Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Choosen Legal Issues in the Management of Real Estate
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-303-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Module summary

Student, który ukończy moduł zna podstawy prawne wybranych procedur gospodarowania nieruchomościami oraz potrafi te procedury zrealizować.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 współdziałać w różnorodnym zawodowo środowisku GIK2A_K01, GIK2A_K02 Project
Skills: he can
M_U001 pozyskać i przetworzyć dane niezbędne dla wybranej pracy realizowanej w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami GIK2A_U02, GIK2A_U01 Project
M_U002 pracować w zespole w celu wykonania zadań realizowanych w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami GIK2A_U05, GIK2A_U04, GIK2A_U06 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawy prawne niezbędne do realizacji zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami GIK2A_W03, GIK2A_W02 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 współdziałać w różnorodnym zawodowo środowisku - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 pozyskać i przetworzyć dane niezbędne dla wybranej pracy realizowanej w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami - - - + - - - - - - -
M_U002 pracować w zespole w celu wykonania zadań realizowanych w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawy prawne niezbędne do realizacji zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (18h):
 1. -Podstawy prawa zobowiązań
  -Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  -Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  -Gospodarka rolna, leśna i wodna
  -Ochrona danych osobowych
  -Zamówienia publiczne
  -Doradztwo na rynku nieruchomości

 2. -Podstawy prawa zobowiązań
  -Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  -Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  -Gospodarka rolna, leśna i wodna
  -Ochrona danych osobowych
  -Zamówienia publiczne
  -Doradztwo na rynku nieruchomości

Project classes (18h):
 1. Praktyczne przykłady i rozwinięcie tematyki podjętej podczas wykładów

 2. Wykonywane na ćwiczeniach projekty są rozwinięciem tematyki podjętej podczas wykładów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Z ćwiczeń projektowych można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe nieobecności do 50% frekwencji należy usprawiedliwić. Frekwencja poniżej 50% skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyskuje się na podstawie wykonanych i złożonych u prowadzącego projektów (wszystkich przewidzianych w karcie modułu).
Ocenę pozytywną z ćwiczeń projektowych otrzymuje Student, który oddał w terminie poprawnie i samodzielnie wykonane wszystkie realizowane na zajęciach projekty oraz zdał kolokwium na przynajmniej ocenę dostateczną.
Ostateczny termin oddania projektów to ostatni dzień semestru. Nieoddanie projektu, oddanie projektu wykonanego z kardynalnymi błędami merytorycznymi lub oddanie projektu po upływie wyznaczonego terminu skutkuje oceną niedostateczną.
Odpowiedź ustna następuje podczas oddania projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z projektów z uwzględnieniem terminu w którym Student otrzymał z nich pozytywną ocenę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładach wszystkie zaległości z tego tytułu (zarówno wiedza jak i sprawy informacyjne, organizacyjne i inne) student jest zobowiązany do uzupełnienia we własnym zakresie.
Ćwiczenia można odrobić na zajęciach innych grup. Jeżeli nie ma takiej możliwości prowadzący w ramach odrobienia zajęć może zlecić wykonanie dodatkowego zadania.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończenie studiów pierwszego stopnia i aktualny wpis na dziekanatową listę studentów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Appraisal Institute: The Appraisal of Real Estate, Chicago 2000 r. USA. (Wycena Nieruchomości – tłumaczenie na j. polski, Warszawa 2005),
2. Brzeziński Z.: Pośrednik na rynku nieruchomości. Praca zbiorowa. Poltext Warszawa 2002 r.
3. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.
4. Henzel H.: Rola pośrednika na rynku nieruchomości. Difin Warszawa 2007 r.
5. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN Warszawa 2005 r

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.
2.Parzych P.: Modele estymacji wartości katastralnej nieruchomości . Kraków 2011 r.
3.Bydłosz J., Parzych P.: Praktyczne aspekty ustanawiania odrębnej własności lokali, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2010 vol. 18 nr 4, s. 23–32
4.Bydłosz J.Kołodziej A., Parzych P.: Prawne aspekty funkcjonowania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2010 vol. 18 nr 3, s. 111–122.

Additional information:

Brak.