Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Real Estate Management
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-205-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Maślanka Józef (podwilk@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot przygotowuje pod względem merytorycznym i praktycznym, pozwalając m.in. na zdobycie
uprawnień zawodowych i na pracę w urzędach zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 przedstawić procedurę wybranych procesów gospodarski nieruchomościami oraz procesów z nimi związanych GIK2A_U05, GIK2A_U09, GIK2A_U04 Test
M_U002 przygotować wybraną dokumentację związaną z procesami gospodarki nieruchomościami i procesami z gospodarką nieruchomościami związanymi GIK2A_U12, GIK2A_U10 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady tworzenia i gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego GIK2A_W03 Test
M_W002 podstawy wykonywania prac związanych z: - Rzeczoznawstwem majątkowym - Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - Zarządzaniem nieruchomościami GIK2A_W03, GIK2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 przedstawić procedurę wybranych procesów gospodarski nieruchomościami oraz procesów z nimi związanych + - - + - - - - - - -
M_U002 przygotować wybraną dokumentację związaną z procesami gospodarki nieruchomościami i procesami z gospodarką nieruchomościami związanymi - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady tworzenia i gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawy wykonywania prac związanych z: - Rzeczoznawstwem majątkowym - Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - Zarządzaniem nieruchomościami + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (9h):
 1. Wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami

  Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami
  Procesy gospodarki nieruchomościami
  Podstawowe definicje i pojęcia gospodarki nieruchomościami
  Zadania organów samorządowych i rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami
  Zakres ustawy o gospodarce nieruchomościami

 2. Wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami

  Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami
  Procesy gospodarki nieruchomościami
  Podstawowe definicje i pojęcia gospodarki nieruchomościami
  Zadania organów samorządowych i rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami
  Zakres ustawy o gospodarce nieruchomościami

 3. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

  Mienie publiczne i zasób nieruchomości
  Nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – procedura przetargowa i bezprzetargowa.
  Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

 4. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

  Mienie publiczne i zasób nieruchomości
  Nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – procedura przetargowa i bezprzetargowa.
  Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

 5. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

  Podstawy prawne i technologiczne wykonywania czynności związanych z:

  • rzeczoznawstwem majątkowym
  • pośrednictwem w obrocie nieruchomościami
  • zarządzaniem nieruchomościami

 6. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

  Podstawy prawne i technologiczne wykonywania czynności związanych z rzeczoznawstwem majątkowym.

 7. Procedury zwiazane z procesami gospodarki nieruchomościami

  Omówienie procesów związanych z gospodarką neiruchomościami:

  • ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
  • wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

 8. Procedury zwiazane z procesami gospodarki nieruchomościami

  Omówienie procesów związanych z gospodarką nieruchomościami:

  • ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
  • wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

Project classes (9h):
 1. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

  Przygotowanie dokumentacji oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.

 2. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

  Przygotowanie dokumentacji do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 3. Warunki zabudowy

  Przygotowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena za kolokwium oraz wszystkie projekty.
Każdy z tych elementów zalicza się w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, jednym terminie
podstawowym i dwóch wyznaczonych terminach poprawkowych.
Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, nie jest jednak elementem stanowiącym o
ocenie (“nie ma ocen za samą obecność”).
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach projektowych lub
nieusprawiedliwionego nie oddania projektu odpowiedni termin poprawy przepada.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z kolowkium zaliczeniowego i opracownaego sprawozdania

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość nadrobienia zaległości poprzez:
- skorzystanie z konspektów (prezentacje wykorzystywane na wykładach zapisane w plikach pdf) i
licznych materiałów do wykładów i zajęć projektowych dostępnych na http://jmaslanka.geod.agh.edu.pl/
- skorzystania z konsultacji (standardowe dyżury na uczelni lub termin ustalony z prowadzącym),
- kontaktu z prowadzącym poprzez e-maila.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość przepisow prawa z zakresu geodezji i kartografii, kodeksu cywilnego
i kodeksu postepowania administracyjnego

Recommended literature and teaching resources:

1.Hycner R: Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2006.
2.Kuryj J., Źróbek R., Źróbek S.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo GALL. Katowice, 2006.
3.Bojar Z.: Podziały nieruchomości – komentarz. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2008. 4.Cymerman R., Jesiotr G. Jesiotr M.: Gospodarka nieruchomościami. Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane. Koszalin, 2008.
5.Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości — [Surveying aspects of real estate delimitation and subdivision] / Anita KWARTNIK-PRUC, Paweł HANUS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 136, 1 s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0599). — Bibliogr. s. 133–137. — ISBN: 978-83-7464-756-4

2. Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : zakres 1 i 2 : wybrane zagadnienia — [Professional qualifications in geodesy and cartography : range 1 and 2 : selected problems] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Wyd. 6 [zm. i uzup.]. — Katowice : Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, cop. 2010. — 415 s.. — Bibliogr. s. 187–188

3. Wykonawstwo geodezyjne — [Geodetic execution] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Katowice : Wydawnictwo Gall, 2007. — 363 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN 978-83-60968-01-7

4. Maślanka, J.: Determining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of Rural Areas]. No IV/1/2018. DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.060, pp. 879-890.

5. Maślanka, J.: Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of Rural Areas]. No III/1/2018. DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.3.1.050, pp. 741-754.

Additional information:

None