Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Telecommunication systems and networks
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-504-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kościelnik Dariusz (koscieln@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznaje z budową i funkcjonowaniem nowoczesnych systemów telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się ETP1A_K04 Completion of laboratory classes
M_K002 Potrafi pracować w grupie ETP1A_K04, ETP1A_K01 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe ETP1A_U02 Completion of laboratory classes
M_U002 Rozumie zasady tworzenia algorytmów działających na przesyłanych pakietach ETP1A_U09 Completion of laboratory classes
M_U003 Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski ETP1A_U04, ETP1A_U02 Completion of laboratory classes
M_U004 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci ETP1A_U14 Completion of laboratory classes
M_U005 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty pozatechniczne, takie jak uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne ETP1A_U16 Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych ETP1A_W12, ETP1A_W11, ETP1A_W16, ETP1A_W02 Completion of laboratory classes
M_W002 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy gwarantowania jakości obsługi w sieciach ETP1A_W02 Examination,
Completion of laboratory classes
M_W003 Zna i rozumie działanie sieci z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów ETP1A_W02 Completion of laboratory classes
M_W004 Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach zintegrowanych usługowo ETP1A_W09, ETP1A_W11 Examination,
Completion of laboratory classes
M_W005 Zna podstawowe zasady realizacji środowiska sieciowego i tworzenia połączeń między terminalami stosując metody wybranego protokołu sieciowego ETP1A_W12, ETP1A_W11, ETP1A_W17, ETP1A_W16, ETP1A_W02 Examination,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Rozumie zasady tworzenia algorytmów działających na przesyłanych pakietach - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty pozatechniczne, takie jak uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy gwarantowania jakości obsługi w sieciach + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie działanie sieci z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach zintegrowanych usługowo + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe zasady realizacji środowiska sieciowego i tworzenia połączeń między terminalami stosując metody wybranego protokołu sieciowego - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Module content
Lectures (16h):

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (16 godzin) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (16 godzin)

WYKŁADY

1. Organizacja przedmiotu. Podstawowe informacje na temat obszarów sieci, protokołów oraz usług telekomunikacyjnych
Informacje na temat sposobu prowadzenia przedmiotu oraz warunków uzyskania zaliczenia. Klasyfikacja i atrybuty usług. Poziom i jakość usług. Adresacja i numeracja. Definicja QoS (Quality of Service). Czynniki warunkujące QoS, wady i zalety. Sposoby zapewniania QoS. Protokoły komunikacyjne. Sterowanie w sieciach – obsługa wywołań, dobór trasy, realizacja połączenia i nadzór nad nim. Rola systemów sygnalizacji i zarządzania.
2. System PCM
Sieci telefoniczne i zintegrowane. Funkcje elementów sieci telekomunikacyjnej. Numeracja i adresacja.
3. Synchronizacja i sygnalizacja w sieciach
Techniki realizacji komutacji i transmisji. Synchronizacja pracy sieci. Modulacja impulsowo-kodowa. System PCM. Protokoły komunikacyjne i systemy sygnalizacji. Techniki multipleksacji i komutacji
4. ISDN (1)
Model referencyjny, styki użytkownika z siecią, rodzaje dostępu, kanały, usługi.
5. ISDN (2)
Sygnalizacja DSS 1, budowa i znaczenie warstw 1, 2 i 3. Procedury wymiany ramek i wiadomości w typowych stanach pracy sieci.
6. Podstawy techniki ATM
Ewolucja sieci szerokopasmowych. Terminale szerokopasmowe, proces generacji ruchu. Kanały i ścieżki wirtualne. Architektura protokołu ATM. Budowa i funkcjonalność urządzeń ATM. Interfejsy ATM, warstwa fizyczna i funkcjonalność. Sygnalizacja i zarządzanie w ATM. Adresacja.
7. Warstwa AAL i podstawowe aspekty realizacji usług multimedialnych
Klasy ruchu. Wsparcie dla realizacji usług multimedialnych ze zdefiniowanym poziomem QoS. Funkcje AAL. Wersje AAL.
8. Podstawy inżynierii ruchu w ATM
Cechy zarządzania ruchem (TE) w ATM, podstawowe reguły: przydzielanie zasobów, klasy ruchu, CAC, UPC, stosowanie ścieżek i kanałów wirtualnych, kontrakt ruchowy, zaawansowane mechanizmy TE. Koncepcja pasma wirtualnego.
9. Podstawowe informacje o technice MPLS
Motywacja wprowadzenia techniki MPLS. Stosowanie ścieżek LST, mechanizmy tworzenia śeżek. Specyfika zarządzania ruchem w MPLS,
10. Podstawowe informacje o technice GMPLS
Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy etykiety uogólnionej. Protokoły trasowania i sygnalizacji w GMPLS, CR-LDP oraz RSVP-TE. Rola Link Management protocol. (LMP). Typy interfejsów i sposób kodowania etykiet.
11. Podstawowe aspekty niezawodności sieci
Podstawowe definicje i parametry Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy
12. Podsumowanie, perspektywy rozwoju sieci szerokopasmowych
Aspekty budowy wieloprotokołowych i wielousługowych sieci operatorskich. Sieci optyczne w standardzie OTN. Sieci optyczne OBS, OPS, OCS. Podstawowe aspekty niezawodności sieci. Kierunki rozwoju sieci szerokopasmowych. Konwergencja sieci, sieci NGN, ewolucja Internetu nowej generacji.
13. Podsumowanie wykładów i zajęć laboratoryjnych

Laboratory classes (14h):

LABORATORIA

1. System PCM
2. Sygnalizacja w sieciach telekomunikacyjnych
3. Testowanie usług w sieciach telekomunikacyjnych
4. Serwery usług telekomunikacyjnych – konfiguracja
5. Kolokwium sprawdzające

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdania egzaminu końcowego, jest obliczana srednia (sr) z zaliczenia laboratorium oraz egzaminu.
2. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie średniej ważonej (sr) z ocen z laboratorium (50%) i egzaminu (50%) uzyskanych we wszystkich terminach:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Notatki do wykładów, http://www.eit.agh.edu.pl
2. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE
3. Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder, ATM Networks. Concepts, protocols, applications, Addison-Wesley, Third Edition, 1998.
4. B. S. Davie, Y. Rekhter. „MPLS. Technology and Applications, Morgan Kaufman Publishers, 2000.
5. Rekomendacja ITU-T G711, G726
6. Golański R. (red): Wybrane systemy i układy scalone w telekomunikacji cyfrowej. Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków, 1995
7. D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, WKŁ 2007.
8. W. Kabaciński: Standaryzacja w sieciach ISDN, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, wydanie IV, Poznań 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Simulation study of the influence of the hidden and exposed stations for the efficiency of IEEE 802.15.4 LR-WPAN networks, Dariusz KOŚCIELNIK, Wireless Sensor Network 2010, vol. 2 no. 1, s. 7–17.

Additional information:

None