Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Theory and Practice of Real Estate Valuation I
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-203-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości, obejmujące podstawowe zagadnienia z zakresu analizy rynku nieruchomości i sposobów szacowania nieruchomości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 poszerzania swojej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości i potrafi ją przekazać współpracownikom GIK2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 dokonać analizy rynku nieruchomości i oszacować wartość rynkową nieruchomości przy wykorzystaniu podejścia porównawczego GIK2A_U08, GIK2A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości GIK2A_W03, GIK2A_W05 Examination
M_W002 podstawy wyceny nieruchomości GIK2A_W02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 poszerzania swojej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości i potrafi ją przekazać współpracownikom - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 dokonać analizy rynku nieruchomości i oszacować wartość rynkową nieruchomości przy wykorzystaniu podejścia porównawczego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawy wyceny nieruchomości + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (18h):
 1.  Analiza rynku nieruchomości: Ustalenie atrybutów nieruchomości i ich skal; Wybór nieruchomości podobnych (bazy) do wycenianej nieruchomości; Określanie trendu zmiany cen nieruchomości w czasie; Określanie dla poszczególnych atrybutów współczynników zmienności (kreowania) cen nieruchomości; Charakterystyczne parametry rynku nieruchomości.
   Podejście porównawcze wyceny nieruchomości: Metoda porównywania parami; Metoda korygowania ceny średniej; Metoda analizy statystycznej rynku.
   Podejście dochodowe wyceny nieruchomości: Metoda inwestycyjna; Technika kapitalizacji prostej, Technika dyskontowania strumieni pieniężnych. Metoda zysków; Technika kapitalizacji prostej, Technika dyskontowania strumieni pieniężnych.
   Podejście kosztowe: Metoda kosztów odtworzenia; Technika szczegółowa, Technika elementów scalonych, Technika wskaźnikowa, Metoda kosztów zastąpienia; Technika szczegółowa, Technika elementów scalonych, Technika wskaźnikowa.
   Podejście mieszane: Metoda pozostałościowa; Metoda kosztów likwidacji; Metoda wskaźników szacunkowych gruntu.
   Zasady sporządzania operatu szacunkowego, Funkcja operatu szacunkowego, Treść i forma operatu szacunkowego, Wyciąg z operatu szacunkowego, Zasady aktualizacji operatu szacunkowego, Zasady opiniowania operatu szacunkowego.
   Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych; Czynniki wpływające na wartość gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Dobór metody wyceny. Dobór źródeł informacji i atrybutów wyceny. Określenie wartości niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych w podejściu porównawczym oraz w podejściu oraz w podejściu mieszanym (metoda pozostałościowa)
   Wycena nieruchomości zurbanizowanych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi; Dobór metody w zależności od celu wyceny. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym oraz w podejściu kosztowym.
   Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych; Wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, kosztowym lub dochodowym.
   Wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi; Wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości i ich praktyczne wykorzystanie w wycenie nieruchomości komercyjnych. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości komercyjnych w podejściu porównawczym, dochodowym lub mieszanym.

 2. 1. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny.
  • Wartość rynkowa
  Definicja i interpretacja wartości rynkowej według ustawy o gospodarce
  nieruchomościami. Sposoby określania wartości rynkowej w polskich przepisach
  prawa. Definicje i interpretacje wartości rynkowej w prawodawstwie Unii
  Europejskiej
  • Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny
  Wartość godziwa, wartość bankowo-hipoteczna, wartość inwestycyjna, wartość
  katastralna, wartość odtworzeniowa, inne rodzaje wartości nierynkowych.

  2. Analiza rynku nieruchomości.
  Ustalenie atrybutów nieruchomości i ich skal. Wybór nieruchomości podobnych
  (bazy) do wycenianej nieruchomości. Określanie trendu zmiany cen
  nieruchomości w czasie. Określanie dla poszczególnych atrybutów
  współczynników zmienności (kreowania) cen nieruchomości. Charakterystyczne
  parametry rynku nieruchomości.

  3. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.
  Rodzaje podejść, metod i technik szacowania nieruchomości oraz zasady ich
  stosowania.
  • Podejście porównawcze – metoda porównywania parami, metoda korygowania
  ceny średniej, metoda analizy statystycznej rynku;
  • Podejście dochodowe – metoda inwestycyjna, metoda zysków, technika
  kapitalizacji prostej, technika dyskontowania strumieni dochodów;
  • Podejście kosztowe – metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia,
  technika szczegółowa, technika wskaźnikowa, technika elementów scalonych;
  • Podejście mieszane – metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji, metoda
  wskaźników szacunkowych gruntu.

  4. Wycena nieruchomości zurbanizowanych.
  • Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych
  • Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
  oraz lokali mieszkalnych
  • Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  • Wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i
  przemysłowymi
  (Czynniki wpływające na wartość nieruchomości. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny. Dobór źródeł informacji i baz danych. Określanie wartości.)

  5. Dokumentacja procesu wyceny.
  • Operat szacunkowy
  Funkcja operatu szacunkowego. Treść i forma operatu szacunkowego. Zasady
  potwierdzania aktualności operatu szacunkowego. Ocena poprawności
  sporządzenia operatu szacunkowego.
  • Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego
  Zakres tematyczny opracowań i ekspertyz. Treść i forma opracowań i ekspertyz.

  6. Źródła informacji o nieruchomościach.
  Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste. Kataster nieruchomości (ewidencja
  gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami
  wieczystymi. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza. Analizy
  (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość. Mapy
  tematyczne. Inne źródła informacji o nieruchomościach.

Project classes (9h):
 1. 1. Analiza rynku nieruchomości : aktualizacja cen transakcyjnych, określanie udziału
  atrybutów rynkowych w wyjaśnianiu zmienności cen transakcyjnych,

  2. Wycena przy wykorzystaniu podejścia porównawczego (metoda porównywania
  parami, metoda korygowania ceny średniej, metoda analizy statystycznej rynku):
  • niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych,
  • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz
  lokali mieszkalnych,

 2. 1. Analiza rynku nieruchomości : aktualizacja cen transakcyjnych, określanie udziału
  atrybutów rynkowych w wyjaśnianiu zmienności cen transakcyjnych,

  2. Wycena przy wykorzystaniu podejścia porównawczego (metoda porównywania
  parami, metoda korygowania ceny średniej, metoda analizy statystycznej rynku):
  • niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych,
  • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz
  lokali mieszkalnych,

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Z ćwiczeń audytoryjnych można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe nieobecności do 50% frekwencji należy usprawiedliwić. Frekwencja poniżej 50% skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych uzyskuje się na podstawie wykonanych na zajęciach (według danych wejściowych otrzymanych od prowadzącego) i złożonych w formie pisemnej ćwiczeń. Ocenę pozytywną z ćwiczeń audytoryjnych otrzymuje Student, który oddał w terminie poprawnie i samodzielnie wykonane wszystkie realizowane na zajęciach ćwiczenia oraz otrzymał ocenę pozytywną z kolokwium wykładowego. Ostateczny termin oddania ćwiczeń to ostatni dzień semestru. Nieoddanie ćwiczenia, oddanie ćwiczenia wykonanego z kardynalnymi błędami merytorycznymi lub oddanie ćwiczenia po upływie wyznaczonego terminu skutkuje oceną niedostateczną.
Do zaliczenia kolokwium można przystąpić w trzech terminach. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na kolokwium powoduję utratę opuszczonego terminu. Otrzymanie trzech ocen niedostatecznych z kolokwium implikuje brak zaliczenia z przedmiotu. Brak oceny z kolokwium skutkuje podobnie jak ocena niedostateczna.
Do zaliczenia egzaminu można przystąpić po otrzymaniu zaliczenia z ćwiczeń, w trzech terminach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z ćwiczeń labolatoryjnych i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładach wszystkie zaległości z tego tytułu (zarówno wiedza jak i sprawy informacyjne, organizacyjne i inne) student jest zobowiązany do uzupełnienia we własnym zakresie.
Ćwiczenia można odrobić na zajęciach innych grup. Jeżeli nie ma takiej możliwości prowadzący w ramach odrobienia zajęć może zlecić wykonanie dodatkowego zadania.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończenie studiów pierwszego stopnia i aktualny wpis na dziekanatową listę studentów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Appraisal Institute: The Appraisal of Real Estate. Chicago 2000 r. USA. (Wycena Nieruchomości –
tłumaczenie na j. polski, Warszawa 2005),
2. Adamczewski Z.: Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości_. Warszawa
2006 r.
3. Bończak – Kucharczyk E.:
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz._ Kraków 2016 r.
4. Czaja J.: Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków 1999 r.
5. Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków 2001 r.
6. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych
Standardów Wyceny.
Kraków 2007 r.
7. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków 2015 r.
8. Cymerman R., Hopfer A., Kotlewski L.: Zasady określania wartości nieruchomości. Metodyczne i
prawne.
Olsztyn 2016 r.
9. Cymerman R., Hopfer A.: Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Warszawa 2009 r.
10. Dydenko J., Telega T.: WYCENA NIERUCHOMOŚCI. Komentarz do ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego.
Kraków 2016 r.
11. Dydenko J.: _Szacowanie nieruchomości. _Kraków 2015 r.
12. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN Warszawa 2005 r.
13. Kucharska – Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa 2009 r.
14. Źróbek S.: Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości. Olsztyn 2005 r.

Literatura dodatkowa:
1. Źróbek R., Źróbek S.; Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. Wycena nr 3/96.
Olsztyn 1996 r..
2. Borowiecki R., Czaja J., i inni: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. TWIGGER Warszawa 2002r.
3. Bryx M.: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa 2006 r.
4. Cymerman R.: Planowanie Przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz
pośredników w obrocie nieruchomościami.
Olsztyn 2012 r.
5. Kucharska – Stasiak E.: Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa 2016 r.
6. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.:_ Ile jest warta nieruchomość._ Warszawa 2009 r.
7. Nowak A. Operaty szacunkowe. Poradnik dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Olsztyn
2013 r.
8. Źróbek S., Byłej M; Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Educaterra Olsztyn 2000r.
9. Międzynarodowe Standardy Wyceny (wydanie polskie). Polska Federacja Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2011 r.
10. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Warszawa 2008 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków 2015 r.
Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.

Additional information:

Brak.