Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy zarządzania
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-302-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, w tym proces zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie) wraz z procesem podejmowania decyzji, jak również wybrane koncepcje i problemy związane z organizacjami i zarządzaniem. Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 analizować organizację i jej otoczenie, stworzyć plan strategiczny i operacyjny, zaprojektować strukturę organizacyjną ETP1A_U16 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 współczesne wyzwania i uwarunkowania zarządzania organizacjami, podstawowe koncepcje zarządzania, elementy procesu zarządzania, istotę i znaczenie planowania i kontrolowania ETP1A_W18 Test
M_W002 zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania, podstawowe problemy występujące w organizacjach ETP1A_W18 Test
M_W003 zasady motywowania pracowników, style kierowania, procesy informacyjno-decyzyjne oraz zasady i metody podejmowania decyzji ETP1A_W18 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 analizować organizację i jej otoczenie, stworzyć plan strategiczny i operacyjny, zaprojektować strukturę organizacyjną - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 współczesne wyzwania i uwarunkowania zarządzania organizacjami, podstawowe koncepcje zarządzania, elementy procesu zarządzania, istotę i znaczenie planowania i kontrolowania + - - - - - - - - - -
M_W002 zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania, podstawowe problemy występujące w organizacjach + - - - - - - - - - -
M_W003 zasady motywowania pracowników, style kierowania, procesy informacyjno-decyzyjne oraz zasady i metody podejmowania decyzji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Module content
Lectures (14h):

1. Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja i jej otoczenie. Kryteria oceny sprawności działań. Role i umiejętności kierownicze. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Modele organizacji.
2. Proces zarządzania. Planowanie strategiczne i operacyjne
3. Proces zarządzania. Organizowanie. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
4. Proces zarządzania. Motywowanie. Style kierowania
5. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
6. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Proces podejmowania decyzji.
7. Rozwój teorii zarządzania i podstawowe koncepcje zarządzania.

Auditorium classes (6h):

1. Analiza progu rentowności.
2. Formułowanie misji, planu strategicznego i planu operacyjnego.
3. Projektowanie struktur organizacyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie sprawdzianu (z wynikiem na poziomie min. 50%) oraz wykonanie zadań wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się: oceny z zadań (45%) i średnia ocen ze sprawdzianu/kolokwium (55%), przy czym sprawdzian musi być zaliczony z wynikiem min. 50%.
Zasady uzyskania zaliczenia w drugim terminie określa prowadzący zajęcia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J, Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
4. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
5. Peszko A. (red.), Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
6. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
7. Quinn R.E. Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007
8. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008
11. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 2007

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo “Helion”, Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
7. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
8. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
9. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J. (2014). Proces zarządzania w praktyce, Kraków: Wydawnictwa AGH.
2. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
4. Duda J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin.
5. Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, 119-132.
6. Codogni M., Duda J., Kusa R.(2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1), 7-21.
7. Kusa, R. (2017). O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. Przegląd Organizacji. Nr 5, 31-37.
8. Kusa, R. (2015), Rozwój organizacji a proces przedsiębiorczości, „Marketing i Rynek”,. 22(5), 696–707.
9. Kusa, R. (2012), Funkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa, w: A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji (s.59-70), Kraków: Mfiles.pl.
10. Kusa, R. (2010), Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych, „Ekonomia Menedżerska”, nr 7, 31–41
11. Kusa, R. (2009). Organizacje pozarządowe jako źródło wiedzy dla organizacji komercyjnych, “Organizacja i kierowanie”, 3(137), 135-144
12. Kusa, R. (2008). Zarządzanie konkurencyjnością małych przedsiębiorstw usługowych, w: Stanisław Marciniak i Janusz Ostaszewski (red.), Nowoczesne instrumenty zarządzania (ss. 213-219), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.