Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodynamics
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-104-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
Module summary

Rola procesów i zjawisk geodynamicznych w geodezji. Badania geodezyjne w geodynamice.
Zjawiska i procesy geodynamiczne oraz ich wpływ na środowisko człowieka. Pośrednie i bezpośrednie metody badań ruchów tektonicznych: techniki satelitarne, klasyczne pomiary geodezyjne, grawimetryczne itp. Zastosowanie pomiarów geodezyjnych w badaniach zjawisk i przejawów procesów geodynamicznych. Teoria tektoniki płyt. Badania geodynamiczne na świecie i w Polsce. Poligony geodynamiczne w Polsce i na świecie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ważności zagadnień z zakresu geodynamiki oraz ich badań metodami geodezyjnymi. GIK2A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 określić potencjalne zagrożenia dużych obiektów inżynierskich spowodowanych ruchami tektonicznymi, wiedzieć jakimi metodami wykonać badania geodynamiczne w strefach aktywności tektonicznej GIK2A_U01, GIK2A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 definicje i określenia charakteryzujące Ziemię oraz podstawowe elementy jej budowy. GIK2A_W03, GIK2A_W02, GIK2A_W01, GIK2A_W05 Test
M_W002 geodynamiczne problemy: globalne, regionalne i lokalne. Ma wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk kształtujących skorupę ziemską. GIK2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ważności zagadnień z zakresu geodynamiki oraz ich badań metodami geodezyjnymi. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 określić potencjalne zagrożenia dużych obiektów inżynierskich spowodowanych ruchami tektonicznymi, wiedzieć jakimi metodami wykonać badania geodynamiczne w strefach aktywności tektonicznej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 definicje i określenia charakteryzujące Ziemię oraz podstawowe elementy jej budowy. + - - + - - - - - - -
M_W002 geodynamiczne problemy: globalne, regionalne i lokalne. Ma wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk kształtujących skorupę ziemską. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (9h):
 1. Zarys problematyki badań geodynamicznych na świecie i w Polsce. Zarys fizyki Ziemi. Warstwowa budowa wnętrza Ziemi. Dynamika skorupy ziemskiej.
  Współczesne ruchy skorupy Ziemi. Pośrednie i bezpośrednie metody badania współczesnych ruchów tektonicznych. Wpływ deformacji pływowych na ruch obrotowy Ziemi. Deformacje niepływowe skorupy Ziemi. Metody obserwacji ruchów skorupy ziemskiej – GPS, grawimetria, niwelacja precyzyjna itp. Zastosowanie technik satelitarnych, niwelacji precyzyjnej oraz grawimetrii do badania zjawisk geodynamicznych i wyznaczania parametrów ruchu obrotowego Ziemi. Teoria tektoniki płyt. Poligony geodynamiczne w Polsce i Europie. Zjawiska i procesy geodynamiczne oraz ich wpływ na środowisko człowieka.

 2. Zarys problematyki badań geodynamicznych na świecie i w Polsce. Zarys fizyki Ziemi. Warstwowa budowa wnętrza Ziemi. Dynamika skorupy ziemskiej.
  Współczesne ruchy skorupy Ziemi. Pośrednie i bezpośrednie metody badania współczesnych ruchów tektonicznych. Wpływ deformacji pływowych na ruch obrotowy Ziemi. Deformacje niepływowe skorupy Ziemi. Metody obserwacji ruchów skorupy ziemskiej – GPS, grawimetria, niwelacja precyzyjna itp. Zastosowanie technik satelitarnych, niwelacji precyzyjnej oraz grawimetrii do badania zjawisk geodynamicznych i wyznaczania parametrów ruchu obrotowego Ziemi. Teoria tektoniki płyt. Poligony geodynamiczne w Polsce i Europie. Zjawiska i procesy geodynamiczne oraz ich wpływ na środowisko człowieka.

Project classes (9h):
 1. Zarys problematyki badań geodynamicznych na świecie i w Polsce. Warstwowa budowa wnętrza Ziemi (ćwicz. 1). Dyskusja nad metodyką badań górnej warstwy skorupy ziemskiej na obszarach aktywnych tektonicznie (ćwicz. 2). Metody obserwacji ruchów skorupy ziemskiej – GPS, grawimetria, niwelacja precyzyjna itp. (ćwicz. 3). Zjawiska i procesy geodynamiczne oraz ich wpływ na środowisko człowieka. Przykład analizy i interpretacji zmian powierzchni terenu na przykładzie wybranego poligonu badawczego (ćwicz. 4).
  Dynamika skorupy ziemskiej. Siły działające wewnątrz Ziemi. Ruchy litosfery (ćwicz. 5.

 2. Podstawowe zjawiska i procesy geodynamiczne.

  Figura Ziemi oraz podstawowe zjawiska i procesy jej deformacji. Badania geoidy. Pływy, izostazja. Badania zmian poziomu mórz.

 3. Techniki i metody pomiarowe w badaniach geodynamicznych.

  Metody obserwacji ruchów skorupy ziemskiej – GPS, grawimetria, niwelacja precyzyjna itp. Zastosowanie technik satelitarnych. Grawimetryczne misje satelitarne i analiza wyników badań.

 4. Badania geodezyjne aktywnych tektonicznie rejonów.

  Ruch płyt tektonicznych. Wyznaczanie parametrów ruchu na podstawie obserwacji i porównanie z wybranymi modelami ruchu.
  Analiza i interpretacji zmian deformacji terenu na przykładzie wybranego poligonu badawczego.

 5. Pole geomagnetyczne.

  Charakterystyka pola geomagnetycznego i metody badań.

 6. Ruchy górotwórcze w świetle badań geodezyjnych.

  Analiza wyników pomiarów na sieciach badawczych w wybranych rejonach górskich.

 7. Podstawowe kierunki badań geodynamicznych.

  Serwisy internetowe danych geodynamicznych. Aktualnie realizowane i planowane projekty geodynamiczne. Geodynamiczne aspekty funkcjonowania Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia prowadzone są w formie referatów oraz wyjaśniania i wykonywania zadawanych treści wydawanych projektów. Konieczność zaliczenia każdego z wydawanych projektów.
Ponadto w przypadku projektów wymagane jest zaliczenie sprawdzianu wiadomości oraz obecność na co najmniej 6 zajęciach. W przypadku wykładów wymagane jest zaliczenie sprawdzianu z wykładów.

Zaliczenia poprawkowe w ustalonych terminach lub po uzyskaniu zgody dziekana.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

ocena średnia ważona z aktywności, projektów domowych oraz kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości studenta powstałe na skutek nieobecności mogą być odrobione na zajęciach innej grupy (jeżeli jest taka możliwość) lub w trybie indywidualnym ustalonym przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

znajomość języka angielskiego

Recommended literature and teaching resources:

Czarnecki K.: Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. 1996
Turcote, D. L. and Schubert, G., 2002, Geodynamics, 2nd edition: Cambridge University Press, Cambridge, xii+465
Zuchiewicz W., Neotectonics of Poland: an overwiev of active faulting. Studia Quaternaria, 2007, vol. 24: 5–20.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

SZCZERBOWSKI Zbigniew, Walicki Maciej: Nowoczesne techniki satelitarne w badaniach deformacji powierzchni terenu — Modern satellite techniques in the study of mining area deformations. Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 177–182.
SZCZERBOWSKI Zbigniew: Geological and mining conditions of disturbances in the geoid course on the example of the region of Inowrocław — Geologiczne i górnicze uwarunkowania zaburzeń przebiegu geoidy na przykładzie rejonu Inowrocławia. Geoinformatica Polonica; SSN 1642-2511. — 2012 [nr] 11.
SZCZERBOWSKI Zbigniew. Wpływ uwarunkowań geologicznych i górniczych na lokalne zmiany kierunku linii pionu. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2010.
SZCZERBOWSKI Zbigniew . The use of land information system in geomorphostructural analysis on the example of Inowrocław. Acta Geodynamica et Geomaterialia; ISSN 1214-9705. A and Ser. B. — 2010 vol. 7 no. 2, s. 153–166.

Additional information:

Obowiązuje wiedza przekazywana przez prowadzącego na wykładach. Zaliczenie poprawkowe odbywa się na podstawie dodatkowych kryteriów ustalonych przez prowadzącego jak np. dodatkowe projekty lub dodatkowe sprawdziany.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji poszczególnych osób ustala prowadzący.