Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy ekonomii finansów i prawa w biznesie
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-301-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przekazanie podstawowych informacji o aspektach prawnych, finansowych i
ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizę kosztów i ocenę efektywności projektów biznesowych ETP1A_W18, ETP1A_W17 Test
M_W002 na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony; ETP1A_W17 Presentation
M_W003 zasady funkcjonowania gospodarki w skali makro i wpływu zjawisk makroekonomicznych na warunki prowadzenia biznesu ETP1A_W18, ETP1A_W17 Test
M_W004 zasady i warunki efektywnego funkcjonowania rynków ETP1A_W18, ETP1A_W17 Test
M_W005 podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą ETP1A_W18, ETP1A_W17 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Knowledge
M_W001 zasady ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizę kosztów i ocenę efektywności projektów biznesowych + + - - - - - - - - -
M_W002 na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony; + + - - - - - - - - -
M_W003 zasady funkcjonowania gospodarki w skali makro i wpływu zjawisk makroekonomicznych na warunki prowadzenia biznesu + + - - - - - - - - -
M_W004 zasady i warunki efektywnego funkcjonowania rynków + + - - - - - - - - -
M_W005 podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Module content
Lectures (14h):

Strategia przedsiębiorstwa, warunki konkurencyjności firmy. Elementy rachunkowości
zarządczej. Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne.
Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania.
Rynki kapitałowe.
Podstawy makroekonomii.
Pieniądz i jego funkcje.
Rynki finansowe. Podstawowe zasady funkcjonowania i analizy. Rodzaje papierów
wartościowych. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji.
Podstawowe pojęcia prawa: norma prawna, źródła prawa, przedmiot i podmiot
stosunku prawnego, osoby fizyczne i prawne, konsument, przedsiębiorca, firma i inne
oznaczenie przedsiębiorcy, prokura. Czynności prawne.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółka cywilna.
Spółki prawa handlowego – spółki osobowe i spółki kapitałowe.
Prawna ochrona własności intelektualnej. Własność przemysłowa. Utwór w rozumieniu
prawa autorskiego. Tajemnica przedsiębiorstwa.
Ochrona prawna programów komputerowych.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Auditorium classes (6h):

W trakcie ćwiczeń omawiane są podstawowe aspekty prawne, finansowe i ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Konieczne jest uzyskanie zaliczenia z części prawnej i ekonomicznej.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec zajęć z przedmiotu w danym semestrze. Student ma prawo do jednokrotnego poprawkowego zaliczenia, za zgodą prowadzącego zajęcia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ustalana jako średnia arytmetyczna z dwóch kolokwiów: z części dotyczącej prawa i części dotyczącej ekonomii i finansów. Oba muszą być zaliczone na ocenę pozytywną

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta na zajęciach powinny być wyrównane przez
przedłożenie pracy pisemnej w terminie dwóch tygodni od opuszczenia zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Prawo cywilne – część ogólna Z. Radwański C.H. BECK 2011
4. System prawa prywatnego – tom 13, Prawo autorskie pod red. J. Barty C.H. BECK 2007
5. Kodeks cywilny, ustawa z 1964.04.23 (Dz.U.64.16.93 ze zm.)
6. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 2000.09.15 (Dz.U.00.94.1037 ze zm.)
7. Krajowy Rejestr Sądowy, ustawa z 1997.08.20 (Dz.U.01.17.209 – j.t. ze zm.)
8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 2.07.2004 (Dz.U.04.173.1807)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów