Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-601-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kościelnik Dariusz (koscieln@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób profesjonalny. Potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania ETP1A_W17, ETP1A_W16 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETP1A_W17, ETP1A_W16 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_K003 Potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. ETP1A_W17, ETP1A_W16 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować oprogramowanie komunikacyjne dla wielomodułowego systemu wbudowanego, przetestować poprawność jego działania oraz wykryć i skorygować ewentualne błędy. Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi stworzyć schemat koncepcyjny, modułowy i elektryczny wielomodułowego systemu wbudowanego. ETP1A_U02 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U003 Potrafi dobrać standard komunikacji międzyukładowej najwłaściwszy dla realizowanego zadania oraz zaplanować sposób adresowania i priorytetyzowania węzłów Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna metody sygnalizowania i potwierdzania sygnałów przerwań oraz priorytetyzacji węzłów. Rozumie źródła i przyczyny powstawania opóźnień w reagowaniu systemu na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne. Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie zasady przechodzenia ze schematu koncepcyjnego urządzenia na jego schemat modułowy, a następnie na schemat elektryczny. ETP1A_W10, ETP1A_W14 Activity during classes
M_W003 Zna zestaw najważniejszych standardów komunikacji międzyukładowaj wykorzystywanych w systemach wbudowanych. Zna przeznaczenie i ograniczenia poszczególnych standardów komunikacyjnych. Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W004 Zna i rozumie zasady działania wybranych protokołów komunikacji międzyukładowej. Rozumie metody wybieranie kierunku transmisji, adresowania węzłów oraz oznaczania rodzaju transmitowanych danych. ETP1A_W08, ETP1A_W14 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób profesjonalny. Potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - + - - - - - - - -
M_K003 Potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować oprogramowanie komunikacyjne dla wielomodułowego systemu wbudowanego, przetestować poprawność jego działania oraz wykryć i skorygować ewentualne błędy. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stworzyć schemat koncepcyjny, modułowy i elektryczny wielomodułowego systemu wbudowanego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać standard komunikacji międzyukładowej najwłaściwszy dla realizowanego zadania oraz zaplanować sposób adresowania i priorytetyzowania węzłów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody sygnalizowania i potwierdzania sygnałów przerwań oraz priorytetyzacji węzłów. Rozumie źródła i przyczyny powstawania opóźnień w reagowaniu systemu na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady przechodzenia ze schematu koncepcyjnego urządzenia na jego schemat modułowy, a następnie na schemat elektryczny. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zestaw najważniejszych standardów komunikacji międzyukładowaj wykorzystywanych w systemach wbudowanych. Zna przeznaczenie i ograniczenia poszczególnych standardów komunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zasady działania wybranych protokołów komunikacji międzyukładowej. Rozumie metody wybieranie kierunku transmisji, adresowania węzłów oraz oznaczania rodzaju transmitowanych danych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 h
Preparation for classes 44 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Module content
Lectures (16h):
 1. Magistrala międzyukładowa I2C – Inter-Integrated Circuits

  Przygotowywanie schematu koncepcyjnego urządzenia. Zasady separowania głównych funkcji systemu i przygotowywanie segmentacji modularnej. przechodzenie do schematu ideowego poszczególnych modułów.

 2. Magistrala lokalna CAN – Controller Area Network

  Magistrala dla automatyki pokładowej pojazdów. Struktura i przeznaczenie systemu, budowa ramki i mechanizmy sterowania dostępem do łącza. Przykładowe aplikacje w systemach kontroli trakcji: ABS, ASR i ESP.

 3. Magistrala jednoprzewodowa 1-Wire

  Koncepcja systemu integrującego w jednym przewodzie: dwukierunkową transmisję danych, przekazywanie zegara transmisyjnego, podawanie napięcia zasilającego, sygnalizowanie żądań obsługi (przerwania) oraz przekazywanie podwyższonego napięcia tworzącego impulsy programujące dla pamięci EPROM.

 4. Magistrala telekomunikacyjna ST-BUS – Serial Telecom Bus

  Magistrala umożliwiająca tworzenie złożonych urządzeń sieci telekomunikacyjnej, integrująca: izochroniczne strumienie danych użytkowników, kanały sygnalizacji abonenckiej i międzycentralowej, kanały monitorowania stanu poszczególnych podzespołów, kanały programowania układów wykonawczych oraz knały komunikacji międzyprocesorowej.

Laboratory classes (10h):

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne, których celem jest rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas wykładów. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się na przygotowanych zestawach uruchomieniowych z 32 bitowymi procesorami. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem środowisk IDE dla systemu Windows (MS Visual Studio, Eclipse) oraz Linux (Eclipse). Tematyka zajęć laboratoryjnych dotyczy programowania interfejsów komunikacyjne współczesnych mikrokontrolerów: niskopoziomowe procedury obsługi, porty urządzeń dla systemów operacyjnych. Zostaną także przestawione przykłady transmisji danych poprzez sieć GSM (SMS, GPRS) a także komunikacji przez sieć Ethernet: warstwa sprzętowa, metody implementacji typowych usług sieciowych (ping, DHCP, web serwer), stos TCP/IP, dedykowane systemy operacyjne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej (OK) jest uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych w laboratorium oraz wykonanie projektu.
2. Obliczamy średnią ważoną (śr) z ocen za poszczególne ćwiczenia (60%) oraz projektu (40%).
3. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności:
jeżeli śr>=90%, to OK=5.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=80%, to OK=4.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=70%, to OK=4.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=60%, to OK=3.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=50%, to OK=3.0 w przeciwnym przypadku OK=2.0
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium oraz projektu uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw telekomunikacji i systemów transmisyjnych
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów

Recommended literature and teaching resources:

1. Bogusz J., Lokalne interfejsy szeregowe, BTC, Warszawa 2004
2. Hadam P., Projektowanie systemów mikroprocesorowych, BTC Warszawa 2004
3. Mielczarek W., Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice 1993
4. Piotr Metzger – Anatomia PC. Helion, 2009
5. ZigBee Alliance standard Documentation – www.zigbee.org
6. Brent A. Miller, Chatschik Bisdikian – Bluetooth, Helion, 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None