Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka kierunkowa
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-608-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bratek Piotr (bratek@agh.edu.pl)
Module summary

Celem praktyki zawodowej jest poznanie rzeczywistego środowiska przyszłej pracy zawodowej oraz nabycie umiejętności i kompetencji typowych dla inżyniera.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Podsiada umiejętność pracy w zespole, jest punktualny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za powierzone zadania, kreatywny ETP1A_K04, ETP1A_K05 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_K002 Przekazuje informacje i formułuje zrozumiałe opinie w poszanowaniu innych poglądów, wykazuje się kulturą osobistą, stosuje się do wskazówek przełożonego ETP1A_K04, ETP1A_K03 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Skills: he can
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny do realizacji zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów, odpowiednio dokumentując swoją prace ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U16, ETP1A_U10, ETP1A_U05 Report on completion of a practical placement
M_U002 Ma umiejętności zdobywania nowej wiedzy w celu rozwiązywania nowych problemów ETP1A_U04, ETP1A_U02 Report on completion of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Poznanie rzeczywistego środowiska przyszłej pracy zawodowej, metod, narzędzi i techniki stosowanych na typowym stanowisku pracy. ETP1A_W18, ETP1A_W17, ETP1A_W16 Report on completion of a practical placement
M_W002 Rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ETP1A_W17 Report on completion of a practical placement
M_W003 Orientuje się w strukturze i zakresie działalności instytucji, zna podstawowe uregulowania prawa pracy ETP1A_W18 Report on completion of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Podsiada umiejętność pracy w zespole, jest punktualny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za powierzone zadania, kreatywny - - - - - - + - - - -
M_K002 Przekazuje informacje i formułuje zrozumiałe opinie w poszanowaniu innych poglądów, wykazuje się kulturą osobistą, stosuje się do wskazówek przełożonego - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny do realizacji zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów, odpowiednio dokumentując swoją prace - - - - - - + - - - -
M_U002 Ma umiejętności zdobywania nowej wiedzy w celu rozwiązywania nowych problemów - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Poznanie rzeczywistego środowiska przyszłej pracy zawodowej, metod, narzędzi i techniki stosowanych na typowym stanowisku pracy. - - - - - - + - - - -
M_W002 Rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - + - - - -
M_W003 Orientuje się w strukturze i zakresie działalności instytucji, zna podstawowe uregulowania prawa pracy - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 h
Module content
Practical classes (120h):

INFORMACJE OGÓLNE
Wszystkie sprawy związane z organizacją obowiązkowej praktyki student załatwia samodzielnie, a mianowicie:
- wybór miejsca praktyki oraz stosowne uzgodnienia w danej instytucji,
- pobranie skierowania na praktykę (jeśli konieczne),
- zakwaterowanie w akademiku w okresie praktyki (jeśli konieczne).
Na okres praktyki wymagane jest posiadanie ubezpieczenia NNW.
Warunkiem zaliczenia obowiązkowej praktyki jest dostarczenie sprawozdania – zaświadczenia potwierdzającego odbycie ww. praktyki (obejmującej ustalony zakres tematyki) w danej instytucji w okresie wakacji letnich (termin corocznie podawany w rozporządzeniu Rektora) do Opiekuna Praktyk.
Praktyka powinna trwać min. 4 tygodnie.
Zaliczenia praktyk dokonywane są przez Opiekuna.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Miejsce realizacji praktyki przedmiotowej i jej zakres podlega weryfikacji przez Opiekuna Praktyk. W przypadku wątpliwości czy dane miejsce praktyki i stanowisko jest zgodne z wymaganiami praktyki należy je zweryfikować mailowo z Opiekunem Praktyk.
Polisa NNW ma obejmować cały okres praktyki, odpowiedzialność za poprawność danych ubezpieczyciela, numeru polisy NNW i okresu jej obowiązywania spoczywa na studencie.
Sprawozdanie-zaświadczenie o odbyciu praktyki powinno zawierać:
- potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej przez studenta w danym okresie,
- zadania wykonywane przez studenta podczas praktyki (w formie streszczenia 1 strona).
Dokument ten powinien być opatrzony odpowiednią pieczęcią i podpisem.
Dopuszczane jest posiadanie dwóch osobnych dokumentów zaświadczenia, sprawozdania.

ZAKRES TEMATYKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną aparatury elektronicznej/urządzeń telekomunikacyjnych.
- Rozpoznawanie problemów związanych z eksploatacją sprzętu elektronicznego/telekomunikacyjnego.
- Zaznajomienie się z typowymi uszkodzeniami sprzętu elektronicznego / telekomunikacyjnego i sposobami ich napraw.
- Studiowanie możliwości rozbudowy i modyfikacji urządzeń, systemów i sieci.
- Zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi w danej dziedzinie elektroniki/telekomunikacji.
- Zapoznanie się z technikami pomiarów w elektronice.
- Zapoznanie się z technikami pomiarów ruchu w sieciach telekomunikacyjnych.
- Zapoznanie się z metodami i techniką tworzenia aplikacji w telekomunikacji.
- Współrealizowanie projektów IT (kooperacja i współpraca w grupie).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena na podstawie sprawozdania z przebiegu praktyki, potwierdzone przez instytucję gdzie się odbywała.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:
Recommended literature and teaching resources:
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

AKADEMIK
Na czas praktyki student może uzyskać miejsce w akademiku. Szczegóły i warunki uzyskania miejsca w akademiku należy uzgadniać w Administracji Miasteczka Studenckiego. Wydział IEiT nie wypłaca zwrotów za akademik.

DIETA I KOSZTY PRZEJAZDÓW
Wydział IEiT nie wypłaca diet za praktyki, jak również zwrotów kosztów przejazdów na praktyki.

PRAKTYKA KROK PO KROKU
1. Wybór miejsca praktyki oraz stosowne uzgodnienia w danej instytucji.
2. Należy w dziekanacie: odebrać porozumienie o prowadzenie praktyki studentów AGH (jeśli jest wymagane przez Zakład Pracy). Studentom odbywającym praktykę na wydziale IEiT nie są wystawiane porozumienia.
3. Praktyka zawodowa. Sprawozdanie merytoryczne z odbywanej praktyki.
4. Po zakończeniu praktyki odebrać z zakładu zaświadczenie o odbyciu praktyki.
5. Sprawozdanie-zaświadczenie powinno być potwierdzone przez pracodawcę co do faktu odbycia praktyki (zatrudnienia), okresu trwania i zakresu prac studenta.
6. Przesłanie mailem sprawozdania-zaświadczenia na adres mailowy Opiekuna Praktyk
Załączniki wyłącznie w formie pdf, tytuł maila: “Praktyka EiT rodzaj_studiów numer_albumu”.
7. Zaliczenie praktyki zawodowej dokonywane jest przez Opiekuna Praktyk na bieżąco.

UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, STAŻE …
Studentowi zatrudnionemu przez dowolny podmiot gospodarczy można zaliczyć
wykonywana pracę (w okresie semestru lub podczas wakacji) pod warunkiem, że
wykonywana praca trwała przez odpowiedni okres czasu i była zgodna tematycznie ze studiowanym kierunkiem studiów.
Jako potwierdzenie należy przesłać mailem kopię umowy (bez danych finansowych) z której wynika zakres prac, okres zatrudnienia zgodny z wymaganiami praktyki.
Istnieje możliwość uzyskania stosownego zaliczenia po uzgodnieniu terminu z opiekunem praktyk.

INNE SPRAWY
W przypadkach nieuregulowanych konieczny jest kontakt najpierw z Opiekunem Praktyk, a później jeśli konieczne z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kształcenia studiowanego kierunku.