Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cadastral Systems
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-208-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Maślanka Józef (podwilk@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot przygotowuje studenta do twórczej pracy z systemami katastralnymi. Służą temu wykłady omawiające merytoryczne aspekty przedmiotu, oparte m.in. o aktualne orzeczenia sądów NSA, WSA, a także pozycje literatury. Na zajęciach lab. studenci, korzystając z danych ćwiczebnych pozyskanych z rzeczywistych obiektów ewidencyjnych (gmina Zabierzów), uczą się zastosowania zdobytej wiedzy i twórczego rozwiązywania napotkanych problemów z wykorzystaniem katastralnych systemów informatycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej dla funkcjonowania podstawowych rejestrów publicznych państwa oraz dla właścicieli nieruchomości; ma świadomość ważności kształtowania kultury technicznej; zna etyczne zasady wykonywanego zawodu wynikające z zapisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego. GIK2A_K01, GIK2A_K02 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Test,
Examination
Skills: he can
M_U001 Posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, szczególnie systemów katastralnych GIK2A_U06 Execution of laboratory classes,
Engineering project,
Test
M_U002 Obsługiwać sprzęt pomiarowy i katastralne bazy danych rejestrujące dane przestrzenne; potrafi użyć zaawansowanych narzędzi informatycznych służących do przetwarzania i analizy wyników obserwacji, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę ich funkcjonowania i zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań GIK2A_U08 Execution of laboratory classes,
Engineering project,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zagadnienia dotyczące systemów katastralnych. GIK2A_W03 Execution of laboratory classes,
Examination,
Test
M_W002 Procedury i przepisy prawne przydatne do formułowania i rozwiązywania szczegółowych problemów z zakresu geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych GIK2A_W03 Execution of laboratory classes,
Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej dla funkcjonowania podstawowych rejestrów publicznych państwa oraz dla właścicieli nieruchomości; ma świadomość ważności kształtowania kultury technicznej; zna etyczne zasady wykonywanego zawodu wynikające z zapisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, szczególnie systemów katastralnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Obsługiwać sprzęt pomiarowy i katastralne bazy danych rejestrujące dane przestrzenne; potrafi użyć zaawansowanych narzędzi informatycznych służących do przetwarzania i analizy wyników obserwacji, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę ich funkcjonowania i zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zagadnienia dotyczące systemów katastralnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Procedury i przepisy prawne przydatne do formułowania i rozwiązywania szczegółowych problemów z zakresu geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 53 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (18h):
 1. Systemy Katastralne

  Podstawowe pojęcia: informacje, systemy informacyjne, społeczeństwo i gospodarka informacyjna, systemy informacji przestrzennej, a systemy katastralne. Kataster nieruchomości jako system informacji przestrzennej. Podstawowe obiekty katastru nieruchomości w świetle aktualnych przepisów. Kataster nieruchomości w aspekcie historycznym: podstawowe obiekty i sposób funkcjonowania byłego katastru austriackiego i pruskiego, sposób i zakres wykorzystania tych danych w obecnej ewidencji gruntów i budynków. Analiza porównawcza przepisów prawnych z zakresu katastru nieruchomości. Wybrane aspekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków do katastru nieruchomości. Charakterystyka i możliwości wykorzystania wyników projektów LPIS i WMK do modernizacji katastru nieruchomości. Systemy katastralne w Europie i na świecie.

 2. Systemy Katastralne

  Podstawowe pojęcia: informacje, systemy informacyjne, społeczeństwo i gospodarka informacyjna, systemy informacji przestrzennej, a systemy katastralne. Kataster nieruchomości jako system informacji przestrzennej. Podstawowe obiekty katastru nieruchomości w świetle aktualnych przepisów. Kataster nieruchomości w aspekcie historycznym: podstawowe obiekty i sposób funkcjonowania byłego katastru austriackiego i pruskiego, sposób i zakres wykorzystania tych danych w obecnej ewidencji gruntów i budynków. Analiza porównawcza przepisów prawnych z zakresu katastru nieruchomości. Wybrane aspekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Charakterystyka i możliwości wykorzystania danych pochodzących z innych projektów, systemów i rejestrów publicznych do modernizacji katastru nieruchomości. Przegląd systemów katastralnych w Europie i na świecie.

Laboratory classes (27h):
 1. Systemy Katastralne

  Technologia zakładania i modernizacji bazy danych katastralnych z wykorzystaniem wybranego systemu informatycznego stosowanego w Polsce.
  Źródła danych katastralnych oraz metody i zakres ich wykorzystania. Pozyskiwanie danych z operatów archiwalnych, w tym z map analogowych sporządzonych w byłych katastrach: austriackim i pruskim. Kartowanie mapy z wykorzystaniem szkiców granicznych i zarysów pomiarowych. Metody kalibracji map katastralnych: rodzaje transformacji, wybór punktów dostosowania, wybór optymalnej metody kalibracji w zależności od rodzaju deformacji podkładu mapowego i zastosowanego odwzorowania.
  Wymiana danych w systemach katastralnych: stosowane formaty (CIT, GeoTIFF, SWDE, DXF), ograniczenia i specyfika poszczególnych formatów. Wybrane problemy technologiczne i formalno-prawne modernizacji: synchronizacja i integracja danych geometrycznych i opisowych katastru, uzupełnienie bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali, dostosowanie struktury bazy katastralnej do aktualnych przepisów prawnych, analiza różnic w strukturze i zakresie danych na przykładzie ćwiczebnej bazy danych. Sposoby weryfikacji jakości i spójności danych katastralnych: weryfikacja semantyczna i syntaktyczna baz danych z wykorzystaniem wybranych analizatorów (A-SWDE, Raporter), spójność danych, analiza typowych problemów i błędów występujących przy zakładaniu baz katastralnych, porównanie numerycznej mapy katastralnej z ortofotomapą. Transformacja map z układu „1965” do układu „2000”. Analizy opisowo-przestrzenne bazy katastralnej: mapy użytkowania gruntów, mapy władania gruntami itp.

 2. Systemy Katastralne

  Technologia zakładania i modernizacji bazy danych katastralnych z wykorzystaniem wybranego systemu informatycznego stosowanego w Polsce.
  Źródła danych katastralnych oraz metody i zakres ich wykorzystania. Pozyskiwanie danych z operatów archiwalnych, w tym z map analogowych sporządzonych w byłych katastrach: austriackim i pruskim. Kartowanie mapy z wykorzystaniem szkiców granicznych i zarysów pomiarowych. Metody kalibracji map katastralnych: rodzaje transformacji, wybór punktów dostosowania, wybór optymalnej metody kalibracji w zależności od rodzaju deformacji podkładu mapowego i zastosowanego odwzorowania.
  Wymiana danych w systemach katastralnych: stosowane formaty, ograniczenia i specyfika poszczególnych formatów. Wybrane problemy technologiczne i formalno-prawne modernizacji: synchronizacja i integracja danych geometrycznych i opisowych katastru, uzupełnienie bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali, dostosowanie struktury bazy katastralnej do aktualnych przepisów prawnych, analiza różnic w strukturze i zakresie danych na przykładzie ćwiczebnej bazy danych. Sposoby weryfikacji jakości i spójności danych katastralnych: weryfikacja semantyczna i syntaktyczna baz danych z wykorzystaniem wybranych analizatorów, spójność danych, analiza typowych problemów i błędów występujących przy zakładaniu baz katastralnych, porównanie numerycznej mapy katastralnej z ortofotomapą. Transformacja map z układu „1965” do układu „2000”. Analizy opisowo-przestrzenne bazy katastralnej: mapy użytkowania gruntów, mapy władania gruntami itp.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady ogólne zaliczania przedmiotu określa
REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
(obowiązujący od 1 października 2017 r.) m.in. w paragrafie 15.
Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na paragraf 15 ust. 8a.

Szczegółowe wymagania odnośnie zaliczenia zajęć laboratoryjnych są następujące:
1. Zaliczone wszystkie kolokwia i kartkówki pisemnie.
2. Zaliczone wszystkie sprawdziany praktyczne (tzw. testy komputerowe) przeprowadzane w pracowniach komputerowych Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, z którym studenci zapoznawali się w trakcie zajęć.
3. Zaliczone wyniki wszystkich zadań przekazanych do samodzielnego wykonania przez studentów poza zajęciami (tzw. tematy ćwiczebne).
4. Zaliczanie kolokwiów, kartkówek, testów i tematów odbywa się w 3 terminach: termin pierwszy podstawowy i dwa terminy poprawkowe.
5. Terminy kolokwiów, testów oraz oddania tematów wyznacza prowadzący zajęcia z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
6. Obecność na zajęciach jest podstawą do klasyfikowania studenta, ale nie do wystawienia oceny (nie ma ocen za „samą obecność”).
7. Kolokwia, kartkówki, testy i tematy, dla których podstawowy termin przypada na drugie zajęcia przed końcem semestru (zwykle 2 tygodnie przed końcem semestru) będą poprawiane w trakcie sesji podstawowej (1 termin poprawkowy) oraz w sesji poprawkowej (2 termin poprawkowy), co może skutkować utratą odpowiednich terminów egzaminów.
8. Ocena z zaliczenia zajęć jest wystawiania jako średnia ważona ze wszystkich ocen uzyskanych przez studenta. Obowiązują następujące wagi:

Nazwa sprawdzianu Waga
Test komputerowy nr 1 0.2
Test komputerowy nr 2 0.3
Kolokwia i kartkówki 0.3
Temat ćwiczebny nr 1 0.1
Temat ćwiczebny nr 2 0.1
Suma: 1
9. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwiach, kartkówkach i testach powoduje utratę terminu.
10. Nieusprawiedliwione nie oddanie tematu w terminie podanym przez prowadzącego zajęcia powoduje utratę terminu.
11. Usprawiedliwienie nieobecności należy dostarczyć prowadzącemu zajęcia w terminie 7 dni od opuszczonego kolokwium, testu lub terminu oddania tematu. Po tym terminie usprawiedliwienia nie będą uwzględnianie. Można np. przesłać skany zaświadczeń, a później dostarczyć oryginał.
12. Po konsultacjach z prowadzącym zajęcia student samodzielnie opanowuje materiał wskazany przez prowadzącego, zaległy w wyniku nieobecności studenta.
13. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość nadrobienia zaległości poprzez:
- skorzystanie z konspektów (prezentacje wykorzystywane na wykładach zapisane w plikach pdf) i licznych materiałów do wykładów i zajęć projektowych dostępnych na http://jmaslanka.geod.agh.edu.pl/
- skorzystania z konsultacji w wyznaczonych terminach lub w terminach uzgodnionych z prowadzącym,
- kontaktu z prowadzącym poprzez e-maila.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość:
- podstawowych przepisów prawnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz geodezji, infrastruktury informacji przestrzennych,
- ewidencji gruntów i budynków,
- obsługi komputera i podstawowych programów geodezyjnych.

Recommended literature and teaching resources:

Beynon-Davies P. : Inżynieria systemów informacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1999.
Chojka A., Parzyński Z.: Infrastruktura informacji przestrzennej w UML. Warszawa, Wydawnictwo GEODETA 2013
Cymerman R., Goraj S., Nowak A., Ofierska E., Przybyłowski K. Surowiec S. (red.): Ewidencja gruntów. Warszawa, PWN 1987
Fedorowski W.: Ewidencja gruntów. Warszawa, PPWK 1974
Gaździcki J.: Systemy Katastralne. Warszawa, PPWK 1995
Hycner R.: Podstawy katastru. Kraków, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH 2004
Karabin M. red.: Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2016
Łuczyński R. red.: Aktualne problemy katastru w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2015
Pachelski W. Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A.: Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2012
PN-EN ISO 19107:2003 (2003): PN-EN ISO 19107:2003 Geographic Information – Spatial Schema.
PN-EN ISO 19152:2013-05 (2013): PN-EN ISO 19152:2013-05 wersja angielska — Informacja geograficzna – Katastralny model administrowania terenem (LADM), http://www.pkn.pl/.
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ: Instrukcja Katastralna II dla pomiarów uzupełniających Warszawa 1927, reprint 2005
Permanent Committee On Cadastre In The European Union, Cadastral information system a resource for the E.U. policies Overview on the cadastral systems of the E.U. member states. 2008-2009, www.eurocadastre.org
e-przewodnik.gugik.gov.pl/
www.ptip.org.pl/auto.php?page=Encyclopedia&enc=1
INSPIRE – D2.8.I.6 (2010): Data Specification on Cadastral Parcels – Guidelines. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_CP_v3.0.pdf.
INSPIRE – D2.8.III.2 (2013): Data Specification on Buildings – Guidelines. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_BU_v3.0.pdf.
Aktualne i nieobowiązujące przepisy prawne dotyczące ewidencji gruntów i budynków
Czasopisma dotyczące systemów katastralnych (np. GEODETA, PRZEGLĄD GEODEZYJNY)
Wybrane orzeczenia sądów: SN, NSA, WSA
Stanowiska Głównego Geodety Kraju – GGK i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – WINGiK (pomocniczo)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 1, Działka, granica, nieruchomość — Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 10, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

2. Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 2, Prosto do katastru i mierniczego — Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

3. Analysis of the accuracy of determining the coordinates property borders / Paweł HANUS, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4.

4. Correction of location of boundaries in cadastre modernization process — Korekta granic w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków / Paweł HANUS // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2013 vol. 62 no. 1, s. 51–65. — Bibliogr. s. 64,

5. Model of transformation of cadastral maps of former Austrian annexation with additional conditions on transformation parameters — Model transformacji map katastru byłego zaboru austriackiego z dodatkowymi warunkami odnoszącymi się do parametrów transformacji / Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 4, s. 23–33.

6. Possibility of application of former Austrian cadastre documentation forchosen surveying works and for cadastre modernization in Poland / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2007 [H.] 4 s. 147–152. — Bibliogr. s. 152

7. Transformacja map katastralnych byłego zaboru austriackiego — Cadastral maps transformation of former Austrian annexation / Paweł HANUS, Krzysztof Kremiec // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2 s. 239–249

8. Usefulness of documentation of former Prussian cadastre for determination of real estate boundaries in Poland / P. HANUS, R. Hudzik, R. HYCNER // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2010 [H.] 3 s. 96–105. — Bibliogr. s. 104–105

9. Using the former Austrian cadastre source documentation for surveying tasks in Poland / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // VGI : Österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation ; ISSN 1605–1653. — 2010 Jg. 98 H. 1 s. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr

10. Determination of coefficient of usefulness of former Austrian cadastre documentation for legal-surveying works in Poland — Określenie współczynnika przydatności materiałów katastru austriackiego w pracach geodezyjno-prawnych / Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2009 vol. 3 no. 2 s. 13–26

11. Peculiarity of preparing synchronized lists in Poland on territories of former Austrian annexation / Paweł HANUS, Robert KRZYŻEK // W: STOCKHOLM 2008 : FIG working week – integrating generations : including the joint FIG-UN-Habitat seminar on ,,Improving slum conditions through innovative financing” : Stockholm, Sweden, 14–19 June 2008 : ISBN 978-87-90907-67-9d

12. Wykonawstwo geodezyjne — [Geodetic execution] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Katowice : Wydawnictwo Gall, 2007. — 363 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN 978-83-60968-01-7

13. Hycner R., Maślanka J.: Możliwości i ograniczenia wykorzystania danych katastralnych w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwartalnik Geomatics and environmetnal engineering. Zeszyt Nr 4/2007. Kraków 2007

14. Maślanka J., Latoś St.: Analiza dokładności map numerycznych i cyfrowych. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, tom IV, zeszyt 2, Wydawnictwo AGH 1998. s. 163-177.

15. Maślanka J., Latoś St.: Mapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków. Biuletyn Naukowy Akademii Rolniczo-Technicznej nr 6, Olsztyn 1999 r.

16. Maślanka J.: Wybrane doświadczenia i wnioski z modelowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2009–2010 na bazie rezultatów projektu GUGiK o nazwie ,,Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” (WMK). Jarosław, Geomatyka i Inżynieria, kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 2010

17. Kolińska M., Maślanka J.: Analiza jakości danych ewidencji gruntów i budynków w świetle modernizacji na przykładzie Miasta Krakowa. Materiały konferencji pt.: „Jakość w administracji geodezyjnej", Wrocław 22 października 2008 r.

18. Maślanka J.: Zrozumieć SIT. Magazyn geodezyjny GEODETA, nr 11(18), 1996

19. Maślanka J.: Problemy prawne i techniczne synchronizacji danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej na temat Aktualnych Zagadnień w Geodezji, Piwniczna, 10-12 maja 2001.

20. Maślanka J.: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem produktów WMK. Materiały ze szkolenia z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem materiałów LPIS. Warszawa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 7-9 września 2009r. www.gugik.gov.pl.

21. Maślanka, J.: Determining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of Rural Areas]. No IV/1/2018. DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.060, pp. 879-890.

22. Maślanka, J.: Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych – wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of Rural Areas]. No III/1/2018. DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.3.1.050, pp. 741-754.

Additional information:

None