Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Satellite Measurement Techniques
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-206-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
Module summary

Szczegółowo przedstawione techniki pomiarów satelitarnych wykorzystywane w geodezji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 twórczego kojarzenia i interpretowania pozyskanych z pomiaru i innych źródeł danych oraz przekazywania ich w sposób klarowny innym użytkownikom GIK2A_K01, GIK2A_K02 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 zaprojektować i przeprowadzić pomiary z zastosowaniem GNSS GIK2A_U12, GIK2A_U05, GIK2A_U09, GIK2A_U10 Involvement in teamwork,
Activity during classes,
Execution of a project,
Examination
M_U002 wykorzystać dane z sieci stacji permanentnych GNSS, danych IGS i innych źródeł w procesie wyznaczania pozycji GIK2A_U12, GIK2A_U05, GIK2A_U09, GIK2A_U10 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Execution of a project,
Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 pojęcia z zakresu satelitarnych technik pomiarowych GIK2A_W01, GIK2A_W05, GIK2A_W02, GIK2A_W06 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Examination,
Activity during classes
M_W002 zagadnienia dotyczące wyznaczania pozycji w systemach GNSS GIK2A_W01, GIK2A_W05, GIK2A_W02, GIK2A_W06 Activity during classes,
Execution of exercises,
Examination
M_W003 szczegółowe zasady dotyczące projektowania i wykonania oraz opracowania pomiarów GNSS GIK2A_W01, GIK2A_W05, GIK2A_W02, GIK2A_W06 Involvement in teamwork,
Examination,
Activity during classes,
Execution of a project
M_W004 podstawowe pojecia i definicje z zakresu funkcjonowania systemów nawigacji satelitarnej i wykonywania pomiarów GNSS GIK2A_W01, GIK2A_W05, GIK2A_W02, GIK2A_W06 Involvement in teamwork,
Examination,
Execution of a project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 twórczego kojarzenia i interpretowania pozyskanych z pomiaru i innych źródeł danych oraz przekazywania ich w sposób klarowny innym użytkownikom + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 zaprojektować i przeprowadzić pomiary z zastosowaniem GNSS + - - + - - - - - - -
M_U002 wykorzystać dane z sieci stacji permanentnych GNSS, danych IGS i innych źródeł w procesie wyznaczania pozycji + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 pojęcia z zakresu satelitarnych technik pomiarowych + - - + - - - - - - -
M_W002 zagadnienia dotyczące wyznaczania pozycji w systemach GNSS + - - + - - - - - - -
M_W003 szczegółowe zasady dotyczące projektowania i wykonania oraz opracowania pomiarów GNSS + - - + - - - - - - -
M_W004 podstawowe pojecia i definicje z zakresu funkcjonowania systemów nawigacji satelitarnej i wykonywania pomiarów GNSS + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 148 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 h
Preparation for classes 50 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (9h):
 1. 1. Satelitarne techniki pomiarowe wykorzystywane w geodezji
  2. Układy współrzędnych ITRF i ICRF, porównanie układów WGS84 i PZ-90
  3. Modulacja fal nośnych, budowa kodów na przykładzie GPS
  4. Propagacja sygnałów w atmosferze
  5. Modele jonosfery i troposfery
  6. Format RINEX NAV i OBS (GPS i GLONASS); obliczanie pozycji satelity
  7. Wyznaczanie pozycji nawigacyjnej – równania obserwacyjne, współczynniki DOP
  8. Charakterystyki anten odbiorników GNSS
  9. Pomiary różnicowe, kombinacje liniowe obserwacji
  10. Wyznaczanie nieoznaczoności fazy
  11. Oprogramowanie do opracowania obserwacji, planowanie obserwacji
  12. Formaty wymiany danych ANTEX, SINEX, IONEX; orbita precyzyjna SP3
  13. Sieci stacji permanentnych i ich wykorzystanie
  14. Geodezyjne misje satelitarne i systemy satelitarne wykorzystywane do celów geodezyjnych
  15. Przepisy regulujące wykonawstwo pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem GNSS

 2. Satelitarne techniki pomiarowe wykorzystywane w geodezji
  Układy współrzędnych ITRF i ICRF, porównanie układów WGS84 i PZ-90
  Modulacja fal nośnych, budowa kodów na przykładzie GPS
  Propagacja sygnałów w atmosferze
  Modele jonosfery i troposfery
  Format RINEX NAV i OBS (GPS i GLONASS); obliczanie pozycji satelity
  Wyznaczanie pozycji nawigacyjnej – równania obserwacyjne, współczynniki DOP
  Charakterystyki anten odbiorników GNSS
  Pomiary różnicowe, kombinacje liniowe obserwacji
  Wyznaczanie nieoznaczoności fazy
  Oprogramowanie do opracowania obserwacji, planowanie obserwacji
  Formaty wymiany danych ANTEX, SINEX, IONEX; orbita precyzyjna SP3
  Sieci stacji permanentnych i ich wykorzystanie
  Geodezyjne misje satelitarne i systemy satelitarne wykorzystywane do celów geodezyjnych
  Przepisy regulujące wykonawstwo pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem GNSS

 3. Satellite techniques in geodesy
  ITRF, ICRF frames
  WGS84, PZ-90 systems
  GPS carrier modulation, measurement codes
  Signal propagation
  Ionosphere and troposphere models
  RINEX format (GPS, GLONASS)
  GPS, GLONASS satellite position determination based on broadcast ephemeris
  Receiver position determination
  DOP coefficients
  GNSS antenna parameters
  Differential measurements, linear data combinations
  Integer phase ambiguity
  GNSS processing software
  Planning software
  ANTEX, IONEX, SINEX formats
  GNSS permanent stations networks
  Geodetic satellite missions
  Regulations for GNSS aided geodetic works

Project classes (18h):
 1. 1. obsługa odbiornika sygnałów GNSS
  2. pomiar statyczny na sieci testowej
  3. transmisja danych, kontrola jakości obserwacji
  4. opracowanie obserwacji w trybie statycznym/kinematycznym
  5. wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS
  6. wykorzystanie danych i produktów sieci IGS i EPN
  7. pomiar w trybie RTK
  8. pomiar w trybie RT PPP
  9. współrzędne satelity GPS
  10. współrzędne satelity GLONASS
  11. pozycja nawigacyjna odbiornika na podstawie plików RINEX
  12. współczynniki DOP na podstawie orbity precyzyjnej

 2. Wprowadzenie do pracy z odbiornikiem GNSS

  obsługa odbiornika sygnałów GNSS
  pomiar statyczny na sieci testowej
  transmisja danych, kontrola jakości obserwacji
  opracowanie obserwacji w trybie statycznym/kinematycznym
  wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS
  wykorzystanie danych i produktów sieci IGS i EPN
  pomiar w trybie RTK
  pomiar w trybie RT PPP

 3. GNSS static survey
  Data transfer, quality check
  Static processing, kinematic processing
  ASG-EUPOS services
  IGS and EPN network data and products
  RTK survey
  RT PPP survey

 4. współrzędne satelity GPS
  współrzędne satelity GLONASS
  pozycja nawigacyjna odbiornika na podstawie plików RINEX
  współczynniki DOP na podstawie orbity precyzyjnej

 5. GPS satellite coordinates
  GLONASS satellite coordinates
  Autonomous position from RINEX data
  DOP coefficients based on precise orbit

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Formy prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia projektowe

Wykłady:
Znajomość zagadnień przekazywanych na wykładach będzie sprawdzana na ćwiczeniach. Zaliczenie wykładów uzyskują wszyscy studenci, którzy zaliczyli pozostałe formy zajęć.

Ćwiczenia projektowe:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie prawidłowo wykonanych prac własnych (tematów) oraz zaliczenie prac sprawdzających (kolokwiów).
Na ocenę z ćwiczeń ma wpływ: praca na zajęciach, terminowe oddawanie prac oraz oceny z kolokwiów.

Forma i zakres zaliczenia poprawkowego z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych ustalane będą indywidualnie.

Egzamin:
Egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności przekazywanych we wszystkich formach zajęć. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z zaliczenia ćwiczeń i projektów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z ćwiczeń audytoryjnych, projektowych oraz egzaminu. Do ustalenia oceny końcowej wliczają się oceny uzyskane z wszystkich ewentualnych terminów zaliczenia i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustalane będą indywidualnie.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu: matematyka pełny kurs studiów inżynierskich, geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna oraz kartografia matematyczna – poziom inżynierski

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Czarnecki Kazimierz: Geodezja współczesna w zarysie, Wiedza i Życie, 1995
2. Lamparski Jacek: GPS w geodezji, Wydawnictwo Gall, Katowice 2003 r.
3. Góral Władysław, Banasik Piotr, Kudrys Jacek, Skorupa Bogdan, Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
4. Alfred Kleusberg, P. J. G. Teunissen, GPS for geodesy, Springer 1998
5. Bernhard Hofmann-Wellenhof,Herbert Lichtenegger,Elmar Wasle, GNSS – global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and More, Springer 2008
6. Matlab – podstawy

Literatura uzupełniająca:
1. BOSY Jarosław, FIGURSKI Mariusz (red.): Problematyka opracowania obserwacji satelitarnych GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003, ISBN 83-89189-27-5
2. SZYMOŃSKI Marek, Nawigacyjne wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0791-4
3. NARKIEWICZ Janusz: GPS. Globalny system pozycyjny. Budowa, działanie, zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003, ISBN 83-206-1493-7
4. JANUSZEWSKI Jacek: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN-13: 978-83-01-14804-1, ISBN-10: 83-01-14804-7
5. Académie de Marine, etc.: System nawigacyjny Galileo. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006, ISBN 83-206-1601-8, ISBN 978-83-206-1601-9
6. KONTNY Bernard: Geodezyjne badania współczesnej kinematyki głównych struktur tektonicznych polskich Sudetów i Bloku Przedsudeckiego na podstawie pomiarów GPS, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rozprawy CCII, Wrocław 2003, ISSN 0867-7964, ISSN 0867-1427

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI / GÓRAL Władysław, KUDRYS Jacek // W: The 7th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Ramzová, November 2–5, 2005 : abstracts / Institute of Rock Structure and Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic. — Prague : IRSM, 2005. — Dodatkowo na okł.: IRSM Geodynamic Observatory SNEC. Part of the EUREF Permanent Network. — S. 4–5

Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI / Władysław GÓRAL, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2006 vol. 3 no. 3 s. 19–22. — Bibliogr. s. 20, Abstr. — Praca prezentowana na: 7th Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : November 2 – 5, 2005

Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results / KUDRYS Jacek // W: The 9th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 12

Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results / Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2009 vol. 6 no. 3 s. 233–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.. — 9th Czech – Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas in Náchod (Czech Republic) : November 12–15, 2008. — Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences, 2009

Automatic determination of the vertical deflection components from GPS and zenithal star observations / Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2007 vol. 4 no. 4 s. 169–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.. — 8th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Kłodzko, Poland, March 29–31, 2007. — Prague, 2007

Automatyzacja procedur wyznaczania parametrów modelu refrakcji w pomiarach GPS — [Automation of procedures in determining the parameters of refraction model in GPS measurements] / W. GÓRAL, J. KUDRYS, B. SKORUPA // W: X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : Piwniczna 10–12. 05. 2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ,,OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 23-1–23-22. — Bibliogr. s. 23-14–23-15, Streszcz.

Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia linii pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS — [Automatic determination of the components of vertical deflection from zenithal star and GPS observations] / pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — XI, 71 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0376). — ISBN 978-83-7464-326-9

Geological conditions and local changes of plumb line direction / SZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek // W: The 11th Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt’, Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010]. — S. 28. — Błąd w nazwisku Autora – jest Kudys Jacek

GPS permanent station KRAW : first scientific results — Władysław GÓRAL, Jacek KURDYS / // W: On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : 6-th Czech-Polish workshop 2004 : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004 : abstracts / Agricultural University of Wrocław, Poland. Department of Geodesy and Photogrammetry [etc.]. — [Poland : s. n., 2004]. — S. 15

Identification of periodic changes in the point position using various GPS techniques / KUDRYS Jacek // W: The 11th Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt’, Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010]. — S. 20

Modelowanie zjawiska wielotorowości sygnałów GPS w otoczeniu budowli przemysłowych — Modelling multipath effects in GPS obserwations obtained nearly industrial objects / Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 T. 6 z. 1 s. 19–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.

Obliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS — Computation of the antenna phase center offsets corrections in GPS phase measurements / Władysław GÓRAL, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2007 vol. 1 no. 1/1 s. 133–139. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ.

Obserwowane zakłócenia radiowe w pomiarach sygnałów GPS — Radio interference observed in GPS signal measurements / Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2 s. 291–299. — Bibliogr. s. 299, Streszcz., Summ.

Precise GPS network in Kraków area / BANASIK P., GÓRAL W., KUDRYS J., MACIASZEK J, Szewczyk J. // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2000 no. 8 s. 147–152. — Bibliogr. s. 152. — 6th Geodetic millennium meeting Poland-Italy : Kraków, Poland, 29 June – 1 July 2000 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2000

Precyzyjne pomiary różnic wysokości za pomocą GPS w otoczeniu przeszkód terenowych — Precise measurements of differences in height by means of GPS in environment of terrain obstructions / Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2 s. 207–218. — Bibliogr. s. 218. — Streszcz., Summ.

Przykład wykorzystania techniki GPS w pomiarach wysokościowych na obszarach górniczych — The example of GPS technique application for height measurements on mining areas / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 191–201. — Bibliogr. s. 200–201, Streszcz., Summ.

System pomiarowy do wyznaczeń składowych odchylenia pionu — [Measurement sytem for determination of the vertical deflection components] / Jacek KUDRYS // W: Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia lini pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS / pod red. Jacka Kudrysa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : KU 0376). — ISBN 978-83-7464-326-9. — S. 23–39

Time-frequency analysis of highrate GPS observations under impact of large earthquake / Jacek KUDRYS // W: 10th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5–7, 2009 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Wrocław: IGG WUELS, 2009]. — S. 19–20

Time-frequency analysis of the Sumatra 2004 earthquake impact on GPS stations displacements / J. KUDRYS // Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie ; ISSN 1436-3445. — 2009 Bd. 42 EUREF Publication no. 17 s. 380–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr. — ISBN 978-3-89888-916-2. — Report on the symposium of the IAG sub-commission 1.3a Europe (EUREF) : London, 6–9 June 2007 / eds. João Agria Torres, Johannes Ihde, Helmut Hornik ; International Association of Geodesy. — Frankfurt am Main : Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2009

Transmisja poprawek do obserwacji w trybie RTK GPS z wykorzystaniem protokołu Ntrip — RTK GPS corrections transmision using Ntrip protocol / Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2 s. 301–308. — Bibliogr. s. 308, Streszcz., Summ.

Weryfikacja wyników przeliczenia współrzędnych z układu lokalnego miasta Krakowa (ULK) do układu ,,2000” z wykorzystaniem stacji permanentnej GPS ,,KRAW” — The verification of result calculation for transformation from Kraków Local Network coordinate system (ULK) into the “2000” System with application permanent station GPS “KRAW” / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2007 vol. 1 no. 2 s. 13–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ.

Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji — [Modern methods of the GPS application in geodesy] / Władysław GÓRAL, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 214, 1 s., 2 k. tabl. złoż. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0265). — Bibliogr. s. 205–211. — ISBN 978-83-7464-135-7

Wstępne wyznaczenie współrzędnych punktów KRAK w nawiązaniu do stacji permanentnych IGS z wykorzystaniem oprogramowania BERNESE 4.2 — KRAK station coordinates preliminary determination based on IGS stations using BERNESE 4.2 software / Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1 s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

Wyznaczanie składowych odchylenia linii pionu za pomocą opracowanego systemu pomiarowego — [Determination of the vertical deflection components with the develope measuring system] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA // W: Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia lini pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS / pod red. Jacka Kudrysa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : KU 0376). — ISBN 978-83-7464-326-9. — S. 41–71. — Bibliogr. s. 71

Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system — Analiza szeregów czasowych współrzędnych uzyskanych z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS / Jacek KUDRYS, Robert KRZYŻEK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_03.pdf

Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — 11th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešť, November 4–6, 2010

GNSS precise point positioning in geodynamic researches / Jacek KUDRYS // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], 2013. — S. 33

Periodic changes in GPS signal quality indicators / Jacek KUDRYS // W: 15\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], 2014. — S. 43

Podstawy geomatyki — [The basics of geomatics] / Piotr BANASIK, Piotr CICHOCIŃSKI, Józef CZAJA, Władysław GÓRAL, Krystian KOZIOŁ, Robert KRZYŻEK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Bogdan SKORUPA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 373, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0373). — Bibliogr. s. 373–374. — ISBN: 978-83-7464-320-7

Porównanie wyników pomiarów czujnikami inklinometrycznymi z pomiarami GNSS w monitoringu permanentnym przemieszczeń obiektów — The comparison of results of surveys conducted by means of inclinometer sensors and GNSS in permanent monitoring of objects translocation / Paweł ĆWIĄKAŁA, Jacek KUDRYS // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 156–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr.

Stochastic modelling of GNSS observations for precise kinematic positioning / Dominik Próchniewicz, Ryszard Szpunar, Jacek KUDRYS // W: 15\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5–8, 2014 : abstracts / eds. Jakub Stemberk, Petra Štěpančíková ; Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Rock Structure and Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of the Geodynamics Committe of Geodesy. Polish Academy of Sciences. — [Czech Republic : s. n.], 2014. — S. 48

The contribution of the GGOS-PL network to EPOS / Jarosław Bosy, Jan Kryński, Aleksander Brzeziński, Jerzy B. Rogowski, Mariusz Figurski, Andrzej Krankowski, Stanisław Schillak, Jacek KUDRYS, Paweł Wielgosz // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2013 : Vienna, Austria, 07–12 April 2013 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 15). — S. 1

Transformacja wysokości z układu Kronsztadt’60 do układu Kronsztadt’86 na przykładzie powiatu krakowskiego — Transformation of elevations from Kronsztadt’60 System to Kronsztadt’86 System using the example of the Kraków District / Piotr BANASIK, Marcin LIGAS, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA, Kazimierz BUJAKOWSKI // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2012 R. 84 nr 4, s. 6–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=66926

Bogdan SKORUPA, Władysław GÓRAL – Determination of intermediate orbit and position of GLONASS satellites based on the generalized problem of two fixed centers, Acta Geodynamica et Geomaterialia,
2012 vol. 9 no. 3 spec. iss., s. 283–290.

Bogdan SKORUPA – Study on GPS phase ambiguity resolution effectiveness with use of LAMBDA de-correlation method, Geomatics and Environmental Engineering, 2011 vol. 5 no. 2, s. 81–87.

Bogdan SKORUPA – Wyznaczenie drugoróżnicowych całkowitoliczbowych nieoznaczoności cykli w pomiarach fazowych GPS zarejestrowanych na punktach lokalnej sieci stacji permanentnych, Geomatics and Environmental Engineering, 2007 vol. 1 no. 1/1 s. 213–221.

Bogdan SKORUPA – Praktyczna realizacja algorytmu estymacji lokalnej różnicowej refrakcji jonosferycznej i troposferycznej na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych ASG-PL, Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1 s. 95–104.

Additional information:

None