Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-815-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kos Andrzej (kos@agh.edu.pl)
Module summary

Prezentacja wyników postępów przygotowania własnej pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę wprowadzania pozytywnych osiągnięć elektroniki i telekomunikacji do powszechnego użytku przy wykorzystaniu różnych sposobów społecznej komunikacji. Bierze pod uwagę możliwość społecznie szkodliwego wykorzystania osiągnięć nauki i techniki ETP1A_K02 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi korzystać z wiedzy i doświadczeń w sposób kreatywny i przedsiębiorczy z uwzględnieniem aspektów społecznych, gospodarczych i technicznych ETP1A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętności nabyte podczas odbywania zajęć w ramach programu obowiązującego na studiach I stopnia w zakresie kierunku Elektronika i telekomunikacja, ETP1A_U10, ETP1A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę objętą całym programem obowiązujących na studiach I stopnia w zakresie kierunku Elektronika i telekomunikacja, ETP1A_W18, ETP1A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę wprowadzania pozytywnych osiągnięć elektroniki i telekomunikacji do powszechnego użytku przy wykorzystaniu różnych sposobów społecznej komunikacji. Bierze pod uwagę możliwość społecznie szkodliwego wykorzystania osiągnięć nauki i techniki - - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi korzystać z wiedzy i doświadczeń w sposób kreatywny i przedsiębiorczy z uwzględnieniem aspektów społecznych, gospodarczych i technicznych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności nabyte podczas odbywania zajęć w ramach programu obowiązującego na studiach I stopnia w zakresie kierunku Elektronika i telekomunikacja, - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę objętą całym programem obowiązujących na studiach I stopnia w zakresie kierunku Elektronika i telekomunikacja, - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 36 h
Module content
Seminar classes (14h):

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń laboratoryjnych – 16 godzin akademickich.

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Opisanie istoty samodzielnej pracy twórczej w postaci projektu inżynierskiego – 1godz.

Główne części składowe pracy dyplomowej. Rzetelność pozyskiwania i prezentacji wiedzy. Problem plagiatu. Problem pracy twórczej zespołowej i samodzielnej. Prezentacja wiedzy cudzej, a oryginalnej – własnej.

2. Sprecyzowanie tematu i celu pracy – 1 godz.

Przedstawienie sposobów pozyskiwania wiedzy wprowadzającej – studia literaturowe. Przedstawienie szczegółów rozwiązania postawionego problemy inżynierskiego. Umiejętność wyciągania i budowania wniosków. Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia eksperymentu. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji przy rozwiązywaniu złożonych problemów. Umiejętność podziału pracy na etapy.

3. Elementy oceny pracy dyplomowej – 1 godz.

Treść pracy a temat pracy, układ pracy, struktura podziału treści, kolejność rozdziałów, jakość merytoryczna pracy, innowacyjność w przedstawieniu problemu, dobór, zakres i wykorzystanie źródeł literaturowych.

4. Strona formalna: poprawność języka – 1 godz.

Styl, technika pisania pracy, spis treści, rysunków itd., użyteczność pracy jako potencjalnej publikacji, patentu, wzoru użytkowego, projektu aplikacyjnego, materiałów dydaktycznych.

Referaty wygłaszane przez dyplomantów nt. własnych projektów inżynierskich – 12 godz.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prezentacja werbalna wyników prac dyplomowych.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz przedłożenie gotowego projektu inżynierskiego.

2. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie obszernego referatu nt. własnej pracy dyplomowej.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności zdobyte w całym toku studiów

Recommended literature and teaching resources:

Literatura dostosowana jest indywidualnie do tematu projektu inżynierskiego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None