Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Issues of Finances, Economics and Accountancy
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-108-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot Zagadnienia ekonomiczne, finansowe i rachunkowości obejmuje wprowadzenie do problematyki ekonomicznej, z przybliżeniem podstawowych pojęć ekonomicznych, głównie na przykładzie rynku nieruchomości i jego cech.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 myślenia kategoriami przedsiębiorczości. GIK2A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, w zakresie zasad wyceny nieruchomości GIK2A_U01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 dokonać wstępnej analizy ekonomicznej zamierzeń inwestycyjnych na rynku nieruchomości GIK2A_U02 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawy ekonomii, finansów i rachunkowości, niezbędne rzeczoznawcy majątkowemu GIK2A_W02 Test
M_W002 procesy rozumienia i uwzględniania w praktyce ekonomicznych uwarunkowań działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami GIK2A_W03 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 myślenia kategoriami przedsiębiorczości. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, w zakresie zasad wyceny nieruchomości - + - - - - - - - - -
M_U002 dokonać wstępnej analizy ekonomicznej zamierzeń inwestycyjnych na rynku nieruchomości - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawy ekonomii, finansów i rachunkowości, niezbędne rzeczoznawcy majątkowemu + - - - - - - - - - -
M_W002 procesy rozumienia i uwzględniania w praktyce ekonomicznych uwarunkowań działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Module content
Lectures (18h):
—-

Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej. Przedmiot ekonomii, makro- i mikroekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna. Popyt, podaż, rynek. Pojęcie rynku jako kategorii ekonomicznej. Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Krzywa popytu i podaży. Mechanizm rynkowy i jego efektywność. Równowaga rynkowa. Przesunięcie krzywej podaży i krzywej popytu. Elastyczność popytu w krótkim i długim okresie. Elastyczność podaży w krótkim i długim okresie. Interwencja Państwa a mechanizm rynkowy. Decyzje konsumenta. Decyzje producenta. Ziemia i kapitał jako czynniki produkcji. Kapitał rzeczowy i kapitał finansowy. Równowaga i procesy dostosowawcze na rynku usług kapitałowych. Cechy dóbr kapitałowych. Ziemia i renta gruntowa.
Cechy nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny.
Cechy fizyczne, cechy ekonomiczne, cechy instytucjonalno-prawne. Funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej.
Pojęcie rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości jako kategoria ekonomiczna. Rynek nieruchomości a sektor nieruchomości. Klasyfikacje rynku nieruchomości. Miejsce i rola rynku nieruchomości w gospodarce. Migracja kapitału i jej wpływ na zmianę wartości dóbr. Cechy rynku nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny. Niejednolitość rynku, niedoskonałość, mała elastyczność popytu i podaży, wymóg fachowej obsługi, lokalny charakter nieruchomości, mała efektywność rynku, duża doza interwencjonizmu publicznego. Funkcje rynku nieruchomości. Funkcja lokacyjna, funkcja informacyjna, funkcja korygowania wykorzystywania przestrzeni. Uczestnicy rynku nieruchomości: inwestorzy, deweloperzy, kredytodawcy, pozostali uczestnicy. Cykle rynku nieruchomości. Model funkcjonowania rynku nieruchomości. Powiązania pomiędzy rynkiem gruntów, rynkiem deweloperskim, inwestorskim i rynkiem kredytowym. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny. Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości.
Cena, wartość, koszt. Cechy wartości. Subiektywizm. Względny charakter wartości. Dynamiczny charakter wartości. Wycena jako próba obiektywizacji rynku. Wartość obiektywizująca rynek – wartość rynkowa. Wartości nierynkowe. Czynniki wpływające na wartość. Źródła zmian wartości nieruchomości.
Organizacje i podstawy prawne systemu bankowego w Polsce. Formy prawne i procedury zabezpieczenia wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem hipotek na nieruchomościach. Wybrane zagadnienia systemu finansowego: pieniądz, klasyfikacje i charakterystyka stóp procentowych.
Ustawa o rachunkowości. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości a standardy wyceny. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych. Polityka rachunkowości podmiotu gospodarczego w aspekcie wyboru metod amortyzacji, stawek amortyzacyjnych i metod wyceny aktywów. Nieruchomości jako środki trwałe podmiotów gospodarczych. Klasyfikacja i zasady wyceny. Nieruchomość jako inwestycje długoterminowe w rozumieniu ustawy rachunkowości a klasyfikacja i zasady wyceny. Wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych i dla potrzeb podatkowych.
Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa, Cele inwestowania na rynku nieruchomości, Nieruchomość jako lokata bezpośrednia i pośrednia. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości. Inwestorzy na rynku nieruchomości. Kryteria inwestowania. Kryteria tradycyjne (stopa zwrotu, okres zwrotu). Kryteria oparte na wartości. Kryteria dynamiczne.

Auditorium classes (9h):
—-

Rynek nieruchomości. Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji. Podstawy matematyki finansowej. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie. Źródła zmiany wartości pieniądza. Bieżąca i przyszła wartość pieniądza. Oprocentowanie proste, oprocentowanie składane. Rodzaje stóp procentowych. Pojęcie kapitalizacji i dyskontowania. Teoria rent. Modele spłaty kredytu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zaliczenie składa się uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i kolokwiów pisemnych, obecność oraz aktywność na zajęciach. W przypadku niezaliczenia kolokwium w pierwszym terminie – studentowi przysługuje termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

średnia ocena z kolokwium teoretycznego i rachunkowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie opanowuje materiał zaległy w wyniku nieobecności.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Appraisal Institute: The Appraisal of Real Estate, Chicago 2000 r. (Wycena Nieruchomości – tłumaczenie na j. polski, Warszawa 2005)
Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczyki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Warszawa 2002 r.
Borowiecki R., Czaja J., Kulczycki M.: Analityczna interpretacja wybranych wskaźników do oceny efektywności inwestycji. Kraków 2004 r.
Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków 2001 r.
Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN Warszawa 2005 r.
Międzynarodowe Standardy Wyceny (wydanie polskie). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2005 r.
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2008 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza w czasie stanu rynku nieruchomości gruntowych na terenie Polski południowo-wschodniej — Analysis in time of grounds real estates markets state, in Southeast Poland / Anna BARAŃSKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 2 s. 113–116. — Bibliogr. s. 116.
2. The European Union and the housing market in Poland — Unia Europejska a rynek mieszkaniowy w Polsce / Anna BARAŃSKA // W: EILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week : surveyors key role in accelerated development : 3–8 May 2009, Eilat, Israel : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors. — [Denmark : IFS], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-87-90907-73-0. — S. 1–15.
3. Mass appraisal of real estate in Poland – legal basis and practice implementation / Anna BARAŃSKA // W: FIG [Dokument elektroniczny] : international workshop on Mass Appraisals : Commission 9 : valuation and management of real estate, study group 9.1.2 : 14–16 September 2012, Cyprus, Pafos.
4. Real estate mass appraisal in selected countries – functioning systems and proposed solutions / Anna BARAŃSKA // Real Estate Management and Valuation ; ISSN 2300-5289. — Tytuł poprz.: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN: 1733-2478. — 2013 vol. 21 no. 3, s. 35–42. — Bibliogr. s. 42.

Additional information:

Brak.