Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki mikrofalowe, systemy antenowe i propagacja fal radiowych
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-604-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Gruszczyński Sławomir (slawomir.gruszczynski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 potrafi wykonać podstawowe pomiary charakterystyczne dla technik wysokiej częstoltiowści ETP1A_U12 Completion of laboratory classes
M_U002 Potrafi wykonać obliczenia prądów i napięć w obwodzie zawierającym odcinek linii długiej. ETP1A_U06 Completion of laboratory classes
M_U003 potrafi projektować układy mikrofalowe z wykorzystaniem specjalizowanego środowiska projektowego ETP1A_U13 Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie związanym z pojęciem linii długiej ETP1A_W04 Examination
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik wysokiej częstoliwości oraz antenowych ETP1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 potrafi wykonać podstawowe pomiary charakterystyczne dla technik wysokiej częstoltiowści - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać obliczenia prądów i napięć w obwodzie zawierającym odcinek linii długiej. - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi projektować układy mikrofalowe z wykorzystaniem specjalizowanego środowiska projektowego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie związanym z pojęciem linii długiej + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik wysokiej częstoliwości oraz antenowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 145 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 h
Preparation for classes 36 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 34 h
Realization of independently performed tasks 36 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (16h):

1. Linia długa
Pojęcie linii długiej, podstawowe parametry, propagacja fali w linii długiej, bezstratna linia długa jako podstawowy element reaktancyjny w technice RF.

2.Wykres Smitha.
Sposób tworzenia i wykorzystanie do projektowania obwodów dopasowujących.

3. Macierz rozproszenia
Definicja macierzy rozproszenia, wykorzystanie parametrów S w technice wielkich częstotliwości, sposób pomiaru. Konwersja współczynnika odbicia przez dwuwrotnik, właściwości macierzy S dwuwrotników bezstratnych.

4. Projektowanie wzmacniaczy mikrofalowych.
Zagadnienia dopasowania, obwody dopasowujące, zagadnienia stabilności. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wzmacniaczy mikrofalowych.

5. Parametry anten
Wprowadzenie do techniki antenowej, rola anteny w łączu radiowym, omówienie podstawowych parametrów anten, rodzaje anten. Pole bliskie i dalekie.

6. Anteny mikropaskowe
Promienniki mikropaskowe, rodzaje zasilania promienników paskowych, sposoby poszerzania pasma promienników, sposoby miniaturyzacji. Układy antenowe, współczynnik układu układów antenowych, sposoby obniżania listków bocznych, zasada przemnażania charakterystyk. Anteny wielowiązkowe, anteny o elektronicznie sterowanej wiązce.

Laboratory classes (16h):
 1. Miernictwo mikrofalowe

  Pomiary z wykorzystaniem linii szczelinowych.
  Pomiary współczynnika szumów i wzmocnienia wzmacniaczy mikrofalowych
  Pomiary zniekształceń nieliniowych
  Pomiary parametrów linii transmisyjnych
  Pomiary obwodów mikrofalowych wektorowym analizatorem obwodów

 2. Pomiary anten

  Pomiary współczynnika odbicia, zysku i charakterystyk promieniowania wybranych anten.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
2. Obliczamy średnią z oceny z laboratorium i egzaminu.
3. Wyznaczmy ocenę końcową OK na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dobrowolski J. A., Technika wielkich częstotliwości
Rosłoniec S., Liniowe obwody mikrofalowe
Pozar D. M., Microwave engineering
Balanis C.A., Antenna Theory: Analysis and Design
Szóstka J., Fale i anteny
Zieniutycz W., Anteny, podstawy polowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None