Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field Exercises in Real Estate Appraisal
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-304-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia praktyczne z zakresu wyceny nieruchomości, obejmujące podstawowe zagadnienia z zakresu analizy rynku nieruchomości i sposobów szacowania nieruchomości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 pracy w zespole oraz współpracy z różnymi instytucjami publicznymi GIK2A_K01, GIK2A_K02 Execution of a project,
Oral answer
Skills: he can
M_U001 prawidłowo wykonac operat szacunkowy rzeczywistej nieruchomości GIK2A_U05, GIK2A_W03, GIK2A_U04 Execution of a project
M_U002 pozyskiwać informacje konieczne do wykonania operatu GIK2A_U06, GIK2A_U05 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 praktyczne uwarunkowania wykonywania operatów szacunkowych GIK2A_W05 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 pracy w zespole oraz współpracy z różnymi instytucjami publicznymi - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 prawidłowo wykonac operat szacunkowy rzeczywistej nieruchomości - - + - - - - - - - -
M_U002 pozyskiwać informacje konieczne do wykonania operatu - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 praktyczne uwarunkowania wykonywania operatów szacunkowych - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Laboratory classes (12h):
 1. Treści kształcenia (ćwiczenia terenowe)
  W trakcie ćwiczeń terenowych każda sekcja trzy osobowa sporządza 3 operaty szacunkowe, które powinny obejmować:
  • OPERAT NR 1. Wycena lokalu mieszkalnego metodą porównywania parami i analizy statystycznej rynku – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
  • OPERAT NR 2. Wycena lokalu użytkowego (nieruchomości komercyjnej) w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, przy zastosowaniu techniki dyskontowania strumieni pieniężnych – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
  • OPERAT NR 3. Wycenę nieruchomości zurbanizowanej podejściem mieszanym, metodą pozostałościową – dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
  Wycena lokalu mieszkalnego podejściem porównawczym obejmuje:
  • wybór z lokalnego rynku lokalu mieszkalnego, opis według następujących punktów:
  - lokalizacja budynku w mieście,
  - lokalizacja lokalu w budynku,
  - stan prawny lokalu,
  - stanu technicznego budynku i lokalu,
  - sposobu użytkowania lokalu,
  - wizji lokalnej budynku i lokalu,
  - powierzchni ogólnej lokalu i jego rozkładu pomieszczeń,
  - standardu wykończenia i wyposażenia lokalu,
  - udziału w częściach wspólnych.
  • ustalenie cech (atrybutów) i ich skal dla lokali mieszkalnych z lokalnego rynku,
  • wybór lokali mieszkalnych o podobnych cechach do lokalu wycenianego oraz analiza ich podaży i popytu.
  • sformułowanie baz lokalnych według ustalonych atrybutów dla analizowanych lokali mieszkalnych,
  • analiza rynku, która obejmuje następujące czynności:
  - ustalenie wpływów poszczególnych atrybutów na ceny lokali,
  - ustalenie trendu zmiany cen transakcyjnych w czasie,
  - ustalenie udziałów poszczególnych atrybutów w wyjaśnianiu zmienności cen rynkowych lokali,
  • wybór atrybutów lokalu do wyceny,
  • wybór z bazy lokalnej nieruchomości do porównania dla metody analizy statystycznej rynku oraz wykonanie wyceny wybranego lokalu,
  • przygotowanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego zgodnie ze Standardem VII.1.

  Wycena nieruchomości użytkowych (komercyjnych) podejściem dochodowym metodą inwestycyjną obejmuje:
  • wybór z lokalnego rynku lokalu użytkowego i opis według następujących punktów:
  - lokalizacja budynku w mieście,
  - lokalizacja lokalu w budynku,
  - stan prawny lokalu,
  - stanu technicznego budynku i lokalu,
  - sposobu użytkowania lokalu,
  - wizji lokalnej budynku i lokalu,
  - powierzchni ogólnej lokalu i jego rozkładu pomieszczeń,
  - standardu wykończenia i wyposażenia lokalu,
  - udziału w częściach wspólnych,
  - czynszów i wydatków operacyjnych z tytułu użytkowania lokalu użytkowego.
  • ustalenie cech (atrybutów) i ich skal dla lokali użytkowych z lokalnego rynku,
  • wybór lokali użytkowych o podobnych cechach do lokalu wycenianego,
  • sformułowanie baz według ustalonych atrybutów:
  - dla sprzedanych lokali użytkowych,
  - dla wynajmowanych lokali użytkowych.
  • analiza rynku, która obejmuje następujące czynności:
  - ustalenie wpływów poszczególnych atrybutów na ceny lokali i na stawki czynszowe,
  - ustalenie trendu zmiany cen transakcyjnych i czynszów w czasie,
  - korekta cen i czynszów na datę wyceny,
  • ustalenie parametrów rynkowych w zakresie cen i czynszów dla reprezentatywnych grup lokali,
  • ustalenie operacyjnego dochodu netto oraz współczynnika kapitalizacji prostej,
  • ustalenie strumieni pieniężnych oraz współczynnika ryzyka finansowego i stopy dyskonta,
  • wycena lokalu użytkowego metodą inwestycyjną według techniki dyskontowania strumieni pieniężnych,
  • przygotowanie operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego zgodnie ze Standardem VII.1.

  Wycenę nieruchomości zurbanizowanej (dom w surowym stanie) podejściem mieszanym, metodą pozostałościową obejmuje:
  • wyboru z lokalnego rynku nieruchomości zabudowanej domem w surowym stanie i opisanie tej nieruchomości według następujących punktów:
  - lokalizacja nieruchomości na terenie miasta,
  - stan prawny nieruchomości i budynku,
  - opis konstrukcji obiektu budowlanego,
  - stanu technicznego i zużycie obiektu budowlanego,
  - wizja lokalna obiektu budowlanego,
  - powierzchni ogólnej budynku i jego rozkładu pomieszczeń,
  - standardu wykończenia i wyposażenia budynku,
  • Wycena nieruchomości według następujących trzech etapów:
  W etapie I będzie wykonana wycena metodą porównywania parami nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, przy założeniu że dom jest wykończony zgodnie z projektem technicznym budowy. Wartość rynkowa tego budynku będzie wyliczona według czynności opisanych w operacie 1.
  - W etapie drugim będzie ustalony współczynnik rynkowy stanu budowy, jako stosunek sumy kosztu wykonanych elementów scalonych domu jednorodzinnego do kosztu realizacji całego budynku, według przyjętego projektu. W tym celu zostaną wykorzystane katalogi do scalonych elementów budynków.
  W etapie trzecim zostanie określona wartość rynkowa wykonanych elementów budynku według ustalonego projektu technicznego wraz z działka gruntową, jako iloczyn współczynnika rynkowego określonego w etapie 2 i rynkowej wartości określonej w etapie 1.
  • przygotowanie operatu szacunkowego dla wycenianej nieruchomości zgodnie z KZWN.

 2. Treści kształcenia (ćwiczenia terenowe)
  W trakcie ćwiczeń terenowych każda sekcja trzy osobowa sporządza 3 operaty szacunkowe, które powinny obejmować:
  • OPERAT NR 1. Wycena lokalu mieszkalnego metodą porównywania parami i analizy statystycznej rynku – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
  • OPERAT NR 2. Wycena lokalu użytkowego (nieruchomości komercyjnej) w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, przy zastosowaniu techniki dyskontowania strumieni pieniężnych – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
  • OPERAT NR 3. Wycenę nieruchomości zurbanizowanej podejściem mieszanym, metodą pozostałościową – dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
  Wycena lokalu mieszkalnego podejściem porównawczym obejmuje:
  • wybór z lokalnego rynku lokalu mieszkalnego, opis według następujących punktów:
  - lokalizacja budynku w mieście,
  - lokalizacja lokalu w budynku,
  - stan prawny lokalu,
  - stanu technicznego budynku i lokalu,
  - sposobu użytkowania lokalu,
  - wizji lokalnej budynku i lokalu,
  - powierzchni ogólnej lokalu i jego rozkładu pomieszczeń,
  - standardu wykończenia i wyposażenia lokalu,
  - udziału w częściach wspólnych.
  • ustalenie cech (atrybutów) i ich skal dla lokali mieszkalnych z lokalnego rynku,
  • wybór lokali mieszkalnych o podobnych cechach do lokalu wycenianego oraz analiza ich podaży i popytu.
  • sformułowanie baz lokalnych według ustalonych atrybutów dla analizowanych lokali mieszkalnych,
  • analiza rynku, która obejmuje następujące czynności:
  - ustalenie wpływów poszczególnych atrybutów na ceny lokali,
  - ustalenie trendu zmiany cen transakcyjnych w czasie,
  - ustalenie udziałów poszczególnych atrybutów w wyjaśnianiu zmienności cen rynkowych lokali,
  • wybór atrybutów lokalu do wyceny,
  • wybór z bazy lokalnej nieruchomości do porównania dla metody analizy statystycznej rynku oraz wykonanie wyceny wybranego lokalu,
  • przygotowanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego zgodnie ze Standardem VII.1.

  Wycena nieruchomości użytkowych (komercyjnych) podejściem dochodowym metodą inwestycyjną obejmuje:
  • wybór z lokalnego rynku lokalu użytkowego i opis według następujących punktów:
  - lokalizacja budynku w mieście,
  - lokalizacja lokalu w budynku,
  - stan prawny lokalu,
  - stanu technicznego budynku i lokalu,
  - sposobu użytkowania lokalu,
  - wizji lokalnej budynku i lokalu,
  - powierzchni ogólnej lokalu i jego rozkładu pomieszczeń,
  - standardu wykończenia i wyposażenia lokalu,
  - udziału w częściach wspólnych,
  - czynszów i wydatków operacyjnych z tytułu użytkowania lokalu użytkowego.
  • ustalenie cech (atrybutów) i ich skal dla lokali użytkowych z lokalnego rynku,
  • wybór lokali użytkowych o podobnych cechach do lokalu wycenianego,
  • sformułowanie baz według ustalonych atrybutów:
  - dla sprzedanych lokali użytkowych,
  - dla wynajmowanych lokali użytkowych.
  • analiza rynku, która obejmuje następujące czynności:
  - ustalenie wpływów poszczególnych atrybutów na ceny lokali i na stawki czynszowe,
  - ustalenie trendu zmiany cen transakcyjnych i czynszów w czasie,
  - korekta cen i czynszów na datę wyceny,
  • ustalenie parametrów rynkowych w zakresie cen i czynszów dla reprezentatywnych grup lokali,
  • ustalenie operacyjnego dochodu netto oraz współczynnika kapitalizacji prostej,
  • ustalenie strumieni pieniężnych oraz współczynnika ryzyka finansowego i stopy dyskonta,
  • wycena lokalu użytkowego metodą inwestycyjną według techniki dyskontowania strumieni pieniężnych,
  • przygotowanie operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego zgodnie ze Standardem VII.1.

  Wycenę nieruchomości zurbanizowanej (dom w surowym stanie) podejściem mieszanym, metodą pozostałościową obejmuje:
  • wyboru z lokalnego rynku nieruchomości zabudowanej domem w surowym stanie i opisanie tej nieruchomości według następujących punktów:
  - lokalizacja nieruchomości na terenie miasta,
  - stan prawny nieruchomości i budynku,
  - opis konstrukcji obiektu budowlanego,
  - stanu technicznego i zużycie obiektu budowlanego,
  - wizja lokalna obiektu budowlanego,
  - powierzchni ogólnej budynku i jego rozkładu pomieszczeń,
  - standardu wykończenia i wyposażenia budynku,
  • Wycena nieruchomości według następujących trzech etapów:
  W etapie I będzie wykonana wycena metodą porównywania parami nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, przy założeniu że dom jest wykończony zgodnie z projektem technicznym budowy. Wartość rynkowa tego budynku będzie wyliczona według czynności opisanych w operacie 1.
  - W etapie drugim będzie ustalony współczynnik rynkowy stanu budowy, jako stosunek sumy kosztu wykonanych elementów scalonych domu jednorodzinnego do kosztu realizacji całego budynku, według przyjętego projektu. W tym celu zostaną wykorzystane katalogi do scalonych elementów budynków.
  W etapie trzecim zostanie określona wartość rynkowa wykonanych elementów budynku według ustalonego projektu technicznego wraz z działka gruntową, jako iloczyn współczynnika rynkowego określonego w etapie 2 i rynkowej wartości określonej w etapie 1.
  • przygotowanie operatu szacunkowego dla wycenianej nieruchomości zgodnie z KZWN.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student wykonuje i oddaje prowadzącemu wszystkie wymienione w karcie operaty szacunkowe. Oddanie operatu wiąże się z odpowiedzią ustną.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen z wykonanych operatów szacunkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia można odrobić na zajęciach innych grup. Jeżeli nie ma takiej możliwości prowadzący w ramach odrobienia zajęć może zlecić wykonanie dodatkowego zadania.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończenie studiów pierwszego stopnia i aktualny wpis na dziekanatową listę studentów. Podstawowa wiedza z zakresu wyceny nieruchomości.

Recommended literature and teaching resources:

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)
1. KSWP 1. WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA
2. KSWP 3. OPERAT SZACUNKOWY

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.
Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków 2015 r.

Additional information:

Brak.