Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wireless technics and systems
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-803-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kościelnik Dariusz (koscieln@agh.edu.pl)
Module summary

Przedstawia zagadnienia transmisji danych w paśmie radiowym i podczerwieni, w szczególności związane z funkcjonowaniem współczesnych bezprzewodowych sieci komputerowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ETP1A_W17, ETP1A_W16
M_K002 Potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. ETP1A_W17, ETP1A_W16
M_K003 Ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób profesjonalny. Potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania ETP1A_W17, ETP1A_W16
Skills: he can
M_U001 potrafi dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe ETP1A_U07 Completion of laboratory classes
M_U002 potrafi wykorzystać symulacje komputerowe do analizy i oceny działania systemów telekomunikacyjnych ETP1A_U06 Completion of laboratory classes
M_U003 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi i symulatorami do symulacji prostych systemów bezprzewodowych ETP1A_U09 Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania cyfrowych systemów bezprzewodowych ETP1A_W10 Examination
M_W002 ma podstawową wiedzę z zakresu problematyki kanału radiowego, zna rolę kodowania i modulacji ETP1A_W10 Examination,
Completion of laboratory classes
M_W003 ma podstawową wiedzą z zakresu działania systemu oraz budowy urządzeń telefonii bezprzewodowej ETP1A_W11 Examination
M_W004 ma podstawową wiedzą z zakresu funkcjonowania protokołów transmisyjnych w systemach bezprzewodowych ETP1A_W11 Examination
M_W005 ma wiedzą o metodach stosowanych w warstwie fizycznej bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych i sieci osobistych ETP1A_W11 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób profesjonalny. Potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać symulacje komputerowe do analizy i oceny działania systemów telekomunikacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi i symulatorami do symulacji prostych systemów bezprzewodowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania cyfrowych systemów bezprzewodowych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę z zakresu problematyki kanału radiowego, zna rolę kodowania i modulacji + - + - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzą z zakresu działania systemu oraz budowy urządzeń telefonii bezprzewodowej + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzą z zakresu funkcjonowania protokołów transmisyjnych w systemach bezprzewodowych + - - - - - - - - - -
M_W005 ma wiedzą o metodach stosowanych w warstwie fizycznej bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych i sieci osobistych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (18h):
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu systemów bezprzewodowych

  Pasma radiowe i ich wykorzystanie, schemat blokowy systemu bezprzewodowego, budżet łącza bezprzewodowego, kanał radiowy, szum, interferencje, wielodrogowość, zaniki, architektury systemów bezprzewodowych, metody realizacji transmisji dwukierunkowej i wielodostępu, obwiednia zespolona, modulator kwadraturowy.

 2. System cyfrowej telefonii bezprzewodowej

  System cyfrowej telefonii bezprzewodowej, zastosowania, opis działania systemu, rozwiązania warstwy fizycznej, budowa urządzeń.

 3. System bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych

  Techniki transmisji bezprzewodowej w sieciach komputerowych, rozpraszanie widma, transmisja na wielu nośnych, szczegóły warstwy fizycznej, budowa urządzeń.

 4. Podstawy systemu telefonii komórkowej

  Ogólna budowa systemów komórkowych, techniki transmisji radiowej, metody kodowania kanałowego, estymacja kanału radiowego, modele kanału, modele propagacyjne w warunkach miejskich i podmiejskich,

 5. Bezprzewodowe sieci osobiste

  opis działania systemu, metody transmisji radiowej, szczegóły warstwy fizycznej

Laboratory classes (16h):
Modelowanie i analiza warstwy fizycznej systemów bezprzewodowych przy pomocy oprogramowania komputerowego

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do analizy technik transmisji bezprzewodowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.
2. Ocena końcowa jest oceną uzyskaną na zaliczenie laboratorium.
3. Ocenę z laboratorium jest wyznaczania na podstawie średniej uzyskanych ocen następująco::
if sr>4.75 then 5.0
elseif sr>4.25 then 4.5
elseif sr>3.75 then 4.0
else if sr>3.25 then 3.5
else if sr>3.75 then 3.0
else 2.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw telekomunikacji w zakresie kodowania i transmisji informacji.
Znajomość podstaw techniki cyfrowej.
Znajomość podstawowych protokołów dostępowych sieci komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:

K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa, 2006W.
Hołubowicz, M. Szwabe, Systemy radiowe z rozpraszaniem widma, CDMA : teoria, standardy, aplikacje, Poznań, Motorola Polska, 1998.
D.M. Pozar, „Microwave and RF wireless systems”, John Wiley Sons, 2001
Dokumentacja standardu DECT.Dokumentacja stnadardu Bluetooth.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Simulation study of the influence of hidden stations for the quality of service in the IEEE802.11e WLAN, Dariusz KOŚCIELNIK, ISIE 2008, IEEE international symposium on Industrial electronics, June 30–July 2, 2008, Cambridge.

Additional information:

None