Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applications of Mathematics
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-102-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowe pojęcia i metody rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, z naciskiem na wykorzystanie ich w geodezyjnych zadaniach inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej GIK2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi w geodezji i kartografii i w dziedzinach pokrewnych, a także z prostymi problemami badawczymi GIK2A_U07 Oral answer
M_U002 wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania różnych zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu geodezji i kartografii GIK2A_U04 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady matematyki przydatne do formułowania i rozwiązywania szczegółowych problemów z geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych GIK2A_U07, GIK2A_K02, GIK2A_U04, GIK2A_W07, GIK2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 zasady planowania eksperymentów, w tym obserwacji przestrzennych i symulacji komputerowych. Posiada wystarczającą wiedzę by samodzielne interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski GIK2A_W07 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi w geodezji i kartografii i w dziedzinach pokrewnych, a także z prostymi problemami badawczymi + + - - - - - - - - -
M_U002 wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania różnych zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu geodezji i kartografii - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady matematyki przydatne do formułowania i rozwiązywania szczegółowych problemów z geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych + + - - - - - - - - -
M_W002 zasady planowania eksperymentów, w tym obserwacji przestrzennych i symulacji komputerowych. Posiada wystarczającą wiedzę by samodzielne interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 18 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (9h):
Podstawowe pojęcia i metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych pojęć i metod rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, na przykładzie geodezyjnych zagadnień inzynierskich.
1. Podstawowe pojęcia teorii rachunku prawdopodobieństwa.
2. Rozkład zmiennej losowej:
- typy rozkładów zmiennej losowej,
- przykładowe rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej,
- charakterystyki rozkładu zmiennej losowej.
3. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej.
4. Teoria estymacji punktowej i przedziałowej w odniesieniu do podstawowych parametrów rozkładu zmiennej losowej.
5. Parametryczne testy istotności – zagadnienia podstawowe.

Auditorium classes (9h):
Estymacja parametrów rozkładu zmiennej losowej. Weryfikacja prostych hipotez statystycznych.

Rozwiązywanie zadań praktycznych w obrębie zagadnień prezentownych na wykładach.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zaliczenie składa się uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i kolokwiów pisemnych, obecność oraz aktywność na zajęciach. W przypadku niezaliczenia kolokwium w pierwszym terminie – studentowi przysługuje termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa uwzględnia wszystkie oceny cząstkowe, aktywność oraz obecności na zajęciach ćwiczeniowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie opanowuje materiał zaległy wynikający z nieobecności.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa

Recommended literature and teaching resources:
 1. A. Barańska: Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska. UWND AGH, Kraków 2008.
 2. J. Koronacki, J. Mielniczuk: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT, Warszawa 2001.
 3. W. Krysicki i in.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa 1995.
 4. S. Ostasiewicz i in.: Statystyka – elementy teorii i zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 5. A.E. Plucińscy: Probabilistyka. WNT, Warszawa 2000.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/baranska-anna-03910

Additional information:

Brak