Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie projektami
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-2-201-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pisarek Piotr (piotr.pisarek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w grupie w roli kierownika projektu. ETP2A_K01 Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przygotować dokumentacje zarządczą małego projektu informatycznego. ETP2A_U03 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie znaczenie wszystkich pojęć omawianych w ramach modułu „Zarządzanie projektami”. ETP2A_W06 Scientific paper
M_W002 Dysponuje wiedzą na temat prowadzenia małego projektu informatycznego. ETP2A_W06 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie w roli kierownika projektu. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować dokumentacje zarządczą małego projektu informatycznego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie wszystkich pojęć omawianych w ramach modułu „Zarządzanie projektami”. + + - - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje wiedzą na temat prowadzenia małego projektu informatycznego. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Module content
Lectures (16h):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania projektami małej i średniej skali. Przedstawione i porównane zostaną wybrane metodologie prowadzenia projektów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych. Przedstawione zostaną również wybrane metodologie wytwarzania oprogramowania.
Metodologie zarządcze

 • PRINCE2 (Projects In Controlled Environments)
 • PMBOK (Project Management Body of Knowledge) wywodząca się z PMI (Project Management Institute)
 • TenStep
 • CMM (Capability Maturity Model)
  Metodologie wytwórczeMSF (Microsoft Solution Framework) i RUP (Rational Unified Process)
  Zarządzanie jakością (standard ISO)
  Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem poszczególnymi obszarami w ramach zarządzania projektem:
  Zarządzanie ryzykiem, konfiguracją, zespołem, komunikacją, zakresem, czasem.

Auditorium classes (12h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:
 1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.
 2. Ocena końcowa jest równa ocenie z laboratorium (jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium nie uzyskano w pierwszym terminie ocena końcowa jest obliczana jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen z laboratorium).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Inżynieria oprogramowania.

Recommended literature and teaching resources:

1.www.pmi.org
2.www.ogc.gov.uk/prince2/
3.www.sei.cmu.edu/cmm
4.www.tenstep.com
5.Edward Yourdon „Marsz ku klęsce”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None