Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of entrepreneurship
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-2-106-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości. Moduł przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz inicjowania działań przedsiębiorczych w istniejących organizacjach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozpoznać przedsiębiorcze szanse, ocenić możliwości i ryzyko, sformułować przedsiębiorczy plan ETP2A_U01, ETP2A_W06, ETP2A_K01 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi ocenić poziom przedsiębiorczości organizacji ETP2A_U02, ETP2A_W06, ETP2A_K01 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie istotę przedsiębiorczości, rodzaje i przejawy przedsiębiorczości i postawy przedsiębiorczej ETP2A_W06 Test
M_W002 Student potrafi wymienić i opisać źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw ETP2A_U01, ETP2A_W06 Test
M_W003 Student zna i rozumie proces przedsiębiorczości i planowanie przedsiębiorcze ETP2A_U01, ETP2A_W06, ETP2A_K01, ETP2A_U03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać przedsiębiorcze szanse, ocenić możliwości i ryzyko, sformułować przedsiębiorczy plan + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić poziom przedsiębiorczości organizacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie istotę przedsiębiorczości, rodzaje i przejawy przedsiębiorczości i postawy przedsiębiorczej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wymienić i opisać źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie proces przedsiębiorczości i planowanie przedsiębiorcze + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (18h):

Program wykładów:
1. Pojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość a innowacje. Przedsiębiorczość jako proces.
2. Przedsiębiorczość wewnętrzna i zarządzanie przedsiębiorcze. Orientacja przedsiębiorcza organizacji.
3. Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans.
4. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem.
5. Planowanie przedsięwzięć – struktura biznes-planu.
6. Zapewnienie zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu. Franchising. Outsourcing. Finansowanie przedsięwzięć. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość.
7. Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorczej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie sprawdzianu (z wynikiem na poziomie min. 50%) oraz wykonanie zadań wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do sprawdzianu jest obecność na wykładach.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie oceny z zadań (45%) i średniej z ocen z kolokwium (55%), przy czym wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z zadań i kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia zaległości ustala prowadzący biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):
1. Ciechan-Kujawa M., Biznes plan: standardy i praktyka, Dom Organizatora, Toruń 2007
2. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
4. Gudkova S., Glinka B., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, 2011
5. Nesterak J., Kowalik M., Finanse firm – długoterminowe zarządzanie finansami, Wydawnictwo ANVIX, Kraków 2004
6. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
7. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań 2005
8. Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować, Difin, Warszawa 2010
9. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002
10. Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
2. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Duda J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin.
4. Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, 119-132.
5. Codogni M., Duda J., Kusa R.(2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1), 7-21.
6. Kusa, R. (2017). O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. Przegląd Organizacji. Nr 5, 31-37.
7. Duda J., Kusa R. (2017). Koncepcja orientacji przedsiębiorczej w badaniach mikroprzedsiębiorstw. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 18 (z. 12 cz. 1), 389-403.
8. Kusa, R. (2016). Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości organizacyjnej, w: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy (s. 477-491), Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.
9. Peszko A. (2014). Regional institutions supporting entrepreneurship in Lesser Poland, w: J. Kaczmarek, K. Kolegowicz (eds.), Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis. Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.
10. Codogni M. (2010). Czy zaufanie jest jedną z cech przedsiębiorczych? w: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego: 24–25 listopada 2010, Warszawa.
11. Duda J. (2007). Bariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP w: M. Księżyk (red.), Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.