Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field Work in Real Estate Management
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-202-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia praktyczne (w terenie) wdrożenie procedur omawianych na zajęciach laboratoryjnych z geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 wykonać rozgraniczenie nieruchomości wraz z niezbędnymi pracami pomiarowymi oraz z ustaleniem granic w terenie w obecności stron GIK2A_U05, GIK2A_U04, GIK2A_U08 Involvement in teamwork,
Work done within the framework of a practical placement
M_U002 przygotować kompletną dokumentacje rozgraniczenia nieruchomości GIK2A_U12, GIK2A_U05, GIK2A_U10 Involvement in teamwork,
Work done within the framework of a practical placement
M_U003 zaplanować prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem czynności rozgraniczenia nieruchomości GIK2A_U05, GIK2A_U03 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 procedurę rozgraniczenia nieruchomości począwszy od zgłoszenia pracy, poprzez pomiar terenowy a skończywszy na przekazaniu dokumentacji do kontroli i wydaniu decyzji rozgraniczeniowej GIK2A_W03, GIK2A_W06, GIK2A_W05 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 wykonać rozgraniczenie nieruchomości wraz z niezbędnymi pracami pomiarowymi oraz z ustaleniem granic w terenie w obecności stron - - - - - - - + - - -
M_U002 przygotować kompletną dokumentacje rozgraniczenia nieruchomości - - - - - - - + - - -
M_U003 zaplanować prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem czynności rozgraniczenia nieruchomości - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 procedurę rozgraniczenia nieruchomości począwszy od zgłoszenia pracy, poprzez pomiar terenowy a skończywszy na przekazaniu dokumentacji do kontroli i wydaniu decyzji rozgraniczeniowej - - - - - - - + - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Module content
Fieldwork classes (12h):
Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości

Wykonanie roozgraniczenia neiruchomości w oparciu otrzymane materiały. Kolejność czynności:

 • wywiad terenowy, odszukanie osnowy geodezyjnej, odszukanie znaków i śladów granicznych
 • założenie, pomiar i wyrównanie osnowy pomiarowej
 • pomiar znaków i śladow granicznych oraz elementow sytuacyjnych mających wpływa na przebieg granicy nieruchomości
 • analiza materiałów udostepnionych oraz wyników pomiaru
 • rozprawa graniczna
 • sporządzenie dokumentacji rozgraniczeniowej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Fieldwork classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Fieldwork classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie projektu w terenie i poprawne przygotowanie operatu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot Geodezyjna Obsługa Gospodarki Nieruchomościami

Recommended literature and teaching resources:

Przepisy prawne i technologiczne z zakresu geodezji, katastru i gospodarki nieruchomościami

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości — [Surveying aspects of real estate delimitation and subdivision] / Anita KWARTNIK-PRUC, Paweł HANUS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 136, 1 s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0599). — Bibliogr. s. 133–137. — ISBN: 978-83-7464-756-4

2. Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : zakres 1 i 2 : wybrane zagadnienia — [Professional qualifications in geodesy and cartography : range 1 and 2 : selected problems] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Wyd. 6 [zm. i uzup.]. — Katowice : Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, cop. 2010. — 415 s.. — Bibliogr. s. 187–188

3. Wykonawstwo geodezyjne — [Geodetic execution] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Katowice : Wydawnictwo Gall, 2007. — 363 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN 978-83-60968-01-7

Additional information:

None