetwarzania sygnałów

Recommended literature and teaching resources:

1. Wojciech Machczyński, Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010,
2. Tadeusz W. Więckowski, Badania kompatybilności emisyjności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
3. Tadeusz W. Więckowski, Pomiary emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997
4. Normy przedmiotowe dyrektywy EMC.
5. Henry W. Ott, Metody redukcji zakłóceń i szumów w układach elektronicznych, WNT, Warszawa 1979
6. Henry W. Ott, Electromagnetic Compatibility Engineering, John Wiley & Sons, August 2009.
7. Elya B. Joffe, Kai-Sang Lock, Grounds for grounding : a circuit-to-system handbook. John Wiley & Sons, IEEE, 2010.
8. Spartaco Caniggia , Francescaromana Maradei, Signal Integrity and Radiated Emission of High-Speed Digital Systems, John Wiley & Sons, December 2008
9. P. Horowitz, W. Hill: Sztuka Elektroniki, WKŁ, Warszawa cz. 1 i 2. wydanie: 12/2018.
10. Materiały dydaktyczne dostępne dla wszystkich studentów który zalogują się na stronę przedmiotu:
http://www.wsn.agh.edu.pl/?q=pl/dyd_emc

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/worek-cezary-03889
2. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w
przestrzeniach zagrożonych wybuchem — Electromagnetic compatibility of electronic devices intended
for use in explosive atmospheres / Cezary WOREK, Marcin SZCZURKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny
= Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 3,
s. 176–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.
3. Kompatybilność elektromagnetyczna w podziemiach wyrobisk górniczych — [Electromagnetic
compatibility in coal mine underground environment] / Cezary WOREK, Marcin SZCZURKOWSKI //
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2009 R. 82 nr 7, s.
268–270. — Bibliogr. s. 270
4. Filtracja zaburzeń przewodzonych w rezonansowym konwerterze do zasilania lamp z diodami
LED dużej mocy — Conducted emission filter in resonant converter for high power LED lighting applications / Sławomir Ligenza, Cezary WOREK, Rafał WIDÓREK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie
Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 7, s. 195–198. — Bibliogr. s. 198,
Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/7/42.pdf
5. LLC resonant converter with quality factor limiter / Cezary WOREK, Sławomir Ligenza, Rafał Widórek
// W: EPE’16 ECCE Europe [Dokument elektroniczny] : 18th European Conference on Power Electronics
and Applications : 5–9 September 2016, [Karlsruhe, Germany]. — Wersja do Windows. — Dane
tekstowe. — [Piscataway : IEEE], 2016. — e-ISBN: 978-907581524-5. — S. 1–10. —
Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — W bazie WoS dod. ISSN: 2325-0313. — tekst: https://goo.gl/jq4SOs
6. Projekt i budowa przetwornicy rezonansowej LLC o dużej dynamice sterowania diodami LED — Design
and implementation of a LLC resonant converter with high dynamic controls for LED
applications /
Cezary WOREK, Sławomir Ligenza // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ;
ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 8, s. 46–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — tekst:
http://pe.org.pl/articles/2017/8/12.pdf
7. Szerokopasmowa metoda badania propagacji fal elektromagnetycznych w podziemnych wyrobiskach
górniczych — A wideband method for analysis of electromagnetic waves propagation in underground
mine tunnels / Cezary WOREK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ;
ISSN 1230-3496. — 2009 nr 10, s. 1952–1954. — Bibliogr. s. 1954
8. Zagadnienia propagacji fal radiowych w podziemnych zakładach górniczych w aspekcie gospodarki
widmem radiowym — [Radio wave propagation aspects in underground mines in terms of spectrum management] / Cezary WOREK, Marcin Szczurkowski, Marek Kałuski // W: Wybrane obszary infrastruktury systemowej kopalń podziemnych : praca zbiorowa / pod red. Piotra Wojtasa ;
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — Kraków : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 2012. — (Rozprawy i Monografie = Dissertations Monographs). — ISBN: 978-83-932737-5-1. — S. 223–229. — Bibliogr. s. 229
9. Analiza propagacji fal elektromagnetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych — Analysis of
the radio waves propagation in coal mine tunnels / C. WOREK, M. WARZECHA // W: Materiały
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et
al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia
Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009.
— (Sympozja i Konferencje ; nr 74). — Na okł.: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009. — ISBN: 978-
83-60195-96-3. — S. 375–381. — Bibliogr. s. 380–381, Streszcz.
10. Synchroniczny prostownik napięcia sieciowego — Synchronous rectifier in low-voltage power grid /
Cezary WOREK, Krzysztof Turek // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ;
ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2015 R. 56 nr 9, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.. — XIV Krajowa Konferencja Elektroniki : 8.06–12.06.2015 r., Darłówko Wschodnie

Additional information:

None