Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physical Geodesy and Gravimetry
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-204-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu geodezji fizycznej i wykorzystania pola siły ciężkości w geodezji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 wykonywania zadań z zakresu geodezji fizycznej i grawimetrii, wykorzystania modeli geoidy i quasi-geoidy w integracji klasycznych i satelitarnych technik pomiarowych stosowanych w geodezji. GIK2A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 obliczać odpowiednie poprawki do pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, obliczać anomalie grawimetryczne, potrafi wykorzystać informacje o polu ciężkościowym do wyznaczania figury Ziemi, potrafi obliczać poprawki pływowe do pomiarów grawimetrycznych i niwelacyjnych. GIK2A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 definicje i określenia wielkości charakteryzujących rzeczywiste i normalne pole siły ciężkości Ziemi i pole magnetyczne Ziemi. GIK2A_W03 Test
M_W002 zasady tworzenia modeli geoidy i quasi-geoidy, wpływ wybranych zjawisk geodynamicznych na wyniki pomiarów grawimetrycznych i niwelacyjnych, zna sposoby ich uwzględniania w opracowaniu pomiarów przyspieszenia siły ciężkości i pomiarów niwelacyjnych. GIK2A_W03, GIK2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 wykonywania zadań z zakresu geodezji fizycznej i grawimetrii, wykorzystania modeli geoidy i quasi-geoidy w integracji klasycznych i satelitarnych technik pomiarowych stosowanych w geodezji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 obliczać odpowiednie poprawki do pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, obliczać anomalie grawimetryczne, potrafi wykorzystać informacje o polu ciężkościowym do wyznaczania figury Ziemi, potrafi obliczać poprawki pływowe do pomiarów grawimetrycznych i niwelacyjnych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 definicje i określenia wielkości charakteryzujących rzeczywiste i normalne pole siły ciężkości Ziemi i pole magnetyczne Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 zasady tworzenia modeli geoidy i quasi-geoidy, wpływ wybranych zjawisk geodynamicznych na wyniki pomiarów grawimetrycznych i niwelacyjnych, zna sposoby ich uwzględniania w opracowaniu pomiarów przyspieszenia siły ciężkości i pomiarów niwelacyjnych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 13 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Module content
Lectures (9h):

1. Elementy teorii potencjału siły ciężkości w zakresie rzeczywistego i normalnego pola siły ciężkości.
2. Anomalie grawimetryczne i ich rola w badaniu figury Ziemi, wyznaczanie składowych odchylenia linii pionu w strefie centralnej na podstawie map anomalii grawimetrycznych, niwelacja astronomiczno-grawimetryczna.
3. Niwelacyjne systemy wysokościowe, odstęp quasi-geoidy od geoidy.
4. Wpływ lokalnych i globalnych zjawisk geodynamicznych na wartość przyspieszenia siły ciężkości i różnicy wysokości, obliczanie poprawki topograficznej na podstawie NMT i grawimetrycznej oraz niwelacyjnej poprawki pływowej na podstawie danych geodezyjnych, grawimeterycznych i astronomicznych.
5. Współczesne sposoby i instrumenty absolutnych i względnych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, opracowanie pomiaru względnego.
6. Osnowy grawimetryczne.
7. Charakterystyka pola magnetycznego Ziemi.

Project classes (9h):

1. Elementy teorii potencjału siły ciężkości w zakresie rzeczywistego i normalnego pola siły ciężkości.
2. Anomalie grawimetryczne i ich rola w badaniu figury Ziemi, wyznaczanie składowych odchylenia linii pionu w strefie centralnej na podstawie map anomalii grawimetrycznych, niwelacja astronomiczno-grawimetryczna.
3. Niwelacyjne systemy wysokościowe, odstęp quasi-geoidy od geoidy.
4. Wpływ lokalnych i globalnych zjawisk geodynamicznych na wartość przyspieszenia siły ciężkości i różnicy wysokości, obliczanie poprawki topograficznej na podstawie NMT i grawimetrycznej oraz niwelacyjnej poprawki pływowej na podstawie danych geodezyjnych, grawimeterycznych i astronomicznych.
5. Współczesne sposoby i instrumenty absolutnych i względnych pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, opracowanie pomiaru względnego.
6. Osnowy grawimetryczne.
7. Charakterystyka pola magnetycznego Ziemi.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich tematów obliczeniowych i zaliczenie kolokwium. Poza kolokwium w terminie podstawowym i poprawkowym nie będą organizowane dodatkowe kolokwia zaliczeniowe wynikające z prywatnych zobowiązań studenta, np. krajowy lub zagraniczny wyjazd studenta.
Tematy obliczeniowe wydawane na zajęciach nie podlegają skali ocen, a jedynie prawidłowości wykonania, stanowią one podstawę dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego. Tematy oddane po terminie lub wielokrotnie poprawiane powodują obniżenie oceny z ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń z uwzględnieniem terminu podstawowego i poprawkowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Warunki wyrównywania zaległości wynikających z nieobecności studenta będą określone w indywidualny sposób w zależności od: liczby nieobecności, rodzaju zaległości oraz stopnia zaawansowania studenta w wykonanie swoich prac ćwiczeniowych. Sposobem wyrównania zaległości może być odbycie zajęć ćwiczeniowych w innej grupie ćwiczeniowej (po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą prowadzącego zajęcia) lub praca własna studenta z możliwością jej skonsultowania z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z zakresu geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Barlik M.: „Pomiary grawimetryczne w geodezji”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2001.
2. Barlik M., Pachuta A.: „Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007.
3. Niwelacja precyzyjna, praca zbiorowa, PPWK, Warszawa – Wrocław, 1993.
4. Kryński J.: Centymetrowa geoida na obszarze Polski – realia i perspektywy, prace IGiK, z. 111, t.3.
5. Torge W.: Gravimetry, W. de Gruyter, Berlin – New York, 1989

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Banasik P.: „Wpływ rzeźby terenu na zmianę kierunku linii pionu na przykładzie Zrębu Sowińca w Krakowie”, Geodezja, UWND AGH, T.5, Z.2, Kraków, 1999, str.189-194,
Banasik P.: „Wykorzystanie quasi-geoidy w pomiarach niwelacyjnych”, Geodezja, UWND AGH, T.7, Z.2, Kraków, 2001,
Banasik P.: „The problems of the determination of local precise quasi-geoid and its application in surveying practicej”, Materiały Seminarium Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań kosmicznych i Satelitarnych PAN, SSG KG PAN, SDZ KG PAN, CBK PAN nt. „Ruch obrotowy Ziemi i geodezja satelitarna – od astrometrii do GNSS”, Warszawa, 18-19.09.2003,
Banasik P., Góral W.: „Eastern silesian geodynamic GPS network – preliminary results of the campaign 2003-2004”, Acta Geodynamica.Geomater.Vol.2, No.3 (139), 1-6,2005, (współautorska W.Góral),
Monografia: „Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego” – współautorska (Banasik P., Góral W., Szewczyk J., Maciaszek J.) – pod redakcją Góral W., UWND, Kraków, 2005,
Banasik P.: „Wyznaczenie wysokości normalnej oraz charakterystyk pola ciężkościowego dla stacji permanentnej KRAW”, Geomatics and Environmental Engineering, 1/1/2007,
Banasik P.: „Quasigeoid on chose areas of investigations geodynamics”, Acta Geodynamica.Geomater.Vol.4, No.4, 2007,
Monografia: „Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji” – współautorska (Banasik P., Góral W., Kudrys J., Skorupa J.) pod redakcją Góral W., UWN-D AGH, Kraków, 2008,
Banasik P., Skorupa B.: „Charakterystyka nowych punktów przeznaczonych do absolutnych pomiarów ciężkości na obszarze Krakowa”, Acta Scientiarum Polonorum seria Geodesia et Descriptio Terrarum, 7(1), Wrocław, 2008,
Monografia: „Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia linii pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów” – monografia współautorska (Banasik P., Kudrys J., Rogowski J., Skorupa B.) pod redakcją Jacka Kudrysa, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010
Banasik P.: „Wyznaczenie absolutnych wartości przyspieszenia siły ciężkości na punktach zlokalizowanych przy stacjach GNSS w Krakowie i Wrocławiu // W: Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych : monografia / pod red. Janusza Walo. — Warszawa : Politechnika Warszawska, 2010,
Banasik P., Uznański A.: „Niwelacja satelitarna obiektów liniowych z wykorzystaniem modelu quasi-geoidy, Acta Scientiarum Polonorum seria Geodesia et Descriptio Terrarum, 9(1), str. 3-13, Wrocław, 2010
Szczerbowski Z., Banasik P., Kudrys J.: “Geological conditions and local changes of vertical deflections”, Acta Geodynamica.Geomater.Vol.8, No.3, 2011, p.263-271,
Borowski Ł., Banasik P.: „Wysokościowe nawiązanie stacji ASG-EUPOS z wykorzystaniem informacji o lokalnym przebiegu quasi-geoidy”, Geodeta3/2011, str. 22-26, Warszawa,
Banasik P.: „O wysokościach i quasi-geoidzie w pomiarach niwelacyjnych wykorzystujących GNSS”, Nowa Geodezja w Praktyce 5/2013, s. 4–12,14–17, Wydawnictwo Forum, Poznań,

Additional information:

.