Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of Negotiations
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-306-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawy negocjacji pokazują studentom praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu komunikowania i znajomości specyfiki psycho-społecznych aspektów funkcjonowania człowieka oraz funkcjonowania rynku. Zajecia mają na celu również dostarczenie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji ważnych z punktu widzenia pracy w zespole w zakresie rozwiązywania konfliktów i podejmowania wspólnych decyzji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 samodzielnego sformułowania problemów praktycznych w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmowania poszukiwania możliwych rozwiązań GIK2A_K01, GIK2A_K02 Activity during classes
M_K002 wykorzystania umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenienia wartości współpracy w zespole negocjatorów GIK2A_K03, GIK2A_K01, GIK2A_K02 Activity during classes
M_K003 korzystania ze swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie GIK2A_K01, GIK2A_K02 Activity during classes
M_K004 zrozumienia wagi i znaczenia praw człowieka oraz poszanowania jego godności w swojej pracy zawodowej GIK2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej GIK2A_U04, GIK2A_U06 Test
M_U002 poprawnie stosować poznaną terminologię z zakresu socjologii i innych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką negocjacji GIK2A_U02, GIK2A_U01 Test
M_U003 interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania GIK2A_U02, GIK2A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej GIK2A_W03 Test
M_W002 podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej GIK2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 samodzielnego sformułowania problemów praktycznych w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmowania poszukiwania możliwych rozwiązań + - - - - - - - - - -
M_K002 wykorzystania umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenienia wartości współpracy w zespole negocjatorów + - - - - - - - - - -
M_K003 korzystania ze swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_K004 zrozumienia wagi i znaczenia praw człowieka oraz poszanowania jego godności w swojej pracy zawodowej - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
M_U002 poprawnie stosować poznaną terminologię z zakresu socjologii i innych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką negocjacji + - - - - - - - - - -
M_U003 interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):
Podstawy negocjacji

1. Istota negocjacji: przedstawianie propozycji i ofert oraz kwesia ustępstw. Obszary występowania negocjacji.
2. Merytoryczne przygotowanie do necjacji
3. przedstawienie konkretnej strategii prowadzenia negocjacji: strategia przełamująca w. Ury’ego
4. Taktyki negocjacyjne: blokujące, ofensywne i zwodnicze.
5. Fazy negocjacji
6. Dobór zespołów negocjacyjnych
7.Style prowadzenia negocjacji i ich skuteczność.
8. postępowanie w trudnych sytuacjach pozycyjnych
9. Negocjace międzynarodowe – kulturowe uwarunkowania
10. Etyka w negocjacjach

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział z zajęciach oraz zrealizowanie scenariusza negocjacji i przeprowadzenie symulacji negocjacji.
Zasady zaliczenia są jednakowe dla I terminu oraz II i III terminu w sesji poprawkowej.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Wynik realizowania scenariusza negocjacji i przeprowadzenia symulacji negocjacji70%, aktywność na zajęciach 30%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, studentka który opuści zajęcia musi wyrównać zaległości w formie i zakresie oraz czasie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne – brak
Wymagania dodatkowe – obecność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Kamiński Jacek 2003 ,,Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów", Wyd. Poltekst, Warszawa
Literatura zalecana:
Fischer Roger, Ury Wiliam 1994 ,,Dochodząc do tak" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Ury Wiliam 1995 ,,Odchodzć od nie" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Mastenbroek, Willem 1996,,Negocjowanie" PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne pod adresem:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/mamak-zdanecka-marzena-00416

Additional information:

Brak