Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of Intellectual Property
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-802-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Fus Andrzej (afus@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole ETP1A_K04, ETP1A_K05 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ochrony własności intelektualnej ETP1A_W17 Test
M_W002 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej ETP1A_W17 Test
M_W003 Student zna i rozumie przyczyny stosowania praw autorskich ETP1A_W17 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie przyczyny stosowania praw autorskich + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (14h):

Wykłady:

Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe;
Podstawy prawne prawa autorskiego; W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji;
W prawie autorskim – pojęcia przedmiotów prawa: zbiory, programy komputerowe; prawa osobiste;
W prawie autorskim – zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; odpowiedzialność cywilna i karna;
Ochrona baz danych i informacji mających wartość handlową;
Postępowanie i procedury w sprawach własności przemysłowej: uzyskiwania ochrony, badania i rejestracji, unieważniania praw wyłącznych, obrony przed zarzutami naruszenia praw wyłącznych;
W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego;
W prawie własności przemysłowej – pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego;
Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowy przenoszące prawa z twórcy na uprawnionego i pomiędzy uprawnionymi, prawidłowe określenie zakresu umowy;
Efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata, opłaty licencyjne;
Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
Redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń patentowych, analiza dokumentów „patentowych”;
Czyny nieuczciwej konkurencji i walka konkurencyjna z wykorzystaniem praw własności przemysłowej;
Kolokwium zaliczeniowe

Praca pisemna (- namiastka badania patentowego):

Opracowanie ze skompletowaniem z baz urzędów patentowych informacji o stanie prawnym oraz dokumentów dotyczących wybranego rozwiązania technicznego.

Project classes (8h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena za aktywność, pisemna praca kontrolna i końcowe kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa

Recommended literature and teaching resources:

Podać pozycje dostępne w bibliotece AGH

Dziennik Ustaw: Konwencja Paryska, Konwencja Berneńska, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o czynach nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie baz danych;
Barta. J. i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005
Kisielewicz A., red., Własność przemysłowa,Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2007
Pyrża A., red., Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Dyrektywy WE: w sprawie ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych, w sprawie wspólnotowych znaków towarowych
Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej, Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001
Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie a postęp techniczny, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1999
Barta J., Markiewicz R. Internet a prawo, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None