Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Theory and Practice of Real Estate Valuation II
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-301-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
Module summary

Rozszerzenie wiedzy zdobytej w ramach przedmiotu Teoria i praktyka wyceny I, teoretyczne i praktyczne rozwiązywanie zadań z zakresu wyceny nieruchomości specjalnych i do celów szczególnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozwiązywania zadań w zakresie wyceny nieruchomości oraz sporządzania opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości GIK2A_K01 Test,
Activity during classes,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Gromadzić dane z rynku nieruchomości niezbędne w czynnościach szacowania nieruchomości jak i sporządzania opracowań i ekspertyz. GIK2A_U01 Test,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Dokonać doboru odpowiednich podstaw prawnych oraz literatury do rozwiązywania zagadnień z zakresu wyceny nieruchomości. GIK2A_U04, GIK2A_U03 Test,
Examination,
Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Szczegółowe zagadnienia wyceny nieruchomości do różnych celów. GIK2A_W03 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Podejścia, metody i techniki wykorzystywane do wyceny różnego rodzaju nieruchomości oraz zasady przeprowadzania analizy rynku nieruchomości. GIK2A_W02, GIK2A_W05 Activity during classes,
Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
63 27 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozwiązywania zadań w zakresie wyceny nieruchomości oraz sporządzania opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Gromadzić dane z rynku nieruchomości niezbędne w czynnościach szacowania nieruchomości jak i sporządzania opracowań i ekspertyz. + - + + - - - - - - -
M_U002 Dokonać doboru odpowiednich podstaw prawnych oraz literatury do rozwiązywania zagadnień z zakresu wyceny nieruchomości. + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Szczegółowe zagadnienia wyceny nieruchomości do różnych celów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Podejścia, metody i techniki wykorzystywane do wyceny różnego rodzaju nieruchomości oraz zasady przeprowadzania analizy rynku nieruchomości. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 168 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 63 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 42 h
Realization of independently performed tasks 46 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (27h):
Treści kształcenia – Wykłady

1.Podstawy rolnictwa. Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne. Użytki rolne i ich rodzaje. Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości. Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji. Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wycena nieruchomości rolnych.
2.Podstawy leśnictwa. Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów. Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu. Przestrzenny podział lasów. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym, dochodowym, kosztowym oraz mieszanym. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych.
3.Podstawy gospodarki wodnej. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Linia brzegowa. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących. Zasady korzystania z wód i ochrona wód. Pozwolenia wodnoprawne.
4.Wycena prawa użytkowania wieczystego i określanie wartości rynkowej nieruchomości w aspekcie prawa użytkowania wieczystego.
5.Określanie wartości rynkowej nieruchomości w aspekcie prawa trwałego zarządu.
6.Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych.
7.Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne.
8.Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych.
9.Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości.
10.Wycena masowa.
11.Wybrane zagadnienia zarządzania nieruchomościami.
12.Doradztwo na rynku nieruchomości. Obszar i zakres działalności doradcy na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa.
13.Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji.
14.Status prawny rzeczoznawcy majątkowego.
15.Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
16.Standardy zawodowe i etyka zawodowa.
17.Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny. Wartość godziwa. Wartość bankowo – hipoteczna. Wartość inwestycyjna. Wartość katastralna. Wartość odtworzeniowa. Inne rodzaje wartości nierynkowych.

Laboratory classes (18h):
Treści kształcenia – Ćwiczenia

1.Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska. Wycena sadów, ogrodów działkowych, gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej, wycena gruntów pod stawami, wycena gruntów pod rowami pełniących funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym lub mieszanym. Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny gruntu rolnego wraz z częściami składowymi. Układ, treść i forma operatu szacunkowego według KSWP 3.
2.Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym, dochodowym, kosztowym oraz mieszanym. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych.
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny gruntu leśnego. Układ, treść i forma operatu szacunkowego według KSWP 3.
3.Kolokwium zaliczeniowe z części materiału dotyczącego wyceny nieruchomości rolnych, leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych.
4.Zadania rachunkowe z określania wartości rynkowej nieruchomości: przeznaczonej lub zajętej pod drogę publiczną.
5.Zadania rachunkowe z wyceny ograniczonego prawa rzeczowego.
6.Zadania rachunkowe z określania wartości prawa użytkowania wieczystego oraz wartości rynkowej nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, wnoszonej do spółki w formie aportu.
7.Zadania rachunkowe z wyceny nieruchomości dla potrzeb planistycznych.
8.Kolokwium zaliczeniowe z drugiej części materiału.

Project classes (18h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych z ćwiczeń audytoryjnych oraz egzaminu. Do ustalenia oceny końcowej wliczają się oceny uzyskane z wszystkich ewentualnych terminów zaliczenia i egzaminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń – średnia ocen cząstkowych z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu – uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu.
Ocena końcowa uwzględnia ocenę z ćwiczeń i ocenę z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student jest zobowiązany we własnym zakresie nadrobić zaległości wynikłe z nieobecności na wykładach i ćwiczeniach. Istnieje możliwość odrabiania zajęć w innych grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu “Teoria i praktyka wyceny nieruchomości I”

Recommended literature and teaching resources:

1. Akty prawne odnoszące się do tematyki zajęć.
2. Adamczewski Z. Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze. Warszawa, 2011.
3. Bojar Z., Cymerman R., Hopfer A., Michnikowska K., Nurek W., Prystupa M., Szamański M. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Educaterra, 2009.
Bryx M. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością. Poltex, 2008.
4. Cymerman R., Hopfer A. System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. PFSRM, 2012.
5. Cymerman R. Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Educaterra, 2011.
6. Czaja J. Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków, 1999.
7. Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków, 2001.
8. Czaja J., Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków, 2007.
9. Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa, PWN, 2009.
Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. PFSRM, 2006.
10. Nowak A. Wycena nieruchomości leśnych. Educaterra, 2010.
11. Parzych P., Czaja J. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2015.
12. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
13. Zmarlicki K. Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich. PFSRM, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Czaja J., Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków, 2007.
2. Parzych P., Czaja J. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2015.

Additional information:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i zdanie egzaminu.