Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Valuation of Special Real Estates
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-305-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
Module summary

Problematyka wyceny nieruchomości, analiza aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i szacowania nieruchomości. Sporządzenia projektu dotyczącego określenia wartości wybranej nieruchomości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 samodzielnego rozwiązywania zagadnień z obszaru rynku nieruchomości, sporządzania różnego rodzaju opracowań. GIK2A_K01 Project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne oraz integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów; GIK2A_U01 Project,
Activity during classes
M_U002 ocenić przydatność poszczególnych podejść, metod i technik wykorzystywanych w wycenie nieruchomości w zależności od rodzaju szacowanej nieruchomości, celu i zakresu wyceny oraz dostępności danych rynkowych, w tym dostrzec ograniczenia w ich zastosowaniu. GIK2A_U05, GIK2A_U04 Project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 prawne i ekonomiczne podstawy określania wartości nieruchomości oraz jej wykorzystania w sporządzaniu operatów szacunkowych; GIK2A_W03 Project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 samodzielnego rozwiązywania zagadnień z obszaru rynku nieruchomości, sporządzania różnego rodzaju opracowań. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne oraz integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów; + - + - - - - - - - -
M_U002 ocenić przydatność poszczególnych podejść, metod i technik wykorzystywanych w wycenie nieruchomości w zależności od rodzaju szacowanej nieruchomości, celu i zakresu wyceny oraz dostępności danych rynkowych, w tym dostrzec ograniczenia w ich zastosowaniu. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 prawne i ekonomiczne podstawy określania wartości nieruchomości oraz jej wykorzystania w sporządzaniu operatów szacunkowych; - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (9h):

1. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora.

3. Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.

5. Wycena nieruchomości zabytkowych.

Laboratory classes (9h):

1. Analiza problemów i pytań ustalonych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną na uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości.

2. Rozwiązywanie zadań z wyceny nieruchomości, obejmujących różne zagadnienia wymienione w minimum programowym dla studiów w zakresie wyceny nieruchomości, niezbędnych do zrealizowania w celu ubiegania się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Zaliczenie ćwiczeń – uzyskanie pozytywnej oceny z projektu dotyczącego określania wartości nieruchomości realizowanego samodzielnie lub w podziale na grupy
 • Zaliczenie przedmiotu – uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń,
 • Ocena końcowa uwzględnia ocenę z projektu, aktywność oraz obecności na zajęciach
  ćwiczeniowych.
 • Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnioważoną:

- oceny aktywności studenta na zajęciach i poziomiu jego przygotowania do zajęć (sprawdzanych w formie rozwiązywania zadań rachunkowych i testów) – waga 0,2;

- oceny z kolokwium zaliczeniowego – waga 0,8.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student jest zobowiązany we własnym zakresie nadrobić zaległości wynikłe z nieobecności na wykładach i ćwiczeniach. Istnieje możliwość odrabiania zajęć w innych grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu prawa gospodarki nieruchomościami, aktów prawnych w zakresie wyceny nieruchomości, sposobów określania wartości nieruchomości.

Wymagane wiadomości z zakresu wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami, zawarte w treści kształcenia z przedmiotów “Teoria i praktyka wyceny I” oraz “Teoria i praktyka wyceny II”.

Recommended literature and teaching resources:

Akty prawne odnoszące się do tematyki zajęć.
Bojar Z., Cymerman R., Hopfer A., Michnikowska K., Nurek W., Prystupa M., Szamański M. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Educaterra, 2009.
Cymerman R., Hopfer A. System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. PFSRM, 2012.
Chrzanowski A. Wycena nieruchomości zabytkowych. Zielona Góra, 1997.
Czaja J. Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków, 1999.
Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków, 2001.
Czaja J., Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków, 2007.
Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa, PWN, 2009.
Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. PFSRM, 2006.
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.

Additional information:

Student samodzielnie opanowuje materiał zaległy w wyniku nieobecności