Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methodology of Scientific Research
Course of study:
2019/2020
Code:
DGIK-2-405-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje zasady poszukiwania problemów badawczych, formułowania hipotez, prowadzenia studiów literaturowych, przeprowadzania eksperymentów, analizy wyników i wyciągania wniosków, pisania prac naukowych, redakcji tekstów technicznych, przygotowywania i przedstawiania prezentacji multimedialnych. Przeprowadza badanie literatury, określa cel badań i formułuje hipotezy badawcze, sporządza konspekt pracy dyplomowej magisterskiej, prezentuje tezy i wyniki przeprowadzonych badań naukowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 kreatywnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych GIK2A_K01 Presentation,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Essay
Skills: he can
M_U001 określić cel badań i sformułować hipotezy badawcze GIK2A_U04, GIK2A_U03 Presentation,
Activity during classes,
Essay,
Participation in a discussion
M_U002 przeprowadzić badania literatury związanej z określonym tematem GIK2A_U01 Essay,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
M_U003 sporządzić konspekt pracy dyplomowej magisterskiej GIK2A_U06, GIK2A_U02 Essay
M_U004 opracować i przedstawić prezentację tez i wyników przeprowadzonych badań naukowych GIK2A_U06, GIK2A_U02 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady poszukiwania problemów badawczych, formułowania hipotez, prowadzenia studiów literaturowych, przeprowadzania eksperymentów, analizy wyników i wyciągania wniosków, pisania prac naukowych GIK2A_W07, GIK2A_W03 Presentation,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Essay
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 kreatywnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 określić cel badań i sformułować hipotezy badawcze - - - - - + - - - - -
M_U002 przeprowadzić badania literatury związanej z określonym tematem - - - - - + - - - - -
M_U003 sporządzić konspekt pracy dyplomowej magisterskiej - - - - - + - - - - -
M_U004 opracować i przedstawić prezentację tez i wyników przeprowadzonych badań naukowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady poszukiwania problemów badawczych, formułowania hipotez, prowadzenia studiów literaturowych, przeprowadzania eksperymentów, analizy wyników i wyciągania wniosków, pisania prac naukowych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 9 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (9h):
 1. Wprowadzenie do metodyki badań naukowych
 2. Studia literatury
 3. Problemy badawcze i hipotezy badawcze
 4. Analiza zadania i wyciągnięcie wniosków

  Ocena narzędzi użytych do wykonania zadania i zastosowanych metod. Ocena regulacji prawnych i przepisów pomiarowych. Ocena uzyskanych wyników. Grupowanie wniosków i ich gradacja.

 5. Sposoby przedstawiania wykonanego zadania w postaci pisemnej – budowanie struktury treści

  Schemat treści typowej pracy dyplomowej. Struktura drzewiasta treści pracy – podział treści na rozdziały, podrozdziały i akapity. Zachowanie jednolitego rytmu treści pracy. Rola przekazu ilustracyjnego w pracach technicznych. Poszanowanie własności intelektualnej.

 6. Szczegółowe zasady redagowania tekstów technicznych

  Redakcja spisu treści i tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Cztery sposoby autoryzowania tekstu. Redakcja rysunków, tabel, wzorów, algorytmów i schematów wraz z numeracją, podpisami i przytaczaniem źródeł. Redakcja bibliografii i netografii. Praktyczne zasady edycji – kroje i styl czcionek, wytłuszczenia. Konwencje pisania nazw, poleceń systemowych, plików i rozszerzeń. Znaki korektorskie.

 7. Prezentacja wykonanych zadań w postaci słownej z ilustracją audiowizualną

  Zasady efektownej prezentacji werbalnej. Sporządzenie ilustracji audiowizualnej – kartograficznej i komputerowej. Samodzielne przygotowanie prezentacji z zadanej tematyki lub z tematyki pracy dyplomowej. Wygłoszenie referatu i udział w dyskusji nad tezami i metodyką pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Podstawą do uzyskania zaliczenia seminarium jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywne wyniki bieżącego sprawdzania, czy założone efekty uczenia zostały osiągnięte przez studenta.
 2. Uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowe. Dopuszcza się maksymalnie 2 (słownie: dwie) nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Usprawiedliwieniem nieobecności mogą być powody zdrowotne (potwierdzone zwolnieniem lekarskim) lub inne ważne powody losowe uznane przez prowadzącego zajęcia. Student zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności. Przekroczenie progu 20% nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia seminarium.
 3. W wyjątkowych przypadkach student, który z ważnych przyczyn losowych lub z powodu udokumentowanej, długotrwałej choroby przekroczył wyżej wymienione limity, może uzyskać zgodę prowadzącego na zaliczenie seminarium.
 4. Program seminarium obejmuje w każdym semestrze 2-3 zadania (prace pisemne i/lub prezentacje). Wszystkie zadania muszą zostać zaliczone.
 5. Bieżąca kontrola osiągania efektów uczenia polega na sprawdzaniu systematycznie realizowanych i oddawanych przez studentów zadań (w formie prac pisemnych lub prezentacji).
 6. Ze szczegółowymi rezultatami oceny prac pisemnych można się zapoznać wyłącznie osobiście u prowadzącego seminarium.
 7. Student powinien przechowywać do momentu uzyskania zaliczenia kopie oddanych zadań.
 8. Stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej (2.0). Ponadto wykryte przypadki plagiatu będą zgłaszane władzom dziekańskim.
 9. Zaliczenie seminarium jest dokonywane na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru i powinno być dokonane najpóźniej do ostatniego dnia semestru, w którym prowadzone są zajęcia (Termin 1). Ocena zaliczeniowa jest średnią arytmetyczną ocen z prac pisemnych i prezentacji. Brak zaliczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uzyskaniem przez studenta oceny niedostatecznej (2.0). Ustala się dwa dodatkowe terminy zaliczenia poprawkowego: Termin 2 – do końca sesji podstawowej, Termin 3 – do końca sesji poprawkowej.
Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = S
gdzie:
S – ocena z zajęć seminaryjnych (średnia arytmetyczna ze wszystkich terminów; jeśli ocena z co najmniej jednego terminu jest pozytywna, to S>=3.0)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualna realizacja zadań przewidzianych do wykonania na tych zajęciach. Prezentacje będzie można przedstawić w godzinach konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 1. Pieter J., 1975, Zarys Metodologii Pracy Naukowej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 2. Zieliński J., 2012, Metodologia pracy naukowej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 3. Creswell J. W., Gilewicz J., 2013, Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:
 1. Informacje, ogłoszenia, wyniki sprawdzianów, a także materiały pomocnicze do zajęć są przekazywane przez stronę kursu umieszczoną na Uczelnianej Platformie e-Learningowej (https://upel.agh.edu.pl/wggiis). Hasło dostępu do kursu ujawnia prowadzący na pierwszych zajęciach. Publikacja informacji na tej stronie uważana jest za podanie jej do wiadomości studentów.
 2. Uzupełnieniem wszystkich form zajęć są indywidualne konsultacje, odbywające się w terminach ogłaszanych na początku każdego semestru.