Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historic Aspects of Cadastre in the Area of Poland
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-403-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studenta z historią katastru nieruchomości w ujęciu prawnym i technologicznym

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 zaplanować sposób postępowania w procesach związanych z wykorzystaniem materiałów dawnych systemów katastralnych w pracach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości GIK2A_K01 Test
Skills: he can
M_U001 wykorzystać materiały dawnych systemów katastralnych do prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości GIK2A_U12, GIK2A_U04 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji dawnych systemów katastralnych na ziemiach polskich GIK2A_W03 Test
M_W002 zasady wykorzystania materiałów dawnych systemów katastralnych w pracach związanych z prowadzeniem i aktualizacją współczesnego katastru GIK2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 zaplanować sposób postępowania w procesach związanych z wykorzystaniem materiałów dawnych systemów katastralnych w pracach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 wykorzystać materiały dawnych systemów katastralnych do prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji dawnych systemów katastralnych na ziemiach polskich + - - - - - - - - - -
M_W002 zasady wykorzystania materiałów dawnych systemów katastralnych w pracach związanych z prowadzeniem i aktualizacją współczesnego katastru + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (9h):
 1. Kataster byłego zaboru austriackiego

  Zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji katastru byłego zaboru austriackiego. Podstawowe definicje i pojęcia; odwzorowania, układy współrzędnych, pomiar szczegółów, zasady obliczania powierzchni parcel. Dokumentacja katastralna. Austriackie księgi gruntowe.

 2. Kataster byłego zaboru austriackiego

  Zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji katastru byłego zaboru austriackiego. Podstawowe definicje i pojęcia; odwzorowania, układy współrzędnych, pomiar szczegółów, zasady obliczania powierzchni parcel. Dokumentacja katastralna. Austriackie księgi gruntowe.

 3. Kataster byłego zaboru pruskiego

  Zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji katastru byłego zaboru pruskiego. Podstawowe definicje i pojęcia; odwzorowania, układy współrzędnych, pomiar szczegółów, zasady obliczania powierzchni parcel. Dokumentacja katastralna. Pruskie księgi gruntowe.

 4. Kataster byłego zaboru pruskiego

  Zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji katastru byłego zaboru pruskiego. Podstawowe definicje i pojęcia; odwzorowania, układy współrzędnych, pomiar szczegółów, zasady obliczania powierzchni parcel. Dokumentacja katastralna. Pruskie księgi gruntowe.

 5. Kataster na terenach zabory rosyjskiego

  Rosyjskie mapy katastralne. Zasady zakaldania i prowadzenia Katasteru zamoyskiego.

 6. Kataster na terenach zabory rosyjskiego

  Rosyjskie mapy katastralne. Zasady zakaldania i prowadzenia Katasteru zamoyskiego.

 7. Kataster w Polsce po I i II wojnie światowej

  Kataster w Polsce okresu międzywojennego. Zasady prowadzenia katastru po II wojnie światowej: podstawy prawne ewidencji; ewidencja I i II etapu; zasady i metody założenia ewidencji gruntów; Regulacja wlasności gospodarstw rolnych; Przejęcie gruntów na rzecz Skarbu Państwa

 8. Kataster w Polsce po I i II wojnie światowej

  Kataster w Polsce okresu międzywojennego. Zasady prowadzenia katastru po II wojnie światowej: podstawy prawne ewidencji; ewidencja I i II etapu; zasady i metody założenia ewidencji gruntów; Regulacja wlasności gospodarstw rolnych; Przejęcie gruntów na rzecz Skarbu Państwa

 9. Wykorzystanie materiałów dawnych systemow katastralnych

  Zasady wykorzystania dokumetacji graficznej i opisowej oraz ksiąg gruntowych w pracach związanych z ustalaniem granic nieruchomosci oraz regulacją stanu prawnego neiruchomości.

 10. Wykorzystanie materiałów dawnych systemow katastralnych

  Zasady wykorzystania dokumetacji graficznej i opisowej oraz ksiąg gruntowych w pracach związanych z ustalaniem granic nieruchomosci oraz regulacją stanu prawnego neiruchomości.

Auditorium classes (9h):
 1. Transforamcja z układów katastralnych do układu obowiązującego

  Kalibracja map katastralnych dawnych systemów katastralnych do obowiązujących układów współrzędnych.

 2. Transforamcja z układów katastralnych do układu obowiązującego

  Kalibracja map katastralnych dawnych systemów katastralnych do obowiązujących układów współrzędnych.

 3. Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego

  Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego jako podstawowego dokumentu do regulacji stanu prawnego nieruchomości i do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych

 4. Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego

  Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego jako podstawowego dokumentu do regulacji stanu prawnego nieruchomości i do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych

 5. Rozdzielenie ciał hipotecznych

  Sporzadzenie dokumentacji tzw"rozdzielenia cial hipotecznych" czyli wydzielenia odrębnych nieruchomości objętych jedną działką. Wykorzystanie dawnej dokumentacji katastralnej. Sporzadzenie wykazu zmian i mapy do celów prawnych.

 6. Rozdzielenie ciał hipotecznych

  Sporzadzenie dokumentacji tzw"rozdzielenia cial hipotecznych" czyli wydzielenia odrębnych nieruchomości objętych jedną działką. Wykorzystanie dawnej dokumentacji katastralnej. Sporzadzenie wykazu zmian i mapy do celów prawnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

znajomosć podstaw katastru nieruchomości
Znajomośc obecnych przpisów prawnych zwiażanych z katastrem nieruchomości

Recommended literature and teaching resources:

1. Hycner R: Podstawy katastru. UWND AGH Kraków, 2004.
2. Fedorowski W.: Ewidencja gruntów. PPWK Warszawa 1974.
3. Frelek M., Fedorowski W., Nowosielski E.: Geodezja rolna. PPWK Warszawa 1970.
4. Hausbrandt S.: Rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Tom I i II. PPWK Warszawa 1971.
Akty prawne i instrukcje techniczne dawne i obecne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Possibility of application of former Austrian cadastre documentation forchosen surveying works and for cadastre modernization in Poland / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2007 [H.] 4 s. 147–152. — Bibliogr. s. 152

2. Transformacja map katastralnych byłego zaboru austriackiego — Cadastral maps transformation of former Austrian annexation / Paweł HANUS, Krzysztof Kremiec // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2 s. 239–249

3. Usefulness of documentation of former Prussian cadastre for determination of real estate boundaries in Poland / P. HANUS, R. Hudzik, R. HYCNER // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2010 [H.] 3 s. 96–105. — Bibliogr. s. 104–105

4. Using the former Austrian cadastre source documentation for surveying tasks in Poland / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // VGI : Österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation ; ISSN 1605–1653. — 2010 Jg. 98 H. 1 s. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr

5. Determination of coefficient of usefulness of former Austrian cadastre documentation for legal-surveying works in Poland — Określenie współczynnika przydatności materiałów katastru austriackiego w pracach geodezyjno-prawnych / Paweł HANUS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2009 vol. 3 no. 2 s. 13–26

6. Peculiarity of preparing synchronized lists in Poland on territories of former Austrian annexation / Paweł HANUS, Robert KRZYŻEK // W: STOCKHOLM 2008 : FIG working week – integrating generations : including the joint FIG-UN-Habitat seminar on ,,Improving slum conditions through innovative financing” : Stockholm, Sweden, 14–19 June 2008 : ISBN 978-87-90907-67-9

7. Wykonawstwo geodezyjne — [Geodetic execution] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Katowice : Wydawnictwo Gall, 2007. — 363 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN 978-83-60968-01-7

Additional information:

None