Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki obliczeniowe
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-402-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Korohoda Przemysław (korohoda@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje wybrane techniki matematyczne umożliwiające na przykładzie pakietu Matlab tworzenie oprogramowania do studiowania obwodów elektronicznych oraz rozwiązywania problemów inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości uzupełniania wiedzy poza zajęciami oraz pracy w zespole, zarówno dwu- jak i wieloosobowym ETP1A_K04, ETP1A_K01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Involvement in teamwork
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowywania się w różnych sytuacjach, przestrzegania zasad i wzajemnego poszanowania ETP1A_K03 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student umie zaplanować i zrealizować, np. w pakiecie Matlab, eksperyment symulacyjny integrując wiedzę teoretyczną i praktyczną z różnych przedmiotów kierunkowych ETP1A_U03, ETP1A_U15, ETP1A_U02, ETP1A_U09 Test results,
Completion of laboratory classes,
Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student umie zweryfikować z wykorzystaniem wspomagania komputerowego napotykane informacje teoretyczne, w szczególności w postaci wzorów oraz algorytmów, posługując się kryteriami błędów oraz formą graficzną ETP1A_U02, ETP1A_U09, ETP1A_U05 Completion of laboratory classes,
Test results,
Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe techniki matematyczne umożliwiające tworzenie oprogramowania do symulowania układów elektronicznych oraz rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynierskich ETP1A_W03, ETP1A_W02, ETP1A_W01 Completion of laboratory classes,
Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W002 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie stosowania wybranych technik numerycznych oraz prezentowania i interpretowania pozyskiwanych wyników ETP1A_W14, ETP1A_W07 Completion of laboratory classes,
Test results,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości uzupełniania wiedzy poza zajęciami oraz pracy w zespole, zarówno dwu- jak i wieloosobowym - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowywania się w różnych sytuacjach, przestrzegania zasad i wzajemnego poszanowania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie zaplanować i zrealizować, np. w pakiecie Matlab, eksperyment symulacyjny integrując wiedzę teoretyczną i praktyczną z różnych przedmiotów kierunkowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zweryfikować z wykorzystaniem wspomagania komputerowego napotykane informacje teoretyczne, w szczególności w postaci wzorów oraz algorytmów, posługując się kryteriami błędów oraz formą graficzną + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe techniki matematyczne umożliwiające tworzenie oprogramowania do symulowania układów elektronicznych oraz rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynierskich + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie stosowania wybranych technik numerycznych oraz prezentowania i interpretowania pozyskiwanych wyników + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Module content
Lectures (10h):

1. Rozwiązywanie układów równań, zastosowania.

Rozwiązania rzeczywiste i zespolone dla równań algebraicznych 3. i 4. stopnia, wzory Viete’a dla dowolnego stopnia wielomianu, wyznaczanie miejsca zerowego dla funkcji jednej zmiennej, rozwiązywanie układu równań nieliniowych, wielowymiarowa metoda Newtona-Raphsona, transmitancja jako iloraz wielomianów, stabilność dla systemów z czasem ciągłym i dyskretnym.

2. Interpolacja i ekstrapolacja.

Wielomiany Lagrange’a, metoda Neville’a, interpolacja za pomocą szeregu funkcji bazowych przy różnych bazach, rozwiązanie macierzowe, przykłady zastosowania splajnów, szereg Taylora z różnymi sposobami szacowania reszty, pochodne cząstkowe i dwuwymiarowy szereg Taylora.

3. Aproksymacja.

Związki między iloczynem skalarnym i metryką oraz normą, zastosowania iloczynu skalarnego, aproksymacja z wykorzystaniem wybranych baz, wielomiany Czebyszewa, wielomiany Legendre’a, procedura ortonormalizacyjna.

4. Analiza regresji i dyskretne transformacje.

Generowanie pseudolosowe z zadanym rozkładem, regresja liniowa dla jednej i wielu zmiennych , rozwiązanie macierzowe, regresja nieliniowa oraz z nieliniową funkcją przejścia, dyskretna transformacja ortogonalna jako nieliniowa regresja wielowymiarowa, dyskretna transformacja Karhunen-Loeve, dekompozycja LU, algorytm Crouta.

5. Wybrane zastosowania analizy matematyczne.

Numeryczne wyznaczanie całki oznaczonej, rozwiązywanie równań różniczkowych jednorodnych i niejednorodnych 1. stopnia, konfrontacja metod analitycznych i numerycznych oraz z wykorzystaniem transformaty Laplace’a, uogólnienie na układy równań różniczkowych w zapisie macierzowym, zastosowanie dla obwodów elektrycznych oraz problemów fizycznych (jak np. ruch harmoniczny, model układu planetarnego).

Laboratory classes (10h):

1. Porównanie wybranych metod wyznaczania rozwiązań dla równań oraz układów równań – wprowadzenie do ćwiczeń, uporządkowanie i podsumowanie podstaw korzystania z pakietu Matlab, opracowanie metodyki eksperymentów porównawczych, ich realizacja w pakiecie Matlab, prezentacja wyników, wyciąganie wniosków. Wyboru porównywanych metod na podstawie materiały wykładowego dla każdej grupy dokonuje prowadzący.
2. Przykłady interpolacji i zastosowania szeregu Taylora – opracowanie metodyki eksperymentów przedstawiających wybrane metody, ich realizacja w pakiecie Matlab, prezentacja wyników, wyciąganie wniosków. Wyboru badanych metod dla każdej grupy dokonuje na podstawie materiału wykładowego prowadzący.
3. Projekt i realizacja w pakiecie Matlab oprogramowania do testowania wybranych metod aproksymacji – opracowanie ogólnej koncepcji testowania, wykonanie wstępnej wersji, przeprowadzenie testów, wprowadzenie poprawek korygujących błędy, prezentacja wyników, wyciąganie wniosków. Wyboru testowanych metod dla każdej grupy dokonuje prowadzący.
4. Projekt i realizacja w pakiecie Matlab oprogramowania do testowania wybranych modeli regresji – opracowanie ogólnej koncepcji, wykonanie wstępnej wersji, przeprowadzenie testów, wprowadzenie poprawek korygujących błędy, prezentacja wyników, wyciąganie wniosków. Wyboru modeli dla każdej grupy dokonuje prowadzący.
5. Studium i rozbudowa demonstracji z wykorzystaniem modeli zbudowanych z układów równań różniczkowych 1 stopnia – uruchomienie i przestudiowanie demonstracji przygotowanych w pakiecie Matlab, a następnie wprowadzenie zmian poszerzających możliwości tych demonstracji o wybrane porównania i zestawy parametrów. Podsumowanie poznanych technik pakietu Matlab.
6. Podsumowanie i weryfikacja umiejętności praktycznych oraz test z wiedzy teoretycznej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przewiduje się dwa terminy poprawkowe w celu uzyskania zaliczenia w ramach sesji.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej (OK) jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.
2. Ocena końcowa wyznaczana jest jako ocena z laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student potwierdza nadrobienie materiału skutecznym wykonaniem kolejnych ćwiczeń o charakterze kontynuacyjnym. W razie potrzeby sugeruje się skorzystanie z godzin konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy algebry macierzy i analizy (pochodne i równania różniczkowe jednej zmiennej)
Podstawy teorii obwodów
Podstawy programowania w językach wyższego poziomu

Recommended literature and teaching resources:

1. S. Osowski, A. Cichocki, K. Siwek: „Matlab w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzaniu sygnałów”, OWPW, Warszawa 2006.
2.R. Klempka, R. Sikora-Iliew, A. Stankiewicz, B Świątek: „Modelowanie i symulacja układów elektrycznych w Matlabie – przykłady”, AGH – UWN-D, Kraków 2007.
3. R. Klempka, A, Stankiewicz: „ Modelowanie i symulacja układów dynamicznych”, AGH UWN-D, Kraków 2006.
4. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery: “Numerical Recipes in C”, Cambridge University Press 1992.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A.Borys, P.Korohoda: Analysis of Critical Sampling Effects Revisited. Proceedings of the Signal Processing –Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2017), pp. 131-136, Sept., 2017.

K.Zachwieja, P.Korohoda, J.Kwinta-Rybicka, M.Miklaszewska, A.Moczulska, J.Bugajska, J.Berska, D.Drożdż, J.A.Pietrzyk: Modification of the Schwartz equations for children increases their accuracy at eGFR > 60 mL/min/1.73. Renal Failure, vol. 38 no. 5, pp. 787–798. 2016.

P.Korohoda, R.Rumian: Audio in-band signalling system based on a complementary pair of peak and notch equalizers. Proceedings of the Signal Processing –Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2016), pp. 207–212, 2016.

P.Korohoda, R.Rumian: Design of the mutually cancelling narrow passband and stopband filters – a case study. Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems, pp. 57-62, Sept. 2016.

P.Korohoda, B.Ziółko, M.Miklaszewska, M.Ziółko: Evaluation of medical images segmentation. Proceedings of the twenty-first national conference on Applications of mathematics in biology and medicine, pp.81-86, Regietów, Sept. 2015.

P.Korohoda, A.Dąbrowski, P.Pawłowski: Tensorowa detekcja kanalików potowych w opuszkach palców z obrazów OCT. Mat. XIV Krajowej Konf. Elektroniki, Darłowo, s. 552-557, 2015.

P.Korohoda, K.Duda: Podstawy analizy częstotliwościowej i próbkowanie sygnałów, rozdział w: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji : podstawy – multimedia – transmisja, pod red. T.Zieliński, P.Korohoda, R.Rumian, str. 31-86, PWN, Warszawa, 2014.

P.Korohoda, J.Grabska-Chrząstowska: Directional image filtering based on the Fourier transform. Image Processing & Communications an International Journal, vol. 19 no. 2–3, pp. 7–13, 2014.

Additional information:

None