Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design Laboratory
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-508-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma służyć bliższemu zapoznaniu się uczestników ze szczególnie interesującymi dla nich zagadnieniami, które są przedmiotem badań naukowych na Wydziale.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów Presentation
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich ETP1A_U13 Execution of a project,
Presentation
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów Presentation
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - + - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Module content
Project classes (10h):

Zajęcia są prowadzone w języku angielskim

Celem zajęć jest rozwiązanie prostego zagadnienia technicznego, począwszy od koncepcji, poprzez wykonie projektu, na testowaniu i sporządzeniu dokumentacji skończywszy (dokumentacja w formie raportu lub prezentacji wyników). Zajęcia odbywają się w różnych laboratoriach (ew. grupach badawczych) Katedry Elektroniki i Katedry Telekomunikacji, w zależności od wybranego tematu do realizacji.

W Katedrze Elektroniki proponowana jest współpraca w ramach następujących grup tematycznych:

Systems and Networks
Speech Technology
Microprocessor Technology
Microwaves
Sensors and Acquisition Systems
Analogous Circuits
Spintronics
Design of Microcontrollers, FPGA, DSP
Sensors

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest obliczana na postawie zebranej liczby punków na każdy z etapów realizacji projektu. Waga każdego z etapów jest rożna w zależności od typu projektu i jest podawana przez prowadzących na pierwszych zajęciach projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem udziału z zajęcia jest terminowe zapisanie się do grupy tematycznej. W przypadku większej liczy chętnych niż liczba miejsc w grupie, brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:

Szczegóły nt. literatury, stosowanego sprzętu oraz oprogramowania, które są adekwatne z punktu widzenia współpracy z poszczególnymi zespołami badawczymi, muszą zostać uzgodnione indywidualnie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information: