Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prawo patentowe
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-804-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Bogdan Łukasz (lukasz.bogdan@eqelibrium.org)
Module summary

W ramach zajęć można zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie polskich, europejskich oraz ogólnoświatowych zasad ochrony patentowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi pracować w grupie ETP1A_K04 Involvement in teamwork
M_K002 Potrafi zachować się w sposób etyczny ETP1A_K03 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować wniosek aplikacyjny patentu lub wzoru użytkowego.Potrafi zdefiniować know-how ETP1A_U16 Involvement in teamwork,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wie jakie są różnice między: wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym oraz znakiem towarowym ETP1A_W17 Execution of a project
M_W002 Potrafi zdefiniować pojęcia prawa patentowego ETP1A_W17 Participation in a discussion
M_W003 Potrafi określić czy jest prawo Autorskie oraz jakie elementy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how ETP1A_W17 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi zachować się w sposób etyczny - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować wniosek aplikacyjny patentu lub wzoru użytkowego.Potrafi zdefiniować know-how - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie jakie są różnice między: wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym oraz znakiem towarowym + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi zdefiniować pojęcia prawa patentowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi określić czy jest prawo Autorskie oraz jakie elementy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Module content
Lectures (14h):

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w tematykę ochrony patentowej oraz ochrony własności intelektualnej.

Project classes (8h):

1. Wprowadzenie do własności przemysłowej
2. Patenty
3. Wzory użytkowe
4. Wzory Przemysłowe
5. Znaki towarowe
6. Prawo Autorskie
7. Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena wyznacza jest zgodnie z RS w AGH, na postawie liczy zdobytych punktów na:
1. wykładach 20 pkt.
2. ćwiczeniach 80 pkt.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None