Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technological Procedures and Documentation in Surveying
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-107-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Bieda Agnieszka (bieda@agh.edu.pl)
Module summary

Przedstawione w module treści dotyczą realizacji prac geodezyjnych, takich jak mapa do celów projektowych, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przygotowaniem niezbędnej do wykonania tych prac dokumentacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 kreatywnego działania w celu wykonania prac związanych z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych GIK2A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 pozyskiwać, integrować i interpretować informacje baz danych Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz formułować krytyczne oceny i wyczerpujące opinie GIK2A_U01 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 określić kierunki dalszego kształcenia się w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania prac związanych z procedurami technologicznymi oraz dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. GIK2A_U03 Participation in a discussion
M_U003 samodzielnie zaplanować pomiary związane z procedurami technologicznymi oraz dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski GIK2A_U04 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U004 przygotować dokumenty wchodzące w skład operatów pomiarowych GIK2A_U12 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 funkcjonowanie systemów, w których prowadzony jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz możliwości wykorzystania danych w nim gromadzonych w pracach geodezyjnych GIK2A_W06 Test
M_W002 przepisy prawne normujące prace związane z procedurami technologicznymi oraz dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych GIK2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 kreatywnego działania w celu wykonania prac związanych z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 pozyskiwać, integrować i interpretować informacje baz danych Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz formułować krytyczne oceny i wyczerpujące opinie - - - + - - - - - - -
M_U002 określić kierunki dalszego kształcenia się w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania prac związanych z procedurami technologicznymi oraz dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. - - - + - - - - - - -
M_U003 samodzielnie zaplanować pomiary związane z procedurami technologicznymi oraz dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - - + - - - - - - -
M_U004 przygotować dokumenty wchodzące w skład operatów pomiarowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 funkcjonowanie systemów, w których prowadzony jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz możliwości wykorzystania danych w nim gromadzonych w pracach geodezyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 przepisy prawne normujące prace związane z procedurami technologicznymi oraz dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 9 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (9h):

1. Zasady działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.
3. Zgłaszanie prac geodezyjnych.
4. Naliczanie opłat za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
6. Ogólne zasady sporządzania i kompletowania operatów pomiarowych.
7. Zasady wykonywania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych (zakres, forma, problem granic nieruchomości).
8. Dokumentacja tyczenia obiektów budowlanych.
9. Zasady wykonywania dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej budynków z przyłączami oraz przestrzennym zagospodarowaniem działki.
10. Odpowiedzialność zawodowa.

Project classes (9h):

W trakcie semestru Studenci kompletują dokumentację niezbędną do realizacji jednej z prac geodezyjnych, które przeprowadzane są w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Może to być dokumentacja związana z wykonaniem mapy do celów projektowych lub z inwentaryzacją powykonawczą. Przygotowanie dokumentacji związane jest z opracowaniem danych pomiarowych oraz materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które są niezbędne do wykonania projektu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Z ćwiczeń można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe nieobecności do 50% frekwencji należy usprawiedliwić. Frekwencja poniżej 50% skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się na podstawie projektu wykonanego według danych wejściowych otrzymanych od prowadzącego. Ocenę pozytywną z ćwiczeń otrzymuje Student, który oddał w terminie poprawnie i samodzielnie wykonany projekt oraz otrzymał ocenę pozytywną z kolokwium wykładowego. Ostateczny termin oddania projektu to ostatni dzień semestru. Nieoddanie projektu, oddanie projektu wykonanego z kardynalnymi błędami merytorycznymi lub oddanie projektu po upływie wyznaczonego terminu skutkuje oceną niedostateczną.
Do zaliczenia kolokwium wykładowego można przystąpić w trzech terminach. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na kolokwium powoduję utratę opuszczonego terminu. Otrzymanie trzech ocen niedostatecznych z kolokwium implikuje brak zaliczenia z przedmiotu. Brak oceny z kolokwium skutkuje podobnie jak ocena niedostateczna.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen ćwiczeń oraz z kolokwium, z wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładach wszystkie zaległości z tego tytułu (zarówno wiedza jak i sprawy informacyjne, organizacyjne i inne) student jest zobowiązany do uzupełnienia we własnym zakresie.
Ćwiczenia można odrobić na zajęciach innych grup. Jeżeli nie ma takiej możliwości prowadzący w ramach odrobienia zajęć może zlecić wykonanie dodatkowego zadania.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne wiadomości z geodezyjnych pomiarów szczegółowych, podstawy katastru i gospodarki nieruchomościami, podstawy planowania przestrzennego.

Recommended literature and teaching resources:

1) Sikora-Fiutak A., 2019, Vademecum prawne geodety, Wydawnictwo Gall, Katowice.
2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. nr 30, poz. 163, z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U . Nr 89, poz. 414, z późn. Zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572)
6) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
7) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 924)
8) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 917)
9) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U . 2014 nr 0 poz. 914)
10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2018 poz. 1053)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Bieda A., Hanus P., 2010, Real estate boundaries on maps for projects, Geomatics and Environmental Engineering, vol. 4, no. 3, s. 13-18.
2) Bieda A., Jasiołek J., Hanus P., 2011, Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnych, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, s. 193-202.
3) Bieda A., 2012, Kalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowym, Geomatyka i Inżynieria: kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, nr 2, s. 18-30.
4) Bieda A., Bydłosz J., 2013, New regulations for building information infrastructure in Poland, [W:] International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013, Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013: proceedings, s. 31-41.
5) Adamczyk T., Bieda A., Dąbrowski J., Dąbrowska T., Floek R., Grynishak M., Hanus P., Jasińska E., Krzyżek R., Kwartnik-Pruc A., Preweda E., Skulich M., Szafarczyk A., 2014, Chosen issues of geodetic science, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomicznej, Jarosław.
6) Bacior S., Bieda A., Kwartnik-Pruc A., Mika M., Pęska A., Siejka M., Trembecka A., Wróbel A., 2015, Rola danych geodezyjnych w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów.

Additional information:

Warunkiem otrzymana pozytywnej oceny z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektów oraz kartkówek i kolokwiów.