Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Preparation and Submission of Master Thesis
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-401-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Module summary

Zaliczenie modułu wiąże się z wykonaniem i zaliczeniem pracy dyplomowej magisterskiej oraz z przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać informacje z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat GIK2A_U02, GIK2A_U01, GIK2A_U04, GIK2A_U10, GIK2A_U11, GIK2A_U07, GIK2A_U06, GIK2A_U03 Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U002 przedstawić w formie prezentacji ustnej najważniejsze elementy własnej pracy magisterskiej oraz podjąć dyskusję na jej temat GIK2A_U02, GIK2A_U06 Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation
M_U003 poprawnie zredagować pracę dyplomową, stanowiącą szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań i analiz, w tym streszczenie w języku angielskim GIK2A_U12, GIK2A_U02, GIK2A_U01, GIK2A_U07, GIK2A_U03 Examination,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wybrane problemy z zakresu Geodezji i Kartografii i sposoby ich rozwiązywania oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych w tym zakresie, szczególnie w prezentowanej specjalności GIK2A_W05, GIK2A_W07, GIK2A_W03, GIK2A_W02, GIK2A_W06, GIK2A_W01 Examination,
Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Review of a thesis,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać informacje z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat - - - - - - - - - + -
M_U002 przedstawić w formie prezentacji ustnej najważniejsze elementy własnej pracy magisterskiej oraz podjąć dyskusję na jej temat - - - - - - - - - + -
M_U003 poprawnie zredagować pracę dyplomową, stanowiącą szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań i analiz, w tym streszczenie w języku angielskim - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 wybrane problemy z zakresu Geodezji i Kartografii i sposoby ich rozwiązywania oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych w tym zakresie, szczególnie w prezentowanej specjalności - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 505 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Preparation for classes 100 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Contact hours 5 h
Inne 350 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (0h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Z modułu nie wystawia się oceny końcowej.

Wpisu zaliczenia dokonuje Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia w oparciu o oceny wystawione przez opiekuna i recenzenta.
Końcowa ocena pracy dyplomowej jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o oceny od opiekuna pracy i recenzenta. Ocena egzaminu dyplomowego jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na obydwa postawione pytania (oceniane przez zadających te pytania).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student musi uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych jego programem studiów.
Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca pozytywne recenzje promotora i recenzenta pracy.

https://galaxy.agh.edu.pl/~wggiis/dziekanat/?menu1=4&menu2=23&co=t&lin=o&wiad=o

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podana przez opiekuna pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

www.bpp.agh.edu.pl

Additional information:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy
uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji. W przypadku pracy zespołowej
wymagane jest szczegółowe określenie udziału każdego z wykonawców w pracy.
Egzamin dyplomowy obejmuje: prezentację pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i
sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin magisterski).
Egzamin magisterski polega na odpowiedzi na dwa przekrojowe pytania z zakresu
kierunku studiów, z których jedno jest zadawane przez opiekuna pracy, a drugie przez
recenzenta.
Ocena końcowa, która będzie zamieszczona na dyplomie jest obliczana jako średnia ważona na podstawie:
-oceny z egzaminu z wagą 0,2,
-oceny z pracy magisterskiej z wagą 0,2,
-średniej ocen ze studiów z wagą 0,6.