Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Deformation Surveys
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-105-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kuras Przemyslaw (kuras@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł jest poświęcony metodom badania stałości znaków geodezyjnych i identyfikacji układów odniesienia w sieciach niwelacyjnych i poziomych. W zakresie wyznaczania odkształceń prezentowany jest model jednorodny deformacji oraz interpretacja jego parametrów w odniesieniu do obiektów budowlanych podlegających obserwacjom geodezyjnym o najwyższej precyzji. Omawiana jest także specjalistyczna aparatura pomiarowa oraz możliwości jej zastosowania w ramach systemów monitoringu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 projektowania i prowadzenia szerokiego zakresu pomiarów o najwyższej precyzji, dotyczących przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli, przy użyciu metod klasycznych i z zastosowaniem specjalistycznej aparatury GIK2A_K01 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Activity during classes
M_K002 opracowania, nadzoru i prowadzenia specjalistycznego systemu monitoringu przemieszczeń i deformacji terenu oraz budowli GIK2A_K03, GIK2A_K02 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Activity during classes
M_K003 wykonania specjalistycznych obliczeń w celu identyfikacji układów odniesienia oraz wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli GIK2A_K03, GIK2A_K02 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 zaprojektować sieć lub układ pomiarowy oraz dobrać i zastosować specjalistyczną aparaturę pomiarową na potrzeby badania przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli, łącznie z technikami GNSS i teledetekcyjnymi GIK2A_U04, GIK2A_U10, GIK2A_U08, GIK2A_U03 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Examination
M_U002 przeprowadzić procedury identyfikacji układów odniesienia w sieciach jedno-, dwu- i trójwymiarowych GIK2A_U04, GIK2A_U10, GIK2A_U07, GIK2A_U09 Execution of a project,
Examination,
Test
M_U003 wykonać pełny zakres pomiarów wysokościowych i sytuacyjnych o najwyższej precyzji, których celem jest wyznaczenie przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli GIK2A_U04, GIK2A_U10, GIK2A_U08, GIK2A_U05 Execution of a project,
Examination
M_U004 wykonać interpretację geometryczną wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli GIK2A_U02, GIK2A_U10, GIK2A_U07, GIK2A_U12, GIK2A_U01 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 metody badania stałości znaków geodezyjnych i identyfikacji układów odniesienia w sieciach niwelacyjnych i poziomych, wraz z procedurami obliczeniowymi GIK2A_W05, GIK2A_W03, GIK2A_W06, GIK2A_W01 Project,
Examination,
Execution of a project,
Test
M_W002 metody wyznaczania przemieszczeń punktów w sieciach niwelacyjnych, poziomych pełnych i niepełnych oraz powierzchniowych wraz z procedurami obliczeniowymi GIK2A_W05, GIK2A_W03, GIK2A_W06, GIK2A_W01 Execution of a project,
Examination,
Project,
Test
M_W003 budowę i zastosowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz zasady projektowania sieci i systemów pomiarowych do badania przemieszczeń i odkształceń GIK2A_W04, GIK2A_W07, GIK2A_W02 Case study,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 projektowania i prowadzenia szerokiego zakresu pomiarów o najwyższej precyzji, dotyczących przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli, przy użyciu metod klasycznych i z zastosowaniem specjalistycznej aparatury + - - + - - - - - - -
M_K002 opracowania, nadzoru i prowadzenia specjalistycznego systemu monitoringu przemieszczeń i deformacji terenu oraz budowli - - - + - - - - - - -
M_K003 wykonania specjalistycznych obliczeń w celu identyfikacji układów odniesienia oraz wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 zaprojektować sieć lub układ pomiarowy oraz dobrać i zastosować specjalistyczną aparaturę pomiarową na potrzeby badania przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli, łącznie z technikami GNSS i teledetekcyjnymi + - - - - - - - - - -
M_U002 przeprowadzić procedury identyfikacji układów odniesienia w sieciach jedno-, dwu- i trójwymiarowych - - - + - - - - - - -
M_U003 wykonać pełny zakres pomiarów wysokościowych i sytuacyjnych o najwyższej precyzji, których celem jest wyznaczenie przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli + - - + - - - - - - -
M_U004 wykonać interpretację geometryczną wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń terenu lub budowli - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 metody badania stałości znaków geodezyjnych i identyfikacji układów odniesienia w sieciach niwelacyjnych i poziomych, wraz z procedurami obliczeniowymi + - - + - - - - - - -
M_W002 metody wyznaczania przemieszczeń punktów w sieciach niwelacyjnych, poziomych pełnych i niepełnych oraz powierzchniowych wraz z procedurami obliczeniowymi + - - + - - - - - - -
M_W003 budowę i zastosowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz zasady projektowania sieci i systemów pomiarowych do badania przemieszczeń i odkształceń + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 89 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (9h):
 1. Wprowadzenie do tematyki Pomiarów Przemieszczeń (PP) – 2h

  Podstawowe definicje; charakterystyka prac terenowych w zakresie PP; budowa i stabilizacja znaków, typy celowników, repery głębinowe, wymuszone centrowanie instrumentów; typy strukturalne sieci dla PP.

 2. Instrumenty stosowane w PP (2 h)

  Precyzyjne instrumenty geodezyjne: teodolity, tachymetry elektroniczne, specjalistyczne dalmierze; niwelatory libellowe, automatyczne i kodowe; niwelacja hydrostatyczna – charakterystyka i instrumenty; aliniometria – charakterystyka i instrumenty; wahadła proste, różnicowe i odwrotne; libelle elektroniczne, inklinomwtry, wahadła poziome; tensometry i ekstemsomentry; zastosowania GNSS, InSAR, interferomeytrii radarowej

 3. Podstawy obliczeń w zakresie PP (2 h)

  Metoda najmniejszych kwadratów, jej przypadek najogólniejszy (równania warunkowe z niewiadomymi) i przypadki szczególne (metoda spostrzeżeń pośredniczących, czyli parametryczna i metoda warunkowa). Model złożony – metoda parametryczna z warunkami na niewiadome. Wyrównanie obserwacji metodą parametryczną, równania obserwacyjne i ich macierz wagowa. Defekt macierzy równań normalnych, jego przyczyny, zależność od typów obserwacji, sposoby eliminacji. Wielkości obciążone i nieobciążone w wynikach obliczeń. Macierze wariancyjno-kowariancyjne wyrównanych obserwacji, niewiadomych i ich funkcji. Pojęcie sieci swobodnej, zastosowanie pseudoodwrotności w wyrównaniu sieci swobodnych. Równania obserwacyjne dla różnic obserwacji, wyrównanie różnic obserwacji. Metoda niezależnych wyrównań poszczególnych pomiarów a metoda różnicowa.

 4. Sieci niwelacyjne dla potrzeb PP (2 h)

  Układy odniesienia w PP. Problem skali w sieciach niwelacyjnych. Identyfikacja reperów wzajemnie stałych, wybór grupy stanowiącej układ odniesienia. Transformacja translacyjna. Wyznaczenie najprawdopodobniejszych wartości aktualnych wysokości znaków i ich przemieszczeń. Prezentacja i wstępna interpretacja geometryczna wynikow pomiarów niwelacyjnych.

 5. Sieci powierzchniowe i przestrzenne (2 h)

  Układy odniesienia, stopnie swobody sieci 2D i 3D w zależności od typu wykonanych obserwacji. Identyfikacja punktów wzajemnie stałych w sieciach powierzchniowych i przestrzennych. Transformacje poszukiwawcze: przez podobieństwo i przez jednokladność. Transformacja translacyjna 2D. Wyznaczenie najprawdopodobniejszych wartości aktualnych współrzędnych znaków i ich przemieszczeń.

 6. Pole wektorowe jako model matematyczny przemieszczającego i/lub deformującego się obiektu. (2 h)

  Pole wektorowe przemieszczeń, dobór funkcji opisujących pole i identyfikacja ich parametrów. Deformacja otoczenia punktu. Tensory nieskończenie małych odkształceń i obrotów. Odkształcenia liniowe i postaciowe, wyznaczenie ekstremalnych wartości odkształceń liniowych w punkcie i ich kierunków. Dylatacja, ugięcia. Model jednorodny odkształcenia i wyznaczenie jego parametrów.

 7. Model jednorodny odkształcenia i jego zastosowania praktyczne. (2 h)

  Przypadki szczególne modelu jednorodnego: osiadania i obroty bryły sztywnej, deformacje elementu powierzchni.
  Graficzna ilustracja wyników pomiarów przemieszczeń punktów i obiektów. Interpretacja geometryczna i reprezentacja graficzna wyznaczonych odkształceń badanego obiektu. Dyskusja wybranych obiektów.

Project classes (18h):
 1. Pomiary osnów geodezyjnych i opracowanie obserwacji 4 h

  Opracowanie pomiarów niwelacyjnych. Ocena dokładności przed wyrównaniem. Opracowanie pomiarów kątowo-liniowych. Wyrównanie przykładowych sieci, analiza elementów niezmienniczych względem przyjętego sposobu eliminacji defektu macierzy równań normalnych, wyrównanie swobodne z wykorzystaniem pseudoodwrotności. Interpretacja uzyskanych wyników i ich macierzy wariancyjno-kowariancyjnych.

 2. Wydanie i omówienie Projektu 1 (2 h)

  Procedura identyfikacji reperów wzajemnie stałych w sieciach niwelacyjnych. Testowanie hipotezy o wzajemnej stałości reperów. Inne metody identyfikacji reperów wzajemnie stałych – metoda kolejnych wyrównań, metoda wspólnych przedziałów ufności. Kryteria wyboru układu odniesienia. Obliczenie ostatecznych wartości aktualnych wysokości różnymi metodami. Omówienie prac objetych Projektem 1.
  Każdy student otrzymuje indywidualny zestaw danych do opracowania.

 3. Wydanie i omówienie Projektu 2 (2 h)

  Procedura identyfikacji punktów wzajemnie stałych w sieciach poziomych. Uzasadnienie stosowalności transformacji poszukiwawczych, sposoby realizacji metody transformacji poszukiwawczych. Przykłady zastosowań. Omnówienie prac terenowych i obliczeniowych objętych Projektem 2.

 4. Wydanie i omówienie Projektu 3 (2 h)

  Charakterystyka sieci niepełnej. Kontrola stabilności stanowiska metodą wielokrotnego wcięcia wstecz. Identyfikacja przesunietego znaczka kontrolnego. Wyznaczenie przemieszczenia stanowiska różnymi metodami. Redukcja obserwacji aktualnej o wpływ niestabilności stanowiska. Wyznaczenie przemieszczenia punktu punktu kontrolowanego (celownika). Przykłady analizy i interpretacji uzyskanych wyników.

 5. Prace pomiarowe w terenie dla Projektów 2 i 3 (4 h)

  Prace terenowe są wykonywane na Błoniach w cztero- lub pięcioosobowych sekcjach. Prace pomiarowe na potrzeby obydwóch projektów 2 i 3 można skoordynować i wykonać w czasie jednego wyjścia w teren na ok. 4 h.
  Uwaga – studenci studiów niestacjonarnych nie wykonują prac terenowych, lecz do obliczeń otrzymują od prowadzącego indywidualne zestawy danych.

 6. Niwelacja hydrostatyczna (1 h)

  Charakterystyka metody, stosowanych instrumentów, zastosowań. Przykładowy pomiar – każdy student ma możliwość wykonania pomiaru precyzyjnym niwelatorem hydrostatycznym

 7. Aliniometria – metoda stałej prostej (1 h)

  Charakterystyka metody, stosowanych instrumentów, zastosowań. Przykładowy pomiar – każdy student ma możliwość wykonania pomiaru precyzyjnym aliniometrem

 8. Wydanie i omówienie Projektu 4 (2 h)

  Zastosowania modelu jednorodnego. Obliczenia wskaźników osiadania i obroty bryły sztywnej z wyznaczeniem kierunku i zwrotu osi oraz wartości obrotu wypadkowego, a także kierunku linii największego spadu. Prezentacja obrotów w postaci hodografu. Deformacja elementu płaskiego: kierunki i wartości ekstremalnych wydłużeń, odkształcenie postaciowe w zadanym układzie współrzędnych i odkształcenie ekstremalne.
  Każdy student otrzymuje indywidualny zestaw danych do opracowania.

 9. Dyskusja wyników Projektu 1 (2 h)

  Studenci prezentują swoje opracowania, dyskusja wyników.

 10. Dyskusja wyników Projektu 2 (1 h)

  Sekcje prezentują swoje opracowania, dyskusja wyników.

 11. Instrumenty do pomiarów względnych (2 h)

  Charakterystyka pomiarów względnych. Pokaz i demonstracja działania wybranych typów czujników: tensometrów, klinometrów, szczelinomierzy, wahadeł, libelli elektronicznej.

 12. Dyskusja wyników Projektu 3 (1 h)

  Sekcje prezentują swoje opracowania, dyskusja wyników.

 13. Dyskusja wyników Projektu 4 (3 h).

  Studenci prezentują swoje opracowania, dyskusja wyników.

 14. Kolokwium zaliczeniowe (1 h)
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń – obecność na zajęciach (maks. 1 nieobecność nieusprawiedliwiona), wykonanie i zaliczenie projektów, zaliczenie kolokwium (dopuszczalny jeden termin poprawkowy).
Dopuszczenie do egzaminu – zaliczenie ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Egzamin 60%
Kolokwium zaliczeniowe 20%
Terminowe opracowanie projektów i aktywność na zajęciach 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca samodzielna; w przypadku liczby nieobecności większej niż 2 – dodatkowy projekt obejmujący zaległe treści kształcenia.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs inżynierski w zakresie Geodezji i Kartografii

Recommended literature and teaching resources:

1. Tadeusz LAZZARINI oraz zespół współautorów, Geodezyjne pomiary przemieszczeń bu-dowli i ich otoczenia, PPWK, Warszawa 1977; zawiera bogatą bibliografię; [także: wcze-śniejsza edycja tej książki wydana pod tytułem: Geodezyjne pomiary odkształceń i ich zastosowanie w budownictwie, PPWK, Warszawa 1962];
2. Praca zbiorowa, Niwelacja precyzyjna, wydanie II zmienione i uzupełnione, PPWK War-szawa-Wrocław 1993;
3. Aleksander PŁATEK, Geodezyjne pomiary przemieszczeń i badania odkształceń, [w:] Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Wykłady, część III, praca zbiorowa pod redakcją Franciszka ROLI, wyd. II zmienione, skrypt uczelniany AGH nr 1146, Kraków 1989, str. 86-232;
4. Henryk BRYŚ, Stefan PRZEWŁOCKI, Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budow-li, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998;
5. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. Aktualna norma z zakresu przedmiotu. Opracowanie tej normy zostało przerwane w 1998 r. na dwa lata przez prace nad dostosowaniem polskich norm do norm UE. Obszerne fragmenty wersji roboczej zawiera 4, a wersji ostatecznej 18;
6. Wojciech JANUSZ, Obsługa geodezyjna budowli i konstrukcji, PPWK, Warszawa 1971;
7. Roman KADAJ, Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geode-zyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów, Wydawnictwo Akademii Rolni-czej w Krakowie, Kraków 1998, ISBN 83-86524-37-5;
8. Józef CZAJA, Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Zbiór przykładów i zadań. Część dru-ga, wydanie III uzupełnione, skrypt uczelniany AGH nr 1107, Kraków 1987;
9. Edward OSADA, Geodezja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002, ISBN 83-7085-663-2;
10. Józef CZAJA, Modele statystyczne w informacji o terenie, wydanie II poprawione i poszerzone, Wydawnictwo AGH, Kraków 1997, ISSN 0239-6114;
11. Józef CZAJA, Interval Estimation of Generalized Linear Models, Geodezja i Kartografia t. XLVI, z. 1, Warszawa 1997, str. 17-49;
12. Lubomir W. BARAN, Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyj-nych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN 83-01-12865-8;
13. Edward OSADA, Analiza, wyrównanie i modelowanie geo-danych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1998, ISBN 83-85582-09-5;
14. Zbigniew WIŚNIEWSKI, Algebra macierzy dla geodetów. Problemy i zadania, Wydanie II, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn 1991, ISBN 83-85261-96-6;
15. Zbigniew WIŚNIEWSKI, Algebra macierzy i statystyka matematyczna w rachunku wyrównawczym (teoria i zadania), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, ISBN 83-88343-25-4;
16. Zbigniew WIŚNIEWSKI, Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami), Wydawnic-two Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, ISBN 83-7299-399-8;
17. Witold PRÓSZYŃSKI, Mieczysław KWAŚNIAK, Niezawodność sieci geodezyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, ISBN 83-7207-357-0;
18. Witold PRÓSZYŃSKI, Mieczysław KWAŚNIAK, Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006, ISBN 83-7207-629-4;
19. Anna BARAŃSKA, Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środo-wiska, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, ISBN 978-83-7464-118-0
20. strona internetowa Wydziału Geodezji i Inżynierii Geomatycznej Uniwersytetu Nowego Brunszwiku (Kanada): http://gge.unb.ca/Pubs/LectureNotes.html polecane Lecture Notes 18, 35 i 42.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A comparison of the ground-based radar interferometry, surveying methods and accelerometers on the example of the steel bridge measurement / Edyta PUNIACH, Olga SUKTA, Przemysław KURAS // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 9–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

A preliminary analysis of the use of non-invasive measurement methods in the studying the geometry of retaining walls / Olga SUKTA, Przemysław KURAS // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.

Advantages of radar interferometry for assessment of dynamic deformation of bridge : abstract / P. KURAS, T. OWERKO, Ł. ORTYL, R. KOCIERZ, O. SUKTA, S. Pradelok // W: Bridge maintenance, safety, management, resilience and sustainability : proceedings of the sixth international conference : Stresa, Italy, 8–12 July 2012 / eds. Fabio Biondini, Dan M. Frangopol. — Boca Raton ; [etc.] : CRC Press, cop. 2012. — ISBN: 978-0-415-62124-3. — S. 197. — Bibliogr. s. 197. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 885–891. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 890–891, Abstr.

Analysis and measurement technology of testing displacements and vibrations of the arch bridge / Tomasz OWERKO // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

Analysis of dynamic strains of suspension bridge on the example of pedestrian footbridge — Analiza dynamicznych odkształceń mostu o konstrukcji wiszącej na przykładzie kładki dla pieszych / Paweł ĆWIĄKAŁA, Przemysław KURAS, Olga SUKTA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-03/Geomatics_2011_3_03.pdf

Application of ground-based radar interferometry technique to bridge load testing — Zastosowanie naziemnej interferometrii radarowej do wykonywania badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem / Tomasz OWERKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 12, s. 1096–1099. — Bibliogr. s. 1099, Abstr., Streszcz.

Application of IBIS system to measuring and analysis of displacement on the example of bridge — Zastosowanie systemu IBIS do pomiaru i analizy przemieszczeń na przykładzie obiektu mostowego / Tomasz OWERKO, Edyta Puniach, Olga SUKTA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 4, s. 61–72. — Bibliogr. s. 71–72, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.4/geom.2012.6.4.61.pdf

Assessment of usefulness of radar interferometer for measuring displacements and deformations of dams / R. KOCIERZ, P. KURAS, T. OWERKO, Ł. ORTYL // W: Proceeding of the Joint international symposium on Deformation monitoring [Dokument elektroniczny] : 2–4 November 2011, Hong Kong, China. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [China : s. n.], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

Beat frequency detection of bridges using ground-based radar interferometry — Wykrywanie częstotliwości zdudnieniowej mostów za pomocą naziemnej interferometrii radarowej / Tomasz OWERKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 11, s. 1065–1068. — Bibliogr. s. 1068, Abstr., Streszcz.

Comparison of methods for measuring deflection and vibration of bridges / P. KURAS, T. OWERKO, Ł. ORTYL, R. KOCIERZ, P. KOHUT, K. HOLAK, K. KRUPIŃSKI // W: Proceeding of the Joint international symposium on Deformation monitoring [Dokument elektroniczny] : 2–4 November 2011, Hong Kong, China. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [China : s. n.], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Full paper)

Determination of displacement and vibrations of engineering structures using ground-based radar interferometry / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Tomasz OWERKO, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ, Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, Olga SUKTA, Adam BAŁUT. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 264, 1 s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0521). — Bibliogr. s. 257–265, Summ.. — ISBN: 978-83-7464-645-1. — Publikacja dostępna również w formie elektronicznej: {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0552/determination.pdf}

Determination the accuracy of TELPOD SVP 45 resistive sensors as tools for measuring the relative displacement of points — Ocena dokładności czujników opornościowych grupy TELPOD SVP 45 jako narzędzi do pomiarów odkształceń / Paweł ĆWIĄKAŁA, Tomasz OWERKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.3/geom.2012.6.3.25.pdf

Determining the dynamic characteristics of footbridges using ground-based interferometric radar / Przemysław KURAS, Janusz RUSEK, Olga SUKTA // W: Footbridge 2011 : attractive structures at reasonable costs : 4\textsuperscript{th} international conference : Wrocław, Poland, July 6–8 / eds. Jan Biliszczuk, [et al.]. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2011. — ISBN: 978-83-7125-204-4. — S. 328–329. — Pełny tekst W: Footbridge 2011 [Dokument elektroniczny]: attractive structures at reasonable costs : 4th international conference : Wrocław, Poland, July 6–8. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Jan Biliszczuk, [et al.]. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2011. — S. 927–933. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 933, Summ. — ISBN 978-83-7125-205-1

Determining the suitability of MEMS inclination sensors for measuring deformation in mining areas / Paweł ĆWIĄKAŁA // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.

Dokładność wyznaczenia wychylenia wieży szybowej z zastosowaniem systemu laserowego — [Accuracy of establishing deflection of shafthead frame with laser system] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mieczysław JÓŹWIK // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 29

Geomorphometric monitoring of active slopes and their impact on post-glacier lake in the Tatra Mountains / OWERKO Tomasz, KWARTNIK-PRUC Anita, KOCIERZ Rafał, KURAS Przemysław, ORTYL Łukasz, Długosz Michał // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 245–252. — Bibliogr. s. 252, Abstr.

Influence of mining tremors on deformation of terrain surface / Ryszard HEJMANOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Agnieszka MALINOWSKA, Paweł ĆWIĄKAŁA, Anton Sroka, Grzegorz Patykowski // W: 13. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2012, Freiberg / Hrsg. A. Sroka ; TU Bergakadmie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2012. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2012-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-137-9. — S. 220–225. — Bibliogr. s. 225, Zsfassung., Abstr.

Investigation of displacements of road bridges under test loads using radar interferometry – case study : abstract / T. OWERKO, Ł. ORTYL, R. KOCIERZ, P. KURAS, M. Salamak // W: Bridge maintenance, safety, management, resilience and sustainability : proceedings of the sixth international conference : Stresa, Italy, 8–12 July 2012 / eds. Fabio Biondini, Dan M. Frangopol. — Boca Raton ; [etc.] : CRC Press, cop. 2012. — ISBN: 978-0-415-62124-3. — S. 85. — Bibliogr. s. 85. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 181–188. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 188, Abstr.

Monitoring of a civil structure’s state based on noncontact measurements / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Tadeusz UHL, Łukasz ORTYL, Tomasz OWERKO, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ // Structural Health Monitoring ; ISSN 1475-9217. — 2013 vol. 12 iss. 5–6 Special issue on Noncontact measurement technology for structural health monitoring, s. 411–429. — Bibliogr. s. 427–429, Abstr.. — tekst: http://shm.sagepub.com/content/12/5-6/411.full.pdf+html

Monitoring of displacements of building structures subjected to effects of underground mining exploitation / Paweł ĆWIĄKAŁA // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 331–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr.

Novel technique of radar interferometry in dynamic control of tall slender structures : [abstract] / Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Łukasz ORTYL, Rafał KOCIERZ // W: Proceeding of the Joint international symposium on Deformation monitoring [Dokument elektroniczny] : 2–4 November 2011, Hong Kong, China. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [China : s. n.], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Abstract). — Brak afiliacji AGH

Novel technique of radar interferometry in dynamic control of tall slender structures / Tomasz OWERKO, Łukasz ORTYL, Rafał KOCIERZ, Przemysław KURAS // Journal of Civil Engineering and Architecture ; ISSN 1934-7359. — 2012 vol. 6 no. 8, s. 1007–1013. — Bibliogr. s. 1013, Abstr.

Okresowy monitoring obszarów zagrożonych osuwiskami na przykładzie osuwiska w miejscowości Kłodne — Temporary monitoring of areas prone to landslides illustrated with the example of the Kłodne village / Paweł ĆWIĄKAŁA, Paweł Drwal, Monika Daroch, Paulina Grabek // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], 2014. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 50–51. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Pomiary drgań stalowych kominów przemysłowych wyposażonych w tłumiki masowe — [Measurements of vibrations of steel chimneys equipped with mass dampers] / Przemysław KURAS, Łukasz ORTYL, Mariusz Kędzierski, Paweł Podstolak // W: Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa : konferencja naukowo-techniczna : Warszawa-Serock 26–28 czerwca 2014 : zeszyt streszczeń / Komitet Geodezji PAN [et al.]. — Warszawa : [s. n.], 2014. — ISBN: 978-83-61576-27-3. — S. 40. — P. Kuras, Ł. Ortyl – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Pomiary ugięcia przęseł mostowych obciążonych dynamicznie — Measurements of the deflection of bridge spans loaded dynamically / Maciej Jamka, Przemysław KURAS, Michał STRACH // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2011 R. 66 nr 9–10, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47. — Afiliacja P. Kuras, M. Strach: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa. — „Drogi kolejowe 2011” : XVI konferencja naukowa : Gdańsk–Gdynia, 5–7.10.2011

Porównanie wyników pomiarów czujnikami inklinometrycznymi z pomiarami GNSS w monitoringu permanentnym przemieszczeń obiektów — The comparison of results of surveys conducted by means of inclinometer sensors and GNSS in permanent monitoring of objects translocation / Paweł ĆWIĄKAŁA, Jacek KUDRYS // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 156–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr.

Preliminary results of the comparison of displacement measuring systems / Jan GOCAŁ, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Tadeusz SZCZUTKO, Rafał KOCIERZ, Łukasz ORTYL // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 35

Preparation of observation base for classical surveys for verification purposes of applying modern techniques for measuring displacement of retaining walls — Przygotowanie bazy obserwacyjnej pomiarów klasycznych w celu weryfikacji zastosowania nowoczesnych technik pomiarów przemieszczeń ścian oporowych / Olga KURAS, Przemysław KURAS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.1/geom.2014.8.1.43.pdf

Przykład zastosowania mobilnej rozety pomiarowej do pomiarów odkształceń poziomych nad krawędzią eksploatacji górniczej — The mobile measurement rosette – an example of application to measuring horizontal distorsion above ledge of mining exploatation / Paweł ĆWIĄKAŁA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 7–15. — Bibliogr. s. 15

Przykłady współpracy przy prowadzeniu prac badawczych i monitoringu terenów górniczych w obrębie złóż eksploatowanych przez ZG „Piekary” — Examples of cooperation at conducting of research work and monitoring of mining grounds within deposits exploited by the “Piekary” coal mine / Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Krzysztof Musz // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 92–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

Selected algorithms and measurement technologies to determine the dynamic behavior of slender bridges : [abstract] / Tomasz OWERKO // W: JISDM 2013 [Dokument elektroniczny] : 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 9–10 September, 2013, Nottingham, UK / The University of Nottingham, FIG, IAG, ISPRS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK : s. n.], 2013. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.nottingham.ac.uk/engineering/conference/jisdm/documents/abstracts-s14/submission-179.pdf [2014-02-17]

Selected geometric aspects of planning and analysis of measurement results of tall building structures using interferometric radar — Wybrane aspekty geometryczne planowania i opracowania wyników pomiaru wysokich obiektów budowlanych przy użyciu radaru interferometrycznego / Przemysław KURAS, Łukasz ORTYL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 3, s. 77–91. — Bibliogr. s. 90–91, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.3/geom.2014.8.3.77.pdf

Structure’s condition monitoring based on optical measurements / Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Tadeusz UHL, Krzysztof Krupiński, Tomasz OWERKO, Przemysław KURAS // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2012 vol. 518, s. 338–349. — Bibliogr. s. 348–349, Abstr.. — Structural Health Monitoring II : proceedings of the 2nd international conference on Smart Diagnostics 2011 : November 14–16, 2011, Cracow, Poland / ed. Tadeusz Uhl. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.518.338.pdf

Techniki pomiaru przemieszczeń i drgań masztów wiertniczych — [Techniques for measuring the displacement and vibration of drilling masts] / Przemysław KURAS, Jakub WÓJCIK // W: Teoretyczne podstawy budownictwa. T. 6, Geodezyjne systemy pomiarowe / pod red. nauk. Jerzego Kuleszy, Ireneusza Wyczałka. — Warszawa : Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, 2014. — (Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej). — ISBN: 978-83-7814-340-6. — S. 37–50. — Bibliogr. s. 50

Techniki pomiaru przemieszczeń statycznych i dynamicznych wież wiertniczych poddanych obciążeniom — [Techniques for measuring the displacement and vibration of drilling masts] / Przemysław KURAS, Jakub WÓJCIK // W: Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa : konferencja naukowo-techniczna : Warszawa-Serock 26–28 czerwca 2014 : zeszyt streszczeń / Komitet Geodezji PAN [et al.]. — Warszawa : [s. n.], 2014. — ISBN: 978-83-61576-27-3. — S. 41. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Temporary monitoring of areas prone to landslides illustrated with the example of the Kłodne village / Paweł ĆWIĄKAŁA, Paweł Drwal, Monika Daroch, Paulina Grabek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2014 nr IV/1, s. 1089–1099. — Bibliogr. s. 1098–1099, Summ.

The concept of a measuring unit for monitoring the stability of areas at risk of landslides / Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech JAŚKOWSKI, Olga SUKTA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/IV, s. 103–112. — Bibliogr. s. 111–112, Summ.

Variation of frequency response of a cable-stayed bridge and calculation of the damping coefficient of selected vibration modes based on the data recorded with radar systems — Zróżnicowanie odpowiedzi częstotliwościowej mostu podwieszonego oraz obliczenie współczynnika tłumienia wybranej postaci drgań na podstawie danych rejestrowanych systemami radarowymi / Tomasz OWERKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Summ., Streszcz.

Vibration measurements of steel chimneys equipped with mass dampers, using interferometric radar, robotic total station and accelerometer — Pomiary drgań kominów stalowych wyposażonych w tłumiki masowe, przy użyciu radaru interferometrycznego, tachymetru zrobotyzowanego i przyspieszeniomierza / Przemysław KURAS, Łukasz ORTYL, Mariusz Kędzierski, Paweł Podstolak // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 12, s. 1090–1095. — Bibliogr. s. 1095, Abstr., Streszcz.

Weryfikacja dokładności interferometrii radarowej do pomiaru ugięć przęsła mostowego — Verification of radar interferometry accuracy for measurement of bridge span deflection / Przemysław KURAS, Edyta PUNIACH, Olga SUKTA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 35

Wykorzystanie skaningu laserowego do wyznaczania deformacji stalowych wież telekomunikacyjnych — Use of scanning for determining deformation of steel telecommunication towers / Tomasz OWERKO, Łukasz ORTYL, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 12, s. 1087–1090. — Bibliogr. s. 1090, Streszcz., Abstr.

Zastosowanie systemu IBIS do pomiaru i analizy przemieszczeń na przykładzie obiektu mostowego — [Application of IBIS system to measuring and analysis of displacement on the example of bridge] / Przemysław KURAS, Edyta PUNIACH, Olga SUKTA // W: SMNBT : I Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Naukowców Budownictwa i Transportu / Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej : 25–26 marca 2011 : broszura informacyjna. — Kraków : PK, 2011. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. 2

Additional information:

Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia zajęć laboratoryjnych i projektowych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. opuścił nie wiecej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia. O dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego decyduje prowadzący zajęcia, który ustala terminy i zasady tych zaliczeń.