Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surveying for Real Estate Management
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-201-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Module summary

Przedstawienie głównych procesów geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami wraz z dokumentacją tych procesów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 kreatywnego działania związanego z wykonaniem prac obejmujących geodezyjną obsługę wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami, mając świadomość ich znaczenia i wynikającej z nich odpowiedzialności GIK2A_K03, GIK2A_K01, GIK2A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 pozyskiwać, analizować, integrować i interpretować informacje baz danych Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz formułować krytyczne oceny i wyczerpujące opinie. GIK2A_U01 Execution of a project,
Participation in a discussion
M_U002 samo kształcić się oraz określać kierunki dalszego kształcenia się w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GIK2A_U03 Participation in a discussion
M_U003 samodzielnie zaplanować pomiary związane z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. GIK2A_W05 Execution of a project,
Participation in a discussion
M_U004 przygotować kompletny operat pomiarowy z zakresu prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GIK2A_U12 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 szczegółowe zasady geodezyjnej obsługi wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GIK2A_W03 Test,
Examination
M_W002 funkcjonowanie systemów, w których prowadzony jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz możliwości wykorzystania danych w nim gromadzonych, w pracach związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GIK2A_W06 Test,
Examination
M_W003 przepisy prawne normujące prace związane z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GIK2A_W03 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 kreatywnego działania związanego z wykonaniem prac obejmujących geodezyjną obsługę wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami, mając świadomość ich znaczenia i wynikającej z nich odpowiedzialności - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 pozyskiwać, analizować, integrować i interpretować informacje baz danych Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz formułować krytyczne oceny i wyczerpujące opinie. - - + - - - - - - - -
M_U002 samo kształcić się oraz określać kierunki dalszego kształcenia się w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. - - + - - - - - - - -
M_U003 samodzielnie zaplanować pomiary związane z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. - - + - - - - - - - -
M_U004 przygotować kompletny operat pomiarowy z zakresu prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 szczegółowe zasady geodezyjnej obsługi wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. + - - - - - - - - - -
M_W002 funkcjonowanie systemów, w których prowadzony jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz możliwości wykorzystania danych w nim gromadzonych, w pracach związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. + - - - - - - - - - -
M_W003 przepisy prawne normujące prace związane z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
Preparation for classes 29 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (18h):
 1. Informacje wstępne i podstawowe pojęcia z zakresu geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami

  1. Definicja gospodarki nieruchomościami, geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami oraz mienia, rodzaje nieruchomości.
  2. Podmioty uczestniczące w procesach gospodarki nieruchomościami.
  3. Przepisy prawne normujące gospodarkę nieruchomościami oraz procesy związane z geodezyjną obsługą gospodarki nieruchomościami.
  5. Służba geodezyjna i kartograficzna.

 2. Źródła informacji o terenie dla potrzeb gospodarki nieruchomościami

  1. Kataster nieruchomości, księgi wieczyste,
  2. Planowanie przestrzenne.
  3. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
  4. Powiązania pomiędzy procesami planowania przestrzennego, geodezją, budownictwem i gospodarką nieruchomościami.

 3. Wiarygodność informacji o granicach nieruchomości

  1. Atrybuty punktów granicznych
  2. Wiarygodność danych o granicach
  3. Ustalenie granic działek ewidencyjnych

 4. Podziały nieruchomości

  1. Rodzaje podziałów nieruchomości
  2. Podział w trybie administracyjnym
  3. Podział w trybie rolnym
  4. Szczególne przypadki podziałów
  5. Dokumentacja postępowania podziałowego

 5. Rozgraniczenia nieruchomości i wznowienie znaków ranicznych

  1. Definicja rozgraniczenia
  2. Rozgraniczenie w trybie administracyjnym
  3. Rozgraniczenie w trybie sądowym
  4. Dokumentacja rozgraniczenia
  5. Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych

 6. Pozostałe procesy geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami

  1. Scalenie i podział nieruchomości
  2. Wywłaszczenie nieruchomości
  3. Rozgraniczenie gruntów pod wodami
  4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości

 7. Informacje wstępne i podstawowe pojęcia z zakresu geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami

  1. Definicja gospodarki nieruchomościami, geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami oraz mienia, rodzaje nieruchomości.
  2. Podmioty uczestniczące w procesach gospodarki nieruchomościami.
  3. Przepisy prawne normujące gospodarkę nieruchomościami oraz procesy związane z geodezyjną obsługą gospodarki nieruchomościami.
  5. Służba geodezyjna i kartograficzna.

 8. Źródła informacji o terenie dla potrzeb gospodarki nieruchomościami

  1. Kataster nieruchomości, księgi wieczyste,
  2. Planowanie przestrzenne.
  3. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
  4. Powiązania pomiędzy procesami planowania przestrzennego, geodezją, budownictwem i gospodarką nieruchomościami.

 9. Podziały nieruchomości

  1. Rodzaje podziałów nieruchomości
  2. Podział w trybie administracyjnym
  3. Podział w trybie rolnym
  4. Szczególne przypadki podziałów
  5. Dokumentacja postępowania podziałowego

 10. Rozgraniczenia nieruchomości i wznowienie znaków granicznych

  1. Definicja rozgraniczenia
  2. Rozgraniczenie w trybie administracyjnym
  3. Rozgraniczenie w trybie sądowym
  4. Dokumentacja rozgraniczenia
  5. Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych

 11. Pozostałe procesy geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami

  1. Scalenie i podział nieruchomości
  2. Wywłaszczenie nieruchomości
  3. Rozgraniczenie gruntów pod wodami
  4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości

 12. Wiarygodność informacji o granicach nieruchomości

  1. Atrybuty punktów granicznych
  2. Wiarygodność danych o granicach
  3. Ustalenie granic działek ewidencyjnych

Laboratory classes (18h):
 1. Przygotowanie operatu ustalenia granic działek

  Student przeprowadza i dokumentuje analizę udostępnionej dokumentacji geodezyjnej pozyskanej z PODGiK. Opracowuje protokół ustalenia granic oraz szkic graniczny oraz mapę uzupełniającą ustalenia wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych.

 2. 1. Osnowa geodezyjna dla potrzeb geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami.
  2. Skład i forma operatów pomiarowych dla wybranych procesów gospodarki nieruchomościami.
  3. Czynności pomiarowe w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami.

  W trakcie semestru Student samodzielnie kompletuje i oddaje do sprawdzenia operat z podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z rozgraniczenia nieruchomości, wykonuje wykaz synchronizacyjny (równoważnik).

 3. Przygotowanie operatu rozgraniczenia nieruchomości

  Student w oparciu o dane otrzymane od prowadzącego wykonuje operat rozgraniczenia nieruchomości w trybie administracyjnym. Rozgraniczenie poprzedzone jest analizą zgromadzonych dowodów. Student przygotowuje kompletną dokumentację rozgraniczenia nieruchomości w szczególności:
  - protokół graniczny,
  - akt ugody,
  - opinia geodety,
  - wykaz zmian danych ewidencyjnych działki.

 4. Przygotowanie operatu ustalenia granic działek

  Student przeprowadza i dokumentuje analizę udostępnionej dokumentacji geodezyjnej pozyskanej z PODGiK. Opracowuje protokół ustalenia granic oraz szkic graniczny oraz mapę uzupełniającą ustalenia wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych.

 5. Przygotowanie operatu podziału nieruchomości w trybie UGN

  Studenta na podstawie danych otrzymanych od prowadzącego wykonuje kompletną dokumentację podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  Podział poprzedzony jest aktualizacją bazy danych EGiB wynikającą z ustalenia granic dzielonej działki ewidencyjnej. Na potrzeby ustalenia student dokonuje analizy materiałów pozyskanych z PODGiK. Na potrzeby podziału student wykonuje badanie stanu prawnego nieruchomości oraz analizę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 6. Przygotowanie operatu rozgraniczenia nieruchomości

  Student w oparciu o dane otrzymane od prowadzącego wykonuje operat rozgraniczenia nieruchomości w trybie administracyjnym. Rozgraniczenie poprzedzone jest analizą zgromadzonych dowodów. Student przygotowuje kompletną dokumentację rozgraniczenia nieruchomości w szczególności:
  - protokół graniczny,
  - akt ugody,
  - opinia geodety,
  - wykaz zmian danych ewidencyjnych działki.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń.
Warunkiem otrzymana pozytywnej oceny z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich projektów, kartkówek i kolokwiów. Każde niezaliczone kolokwium i projekt może być poprawiane w terminie wyznaczonym przez prowadzącego co najwyżej dwukrotnie.
Student ma 3 terminy zaliczenia ćwiczeń, przy czym minimum jeden przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Studenci, którzy opuścili więcej niż 20 % zajęć ćwiczeniowych nie będą klasyfikowani.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu oraz ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Po konsultacji z prowadzącym zajęcia student samodzielnie opanowuje wskazany przez prowadzącego zaległy w wyniku nieobecności materiał.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne wiadomości z geodezyjnych pomiarów szczegółowych, podstawy katastru i gospodarki nieruchomościami, podstawy planowania przestrzennego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bojar Z.: Podziały nieruchomości – komentarz, Wydawnictwo GALL, Katowice 2008
2. Durzyńska M.: Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009
3. Felcenloben D.: Rozgraniczanie nieruchomości. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, Wydawnictwo GALL, Katowice 2008
4. Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne, Wydawnictwo GALL, Katowice 2007
5. Hanus P. Kwartnik-Prus A.: Geodezyjne aspekty podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Wydawnictwa AGH. Kraków 2014
6. Kuryj J., Źróbek R., Źróbek S.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur, Wydawnictwo GALL, Katowice 2006
7. Siokora A.: Vademecum Prawne Geodety 2010, Wydawnictwo GALL, Katowice 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości — [Surveying aspects of real estate delimitation and subdivision] / Anita KWARTNIK-PRUC, Paweł HANUS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 136, 1 s.. —(Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0599). — Bibliogr. s. 133–137. — ISBN: 978-83-7464-756-4

2. Wykaz synchronizacyjny jako podstawowy dokument regulacji stanu prawnego nieruchomości — Synchronization list as the basic document regulating legal status of real property / Anita KWARTNIK-PRUC, Paweł HANUS, Tomasz OWERKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/II, s. 15–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Summ.

3. Wykonawstwo geodezyjne — [Geodetic execution] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Katowice : Wydawnictwo Gall, 2007. — 363 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN 978-83-60968-01-7

4. Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : zakres 1 i 2 : wybrane zagadnienia — [Professional qualifications in geodesy and cartography : range 1 and 2 : selected problems] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Wyd. 6 [zm. i uzup.]. — Katowice : Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, cop. 2010. — 415 s.. —Bibliogr. s. 187–188

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskania pozytywnej oceny z laboratoriów.

Warunkiem otrzymana pozytywnej oceny z laboratoriów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich projektów oraz kartkówek i kolokwiów.