Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Seminar
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-402-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium ma na celu monitorowanie i wspieranie studentów podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 działania w sposób kreatywny krytycznie oceniając posiadaną wiedzę i rozumiejąc potrzebę jej uzupełniania GIK2A_K01 Activity during classes,
Presentation
Skills: he can
M_U001 zaprojektować i rozwiązać skomplikowane zadanie inżynierskie GIK2A_U09, GIK2A_U04, GIK2A_U10, GIK2A_U07 Activity during classes,
Presentation
M_U002 wykonać opracowanie naukowe oraz specjalistyczną dokumentację w oparciu o dostępną literaturę oraz w oparciu o przeprowadzone badania i analizy GIK2A_U12, GIK2A_U02, GIK2A_U11, GIK2A_U06 Presentation,
Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady projektowania i prowadzenia badań oraz umie dobrać odpowiednie techniki i narzędzia badawcze. GIK2A_W05, GIK2A_W04, GIK2A_W07, GIK2A_W03, GIK2A_W02, GIK2A_W06, GIK2A_W01 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 działania w sposób kreatywny krytycznie oceniając posiadaną wiedzę i rozumiejąc potrzebę jej uzupełniania - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 zaprojektować i rozwiązać skomplikowane zadanie inżynierskie - - - - - + - - - - -
M_U002 wykonać opracowanie naukowe oraz specjalistyczną dokumentację w oparciu o dostępną literaturę oraz w oparciu o przeprowadzone badania i analizy - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady projektowania i prowadzenia badań oraz umie dobrać odpowiednie techniki i narzędzia badawcze. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Seminar classes (9h):
 1.  Tematy prac dyplomowych i sposoby ich wykonania; zbieranie informacji o nieruchomościach, statystyczna analiza baz danych, analiza rynku nieruchomości, weryfikacja hipotez statystycznych.
   Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości:
   Mienie jako kategoria prawa cywilnego. Nieruchomość jako składnik mienia. Definicje nieruchomości. Rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego.
   Gospodarka mieszkaniowa:
   Polityka mieszkaniowa Państwa. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Nieruchomości lokalowe. Odrębna Własność lokali w świetle przepisów ustawy o własności lokali. Wspólnoty mieszkaniowe. Ustanawianie odrębnej własności lokali. Towarzystwa budownictwa społecznego. Ochrona praw lokatorów.
   Prawo spółdzielcze:
   Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich właściwość. Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrz spółdzielcze. Spółdzielcze prawa do nieruchomości. Przekształcanie spółdzielczych praw do nieruchomości.
   Wycena podmiotów gospodarczych
   Metody masowej wyceny
   Doradztwo na rynku nieruchomości
   Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
   Sztuka argumentowania

 2. Zasady badań lliteratury
 3. Zasady przygotowania pracy dyplomowej
 4. Zasady przygotowania i wygłaszania prezentacji
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z efektów realizowanych w podczas pisania pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Student samodzielnie opanowuje materiał zaległy w wyniku nieobecności

Recommended literature and teaching resources:

Literatura wskazana przez opiekuna pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None